Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
(33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
jmlynarczyk@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nad realizacją
zadania: ,,Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park & Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D" - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania: ,,Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park & Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D". Inwestycja dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /IV Oś priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR/.
2. Rodzaj zamówienia: usługi, CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określają załączone Ogólne Warunki Umowy, natomiast szczegółowy opis i zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzorowanych prac zawiera dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wadowicach pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a, 1450965, kompleksowa-realizacia-w-formie zaprojektui-i-wybudui-projektu-pn-stworzenie-zintegrowanego-transpor.html
4. Zadanie pn.: ,,Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park & Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego -ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D", realizowane będzie przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę robót w terminie 550 dni od daty podpisania umowy z Gminą Wadowice.
5. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
a) zapewnienie pełnego zakresu czynności określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
b) posiadanie znajomości dokumentacji technicznej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,
c) stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin, niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadał możliwość codziennego pobytu na budowie, a przed swoją wizytacją na placu budowy powiadomił o tym fakcie Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny (33 873-18-11 w. 166), fax(33 873-18-15), lub e-mail: (na adres: jmlynarczyk@wadowice.pl),
d) każdorazowa obecność Inspektora Nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Wymagana przez Zamawiającego obecność Inspektora na budowie wynosi minimum 2 razy w tygodniu licząc od daty pierwszego wpisu w dzienniku budowy,
e) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez bieżącą kontrolę robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, ofertą wykonawcy robót oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami Prawa budowlanego,
f) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowo sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
g) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową,
h) analizowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych i zaproponowanych przez Kierownika Budowy lub przez Inwestora, oraz uzgadnianie wprowadzonych rozwiązań,
i) powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcę o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,
j) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
k) analizowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego, proponowanych przez
Wykonawcę zakresów robót dodatkowych lub zamiennych, 1) sporządzanie protokołów na roboty dodatkowe i konieczne w swoim zakresie, m) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych
w związku z realizowaną inwestycja, n) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych częściowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, o) uczestniczenie w pracach komisji w trakcie prowadzenia robót, w trakcie dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru wykonanych napraw i usuniętych usterek i w trakcie przeglądów gwarancyjnych, p) do obowiązków Inspektora Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót. Przeglądy gwarancyjne uważa się również za integralną część niniejszej umowy, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, q) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakończeniem robót, r) informowanie na bieżąco telefonicznie lub osobiście o terminowości wykonania robót Zamawiającego,
s) potwierdzanie Zamawiającemu ilości i rodzaju faktycznie wykonanych robót budowlanych, jako podstawę do sporządzenia i przedłożenia faktury przez Wykonawcę,
t) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP, przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymywania porządku na terenie budowy oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, u) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,
v) na prośbę Zamawiającego sprawdzanie kosztorysów powykonawczych Wykonawcy zadania budowlanego pod względem merytorycznym i rachunkowym w swoim zakresie,
w) kontrolowanie rozliczenia budowy na żądanie Zamawiającego w swoim zakresie, x) zapewnienie pomocy przy rozliczeniu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze stron, y) branie czynnego udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób
trzecich wywołanych realizacją nadzorowanych robót w swoim zakresie, z) branie czynnego udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego
w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, aa) prowadzenie dziennika budowy w swoim zakresie,
bb) współpracowanie z organami nadzoru budowlanego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

CPV: 71520000-9

Dokument nr: IR.271.18.2019

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 15 marca 2019 r., do godziny 14:00.
a. pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7 (parter);
b. w wersji elektronicznej na adres jmlynarczyk@wadowice.pl
Jeżeli Oferent zdecyduje się złożyć ofertę drogą e-mailowa, a oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, to Oferent najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć do tut. Urzędu oryginał załączników.

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do dnia 31.03.2020 r. W przypadku gdy nastąpi zmiana terminu wykonania zamówienia nr IR.271.1.19.2018, termin określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem może ulec wydłużeniu (zawarcie aneksu w zakresie terminu realizacji zamówienia).

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Justyna Młynarczyk tel. (33) 873 18 11 wew. 166 lub e-mail: jmlynarczyk@wadowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.