Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek

Przedmiot:

Dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK
ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo
powiat: olsztyński
89/5221048
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173008
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Jonkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/Innoconect/2019/AL.-RD _okrawanie na dostawę materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek- AL.-RD (okrawanie) z dnia 12.03.2019 r.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek. Dostawa obejmuje komponenty przeznaczone do osprzętu bezpośrednio biorącego udział w okrawaniu złączki rodzaju: AL-RD.
Zadanie składa się z 4 części:
1. płyty tłoczników
2. normalia tłoczniki
3. pneumatyka
4. komponenty elektryczne
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek. Dostawa obejmuje komponenty przeznaczone do osprzętu bezpośrednio biorącego udział w okrawaniu złączki rodzaju: AL-RD.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek. Dostawa obejmuje komponenty przeznaczone do osprzętu bezpośrednio biorącego udział w okrawaniu złączki rodzaju: AL-RD.
Zadanie składa się z 4 części:
1. płyty tłoczników
2. normalia tłoczniki
3. pneumatyka
4. komponenty elektryczne
UWAGA. ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI DODANIA TABEL W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI, PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

CPV: 42950000-0

Dokument nr: 1173008, 23/Innoconect/2019/AL.-RD

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta w zakresie dostawy materiałów do budowy linii pilotażowej nowej generacji złączek- AL.-RD (okrawanie)".
a) Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2019 r. o godz. 8.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jonkowo
Harmonogram realizacji zamówienia
nie dotyczy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym.
Wiedza i doświadczenie
Oferent oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienie.
Potencjał techniczny
Oferent oświadcza, że posiada potencjał techniczny pozwalające na realizację zamówienie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji, pozwalającej na prawidłową realizację zamówienie.
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
o w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
o w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
o Formularz oferty.
o W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
o Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
o Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
o Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
o Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):
zgodność oferty ze specyfikacją - warunek konieczny
Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 70
Termin dostawy 30
-Cena netto w PLN
Przez kryterium ,,Cena netto w PLN" Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium ,,Cena netto w PLN" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 70%
Cn - najniższa zaproponowana cena netto urządzenia
Co - cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto w PLN"
-Termin dostawy
W kryterium ,,Termin dostawy" punkty przyznawane będą w następujący sposób:
- oferowany termin dostawy (liczony od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia) do 4 tygodni: 30 punktów
- oferowany termin dostawy (liczony od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia) powyżej 4 tygodni: 0 punktów
Zamawiający, podczas oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu, przyzna punkty w każdym kryterium odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia według wzorów podanych powyżej.
Zamawiający dopuszcza dostawy cząstkowe, tj. w przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Dostawca może dostarczyć zamówienie w częściach, lecz graniczny termin dostawy nie może przekroczyć 4 tygodni.
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
Wykluczenia
d) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w punkcie 7 ppkt. a).
e) Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
f) Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
g) W takiej sytuacji Zamawiającego może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
h) W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
i) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
o Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
o Jest podmiot powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS)
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK
Adres
ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo
warmińsko-mazurskie , olsztyński
Numer telefonu
(89)5221041, 6
Fax
895221045
NIP
7390204693
Tytuł projektu
Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych
Numer projektu
POIR.04.01.04-00-0007/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Cyraniak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89/5221048

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.