Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
powiat: starogardzki
tel/fax (58) 562 69 70, 562 26 75 tel. kom. 609 690 796, tel. 55 277 24 83
starogard@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Starogard Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania pn:" Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie
2019-03-12
. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania pn: .. Remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Sztumie"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia.

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: RDSz.2460.7.2019.AB

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy
złożyć:
w formie pisemnej (poczta lub osobiście w Sekretariacie) w siedzibie
Zamawiającego, tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14, 82-400
Sztum
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 15.03.2019r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
- Rozpoczęcie: dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy robót.
- Zakończenie: do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji (24 miesiące od daty zakończenia
ostatniego odbioru częściowego robót)

Wymagania:
Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie
warunki: Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę
posiadającą kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowy) oraz spełniają
następujące warunki:
Lp. Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe
1 2 3
1. Inspektor nadzoru branży drogowej - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robolami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne
3. Istotne warunki zamówienia: Wzór umowy w; okresie realizacji robót oraz na okres
gwarancji.
Ofertę składaną w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane:
,,Oferta na -pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi w ramach realizacji zadania pit: ,,Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych grysami i emulsją na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Sztumie"
i
Nie otwierać przed dniem 15 .03.2019, godz. 15:00
Wymagania określone powyżej nic stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
8. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronic internetowej Zamawiającego (zakładka
,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Alicja Bednarczyk, tel. 55 277 24 83
(imię i nazwisko, telefon)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.