Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa serwisowa klimatyzacji wraz z przeglądami

Przedmiot:

Obsługa serwisowa klimatyzacji wraz z przeglądami

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
ul. Hankiewicza 1,
02-103 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia.publiczne@nac.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Obsługa serwisowa klimatyzacji wraz z przeglądami w 2019 r"

A. Opis przedmiotu zamówienia (z załącznikami) stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Składanie ofert:
B. Oferta powinna być złożona w formie skanu Oferty przesłanego na adres:
zamowienia.publiczne@nac.gov.pl lub w formie dokumentów złożonych w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa, sekretariat - pok. nr 206, II piętro. Termin złożenia oferty:
do dn.13/03/2019 r. do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
B. Termin realizacji zamówienia od podpisania Umowy do 31.12.2019 r.

Wymagania:
C. Istotne postanowienia Umowy zawarto w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego,
D. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
- posiadają certyfikat przedsiębiorcy wydany zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2017. r., poz. 1951),
- dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art.
20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.Dz. U. z 2018. r., poz. 2221).
III. Oferta
A. Oferta wraz z oświadczeniem i dokumentami Wykonawcy potwierdzającym spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz oświadczeniem wymaganym od Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO powinna być złożona na
uzupełnionym Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Uwaga: do oferty należy załączyć certyfikaty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi dysponowanie co najmniej 1 osobą
posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych.

C. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
w wypadku, gdy Ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika
umocowanie pełnomocnika do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
D. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
IV. Kryterium oceny
A. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, całkowitą cenę oferty netto i brutto. Cena musi być
podana w złotych polskich.
B. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków (także od towarów i usług).
C. Jedynym kryterium oceny ofert jest ,,Cena" -100%.
D. Maksymalną liczbę punktów, która może być przyznana w kryterium ,,Cena" to 100 pkt. Otrzyma ją
oferta z najniższą ceną brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
cena najniższej oferty ,
-------------------------x 100 = Liczba punktów oferty
cena badanej oferty
E. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
F. W wypadku otrzymania dwóch lub większej liczby ofert, które otrzymały tę samą liczbę punktów
i jednocześnie były to najkorzystniejsze oferty, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty do ponownego złożenia ofert. Ze złożonych ofert Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
V. Wymagania związane z wykonaniem
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
B. Potwierdzeniem spełnienia warunków w postępowaniu jest oświadczenie dołączone do Formularza
Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
VII. Tryb postępowania
A. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe jeżeli:
1. nie zostanie złożona żadna oferta,
2. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu cena najkorzystniejszej oferty (tj. oferty z najniższą
ceną) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. w innych sytuacjach, w których podpisanie umowy z Wykonawcą prowadziłoby do naruszenia
obowiązujących przepisów lub skutkowałoby nieważnością umowy.
B. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i jest ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.

Kontakt:
W razie wątpliwości, pytania proszę kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres
zamowienia.publiczne@nac.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.