Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa urządzeń małej architektury tj. budki lęgowe - 15 szt. i karmniki 5 szt. oraz...

Przedmiot:

Budowa urządzeń małej architektury tj. budki lęgowe - 15 szt. i karmniki 5 szt. oraz wykonanie nasadzeń 25 szt. drzew i 20 szt. krzewów

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42 638-52-38
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa urządzeń małej architektury tj. budki lęgowe - 15 szt. i karmniki 5 szt. oraz wykonanie nasadzeń 25 szt. drzew i 20 szt. krzewów na terenie dz. nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki i ul. Łososiowej w Łodzi.
. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4. Opis stanu istniejącego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 318/1 obręb B-8, jednostka ewidencyjna Łódź Bałuty, w rejonie ul. Świtezianki i ul. Łososiowej w Łodzi. Obszar przeznaczony pod inwestycję jest to teren płaski, porośnięty trawą, na którym znajdują się urządzenia do zabaw z czworonogami, ciąg pieszy i drzewa.
5.Przedmiot zamówienia obejmuje:

zakup i wykonanie nasadzeń drzew - 25 szt. wykaz gatunków i wielkość zgodnie z załącznikiem do zapytania,
zakup i wykonanie nasadzeń krzewów - 20 szt. zgodnie z załącznikiem do zapytania,
zakup i montaż budek lęgowych - 15 szt. zgodnie z załącznikiem do zapytania,
zakup i montaż karmników - 5 szt. zgodnie z załącznikiem do zapytania,
wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.

Nasadzenia
drzew i krzewów oraz montaż budek lęgowych i karmników wykonane zostaną miejscach wskazanych przez Zamawiającego w uzgodnieniu z przedstawicielami Rady Osiedla Radgoszcz oraz autorami wniosku do Budżetu Obywatelskiego.

CPV: 77310000-6, 03452000-3, 03451300-9

Dokument nr: DES-GK-III.7013.31.2019

Składanie ofert:
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112)
do dnia 15.03.2019r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)
z dopiskiem:

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 maja 2019r.

Wymagania:
Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja na karmniki i budki legowe: 60 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi.
. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych
z Wykonawcami.
. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.