Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
643z dziś
4287z ostatnich 7 dni
15498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot:

ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Porąbka
Ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka,
powiat: bielski
tel.033 827-28-10 827-28-02 fax. 033 827-28-00
anna.omasta@ug.porabka.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Porąbka,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROZBUDOWĄ BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE
3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad trwającą od
listopada 2018r. rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce.
Do zakresu usług obejmujących nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją
w szczególności wchodzi nadzór techniczny nad realizacją robót w imieniu Wójta Gminy
Porąbka, sprawowany zgodnie
z
Prawem budowlanym i odpowiednimi przepisami
wykonawczymi, a w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości
robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz
przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodności z umową
nr ZP.272.45.2018 z 14.11.2018r. zawartą pomiędzy Gminą Porąbka a Wykonawcą rozbudowy
budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce PUH Henryk Jurczak Sp. jawna z Porąbki,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych,4) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych
oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody
dopuszczenia dostosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
5) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
6) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym .
7) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych nadzorem,
8) udzielenie na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót,
9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także potwierdzenie
obmiaru robót jako podstawy wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy,
10) informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które
mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
11) dokonanie odbioru robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym
odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych,
12) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z Zamawiającym,
13) utworzenie zespołu ze specjalistów branżowych posiadających stosowne uprawnienia
budowlane , w tym o następujących specjalnościach; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
konstrukcyjno-budowlanej w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru,
14) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora
nadzoru budowlanego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia
uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy,
15) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót swojej obecności (lub pozostałych
specjalistów branżowych) na budowie co najmniej 2x w tygodniu ,
16) posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz
zobowiązanie się do zapewnienia aby Wykonawca robót budowlanych posługiwał się
tożsamą dokumentacją,
17) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz
zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności
pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych,
18) stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody
na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także
powiadamiane Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba,
19) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów
dotyczących budowy w tym m.in. rozliczeń rzeczowo-finansowych, raportów o postępie
robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiającego wraz
z pozostała dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych
w ramach zadania,
20) współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym
przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie
wyjaśnień związanych z realizacją inwestycji,
21) monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,
22) wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym Zaproszeniu,
które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania.3.
Wartość robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany nadzór wg. umowy ZP.272.45.2018
z 14.11.2018r. :
- wartość przerobu według harmonogramu w roku 2019 - 948.048,68 zł. netto
- wartość przerobu według harmonogramu w roku 2020 - 1.640.473,98 zł netto

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: ZP.271.3.9.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą, elektronicznie e-mailem na adres
anna.omasta@ug.porabka.pl lub przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na
platformie e-puap zlokalizowanej na www.bip.porabka.pl zakładka: informacje ogólne)
w terminie do 15.03.2019r. (piątek) do godz. 12 00 na załączonym do Zaproszenia -
Formularzu oferty wraz z załącznikami.
2. Zaleca się, aby oferty składane w formie pisemnej osobiście lub pocztą były zapakowane
w nieprzejrzyste i zaklejone koperty, opatrzone tytułem ,,Oferta na świadczenie nadzoru
inwestorskiego nad rozbudową SP w Porąbce"
3. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Porąbka parter budynku - Biuro Obsługi Interesanta;
e-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl; elektroniczna skrzynka podawcza.

Miejsce i termin realizacji:
4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUG
1. Termin realizacji: od podpisania umowy do zakończenia i rozliczenia inwestycji dot.
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce czyli do 30.07.2020r.

Wymagania:
Wymagane warunki płatności: wynagrodzenie za świadczone usługi nadzoru ma charakter
wynagrodzenia ryczałtowego płatnego w 8 równych kwartalnych ratach wg. poniższego
planowanego harmonogramu:
I rata
do 30.04.2019r.
II rata
do 31.07.2019r.
III rata
do 31.10.2019r.
IV rata
do 31.01.2020r.
V rata
do 30.04.2020r.
VI rata
do 30.07.2020r.
VII rata
po zakończeniu budowy nie później niż do 31.10.2020r.
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru będzie płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia
faktury/rachunku przez Inspektora Nadzoru i doręczenia jej do siedziby Zamawiającego.
2.
3.
5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
1) posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane, jako wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie nadzorów nad
robotami remontowo-budowlanymi w budynkach użyteczności publicznej.
Zamawiający pod pojęciem ,,Budynek użyteczności publicznej", zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.) będzie
rozumiał budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej,b) co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych sanitarnych,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub posiadającą inne uprawnienia (dot. każdej z osób wyżej wymienionych) umożliwiające im
wykonywanie tych samych czynności co do których w aktualnym stanie prawnym
upoważniają uprawnienia budowlane w wyżej wskazanych specjalnościach; i jednocześnie
osoby te posiadają co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w uzyskanej
specjalności.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dysponował tylko jedną osobą lub dwoma
osobami, które w sumie będą posiadać uprawnienia z zakresu wszystkich wymaganych powyżej
branż budowlanych.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na
podstawie oświadczenia Wykonawcy dot. jego doświadczenia zawodowego oraz informacji na
temat osób, którymi dysponuje Wykonawca, które będą stanowić treść oferty Wykonawcy.
UWAGA: kompetencje personelu którym dysponuje Wykonawca stanowią kryterium oceny
ofert.
6. CENA OFERTY
1. Wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy i musi
zawierać wszelkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające
wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy
a także musi obejmować wszelkie ryzyka, w tym także m. in.:
wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i
noclegów,
koszty pobytu na budowie,
należny podatek od towarów i usług VAT, koszty ubezpieczenia, itp.
Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w równych 8 kwartalnych ratach, według
harmonogramu wskazanego w ust. 4 pkt. 2 zaproszenia.
W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do
wartości zrealizowanych robót.
Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie
podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół częściowy potwierdzający
wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres.
Podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie
podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół końcowy potwierdzający
wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Cena oferty wyliczona na potrzeby niniejszego postepowania musi być wyrażona w złotych
polskich.
1)
2)
3)
4)
2.
3.
4.
5.
6.7.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty - 70%
2) kompetencje personelu - 30 %
2.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu
ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów
z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

3. Sposób przyznawania punktów:
1) cena ofertowa brutto (C)
C min.
C = ---------------- x 70
C bad.
gdzie:
C - liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
C min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. - cena (brutto) oferty badanej
2) kompetencje personelu (P) - wskazane kryterium oceny ofert, rozpatrywane będzie na
podstawie informacji dotyczących kwalifikacji i doświadczenia personelu Wykonawcy
przewidzianego do realizacji zamówienia, wskazanego w treści
Formularza
oferty.
Punktacji podlegać będzie długość doświadczenia zawodowego osoby pełniącej w zadaniu
funkcje Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, której dotyczy zdecydowana
większość robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji objętej nadzorem:
a) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej rozumianym jako sprawowanie nadzorów nad robotami ogólnobudowlanymi
m.in. w budynkach użyteczności publicznej - 0 pkt (to warunek udziału w postępowaniu)
b) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej z co najmniej 4-5 letnim doświadczeniem zawodowym w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej rozumianym jako sprawowanie nadzorów nad robotami ogólnobudowlanymi m.in.
w budynkach użyteczności publicznej - 15 pkt
c) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej z doświadczeniem zawodowym powyżej 5 lat w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej rozumianym jako sprawowanie nadzorów nad robotami ogólnobudowlanymi m.in.
w budynkach użyteczności publicznej - 15 pkt
4.
5.
6.
7.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczegól-
nych kryteriach oceny ofert (C + P).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert
dodatkowych.
Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym
momencie, aż do chwili podpisania umowy z Wykonawcą.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień
ww. okresu uznaje się dzień składania ofert.
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z niniejszym postępowaniem składane przez
Zamawiającego i Wykonawców mogą mieć formę pisemną oraz mogą być przekazywane za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail lub elektroniczna skrzynka podawcza).
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzyst-
niejszą.4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a)
b)
c)
d)
9)
a)
b)
c)
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty,
szczególnie w zakresie rażąco niskiej ceny, a także o uzupełnienie brakujących dokumentów.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym
fakcie podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby, a także ilość uzyskanych
punktów).
Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowią-
cym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
administratorem danych osobowych Wykonawcy (dot. osób fizycznych ) jest Wójt Gminy
Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28
10
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Wojciech Truchan
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10;
dane osobowe wskazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP.271.3.9.2019, prowadzonym w trybie do 30 000 euro.
odbiorcami wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do
danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza
przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Załączniki do Zaproszenia:
Projekt umowy

Kontakt:
9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
1. w zakresie przedmiotu zamówienia: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
UG Porąbka Tomasz Sordyl telefon kontaktowy: 33 827 28 51
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7 30 -15 30 , wtorek 7 30 -17 00 , piątek 7 30- 14 00 e-mail:
tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
w zakresie procedury: Anna Omasta telefon kontaktowy: 33 827 28 36
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7 30 -15 30 , wtorek 7 30 -17 00 , piątek 7 30- 14 00 e-mail:
anna.omasta@ug.porabka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.