Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym z zagęszczeniem w celu poprawy...

Przedmiot:

Profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym z zagęszczeniem w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszeniu szkód drogowych

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach
ul. Gdańska 110
89-620 Chojnice
powiat: chojnicki
tel. (52) 397 32 16, fax (52) 397 32 17, tel. kom. 609 - 690 - 792
chojnice@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym z zagęszczeniem w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszeniu szkód drogowych na DW Nr 236 - RDW Chojnice w 2019
Przedmiot zamówienia
,,Profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym z zagęszczeniem w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszeniu szkód drogowych na DW Nr 236 - RDW Chojnice w 2019r.''
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, polegający na powtórzeniu tych samych robót. .
a) CPV: 45.11.20.00-5 Roboty budowlane w zakresie usuwania gleby ;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia*/ opisem przedmiotu zamówienia jest uproszczona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.*

CPV: 45.11.20.00-5

Dokument nr: RDC.2460.01.2019.JL

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty , termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty :
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej ( pocztą lub osobiście w Sekretariacie lub innym miejscu wskazanym w zaproszeniu ) w siedzibie Zamawiającego tj. na adres :
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach
Chojnice , ul. Gdańska 110 , 89-620 Chojnice
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego 1/ ,

w terminie do dnia : 15 marca 2019 r. do godz.14,00

Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres, oraz opisane :
,,Oferta na - ,,Profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym z zagęszczeniem w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszeniu szkód drogowych na DW Nr 236 - RDW Chojnice w 2019r.''
Nie otwierać przed dniem 15 marca 2019 r. , godz. 14:00 .
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
od daty zawarcia umowy do 04 kwietnia 2019 roku

Wymagania:
Zaproszenie do składania ofert
o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Kryteria oceny ofert: NAJNIŻSZA CENA OFERTOWA
Warunki , jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków , jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki:
4.1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobą legitymującą się doświadczeniem, i kwalifikacjami zawodowymi określonymi w poniższej tabeli:
L.p.
Funkcja
Minimalne doświadczenie, kwalifikacje zawodowe
1
2
3
1.
Kierownik robót
- min. 1 rok praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót branżowych,
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne.
Osoba wskazana do pełnienia w/w funkcji powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4.2 doświadczenie
Wykonawca musi wykazać ,że w ciągu dwóch lat wstecz bądź jeśli okres działalności jest krótszy wykonywał podobne lub takie samo zadania na drogach kategorii minimum wojewódzkiej w ilości min. 2000m2.
5. Istotne warunki zamówienia*:
wzór umowy
Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzielenia zamówienia publicznego na: ,,Profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym z zagęszczeniem w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszeniu szkód drogowych na DW Nr 236 - RDW Chojnice w 2019r.''
( znak sprawy : RDC.2460.01.2019. JL ).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Janusz Lang tel. /fax- 52 397 32 16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.