Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew
powiat: świdnicki (lubelski)
fax 81 46 05 790
zamowienia@melgiew.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Mełgiew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mełgiew".
1. Opis zadania
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mełgiew" oraz pozostanie w gotowości do jego sprawowania w okresach gwarancji i rękojmi.
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mełgiew". Zadanie zostało podzielone:
zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP przy ul. Szkolnej 4 w miejscowości Krępiec, na działce nr 1007,
zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Minkowice, na działce nr 132.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do przetargu nr: ZP.271.1.2019 dostępnego na stronie http://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl w zakładce ,, Ogłoszenia przetargów, zapytań ofertowych i rozstrzygnięcia" oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2.
2. Do zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru w okresie od rozpoczęcia realizacji robót do zakończenia okresów gwarancji i rękojmi należy m.in:
1) pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm),
2) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z robotami,
3) nieskrępowany dostęp do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów,
4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz zasadami wiedzy budowlanej,
5) wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji inwestycji, sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z Wykonawcą robót.
6) zapewnienie nadzoru w miejscu prowadzenia prac, pobyt na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór,
7) w nagłych przypadkach niezwłoczny przyjazd na plac budowy,
8) w razie konieczności codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,
9) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
10) monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
11) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,
12) przygotowanie całokształtu spraw do odbiorów inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbioru końcowego,
13) wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
14) wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
15) organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron, sporządzanie w terminie do 3 dni roboczych protokołów z tych narad i przekazywanie go Zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
16) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez Wykonawcę robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
17) na etapie realizacji inwestycji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
18) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia
19) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
20) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,
21) ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń Wykonawcy robót,
22) zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości na koszt Wykonawcy robót,
23) zlecanie wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego Inspektora,
24) zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,
25) weryfikowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,
26) dokonywanie obmiaru wykonanych robót,
27) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od pisemnego zawiadomienia.
28) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
29) poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
30) przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego oraz uczestnictwo w odbiorach robót,
31) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
32) poświadczenie terminu zakończenia robót,
33) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia,
34) wydawanie poleceń przyspieszania i opóźniania tempa robót,
35) wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
36) udział w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu,
37) udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robót,
38) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych,
39) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
40) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami dokumentacji nadzorowanej inwestycji,
41) rozpatrzenie propozycji Wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót,
42) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez Wykonawcę robót oraz dokumentacji po wykonawczej,
43) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
44) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną,
45) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

CPV: 71247000-1

Składanie ofert:
2. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, (Kancelaria podawcza na parterze, pokój nr 1) lub przesłać faksem na nr 81 46 05 790 lub e-mailem na adres: zamowienia@melgiew.pl.
Liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie:
1) nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone,
2) zostaną zwrócone nadawcy na jego pisemny wniosek.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert
1. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta i oświadczenie muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
2) Ewentualne poprawki lub skreślenia w treści oferty powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
3) Wszelkie modyfikacje lub zmiany treści formularza ofertowego i załącznika nr 2 nie są dopuszczalne i nie będą uwzględniane przez Zamawiającego. Treść oferty ma potwierdzać spełnienie warunków stawianych przez Zamawiającego;
4) Dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej (faksem, e-mailem).
5) Cena ofertowa brutto określa całkowity koszt, jaki poniesie Zamawiający z tytułu należytej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Cena oferty musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
7) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Uwagi:
4. Informacja o wyniku postępowania będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego: https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl a oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub pisemnie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.