Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej

Przedmiot:

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
powiat: białobrzeski
tel. (48) 613-23-38,
pzdpbialobrzegi@post.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Białobrzegi
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa emulsji asfaltowej kationowej
65%-owej szybko rozpadowej.
Rodzaj emulsji - C 65 B3 Pu/RC;
Terminy dostaw - cyklicznie według zapotrzebowania;
Wielkość dostawy - ok 40 ton.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej 65%-owej szybko rozpadowej z transportem do
Zamawiającego.

Dokument nr: PZDP.III.2600.2.2019/ZO

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 15.03.2019 r. do godziny 15;00 w siedzibie Zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109,26-800 Białobrzegi,
sekretariat,
faksem na nr tel. 48 613 23 38, pocztą elektroniczną- pzdpbialobrzegi@post.pl.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 20.03.2019 r. - 30.09.2019 r.

Wymagania:
5. Cena:
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma
być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
6. Inne postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Opis przygotowania oferty:
- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę oferenta, numer telefony, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę
upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta.
- Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona. Jeżeli
oferta będzie złożona za pomocą poczty na kopercie należy umieścić napis:
o ,,Dostawa emulsji asfaltowej kationowej 65%-owej szybko rozpadowej."
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą tel/faksu/- 48 613 23 38, pocztą
elektroniczną - pzdpbialobrzegi@post.pl oraz osobiście w siedzibie PZDP w Białobrzegach.
10. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrywania,
jeżeli:
o Oferta została złożona w określonym terminie,
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę czyli 100% cena.
Jeżeli najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do negocjacji cenowych z Wykonawcą, który taka ofertę złożył.
11. Istotne dla stron postanowienia umowy:
1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji
przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
2) Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie, z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego
oferta jest w kolejności, chyba że zachodzą przesłanki unieważniające
postępowania.
4) Rozliczenie między zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich
złotych.
5) Warunkiem uruchomienia płatności za wykonanie przedmiotu umowy jest
wystawienie prawidłowej faktury/rachunku (po dokonaniu protokolarnego
odbioru) zgodnie z ustalonymi warunkami

Kontakt:
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach -
- Włodzimierz Stachera, nr tel. 48 613 23 38 w godz. 7;30 - 15;00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.