Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiot zamówienia: Niwelator laserowy, Wiertarko-Wkrętarka, Wiertarka udarowa, Pilarka,...

Przedmiot:

Przedmiot zamówienia: Niwelator laserowy, Wiertarko-Wkrętarka, Wiertarka udarowa, Pilarka, Pilarka tarczowa, Nagrzewnica olejowa, Młot wyburzeniowy, Pistolet do wyciskania kleju - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mariusz Musiał
Myślenicka 55B
32-031 Mogilany
powiat: krakowski
musial.mariusz@op.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mogilany
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
1.Niwelator laserowy - 1 szt.
2.Wiertarko-Wkrętarka - 1 szt.
3.Wiertarka udarowa - 1 szt.
4.Pilarka - 1 szt.
5.Pilarka tarczowa - 1 szt.
6.Nagrzewnica olejowa - 1 szt.
7.Młot wyburzeniowy - 1 szt.
8.Pistolet do wyciskania kleju - 1 szt.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe

Dokument nr: 66/13/03/2019

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2019-03-13

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2019-04-30

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
o Ofertę można składać tylko w formie elektronicznej, pocztowej lub osobiście na adres przedsiębiorstwa.
o W jednym mailu nie może znajdować się kilka ofert stanowiących odpowiedzi na różne zapytania.
o Oferta powinna zawierać:
- dane Oferenta
- nr zamówienia wskazany na portalu ogłoszeniowym ARiMR w odpowiedzi na które została złożona oferta
- datę sporządzenia
- termin ważności
- szczegółowy opis oferowanego produktu pozwalający jasno określić spełnienie parametrów oraz wyposażenia wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu (opis przedmiotu zamówienia).
- cenę netto/brutto
- termin dostawy
- okres gwarancji
- sposób płatności
- podpisany załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
- oświadczenie Oferenta w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące dostawy sprzętu do miejsca realizacji
- dokumenty muszą być podpisane przez osobą upoważnioną do reprezentowania Oferenta
o Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
o w których oferowana maszyna nie spełnia wymogów wskazanych w pkt. a) zapytania ofertowego;
o złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w pkt. b) zapytania ofertowego;
o złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych;
o których treść lub forma lub sposób i forma dostarczenia nie spełniają warunków postępowania określonych w niniejszym zapytaniu;
o które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
o w których określono na poziomie ,,0" lub nie podano liczbowych informacji odnoszących się do kryteriów oceny ofert określonych w pkt. c) niniejszego zapytania.
o w których błędnie określono cenę brutto lub wartość podatku VAT w odniesieniu do podanej cenny netto oferowanego sprzętu.
Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta (załącznik nr1 do niniejszego zapytania).
Dodatkowe informacje
Oferty można składać do 20.03.2018
- mailowo na adres: musial.mariusz@op.pl
- pocztowo na adres: ul. Myślenicka 55B, 32-031 Mogilany
- osobiście - w siedzibie firmy
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 792-437-972 - osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Mariusz Musiał

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Najniższa cena netto 70
Okres trwania gwarancji 30
Opis sposobu przyznania punktacji
Najniższa cena netto PLN
W ramach kryterium można otrzymać max. 70 pkt. Oferta najniższa otrzyma 70 pkt., oferta najwyższa - 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej.
Sposób wyliczania punktów:
- jeżeli oferta w jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej pod kątem ceny - otrzymuje 0 pkt.
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem ceny lub równa się ofercie najkorzystniejszej - otrzymuje maksymalną liczbę punktów
- jeżeli wszystkie oferty są równe - wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią - jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W = (Cmin/Cx)*70 pkt
W - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena
Cmin - najniższa cena zaoferowana w złożonych ofertach
Cx - cena ocenianej oferty
Okres (długość) trwania gwarancji
W ramach kryterium można uzyskać max. 30 pkt. Oferty, które wpłyną zostaną ułożone od najdłuższego do najkrótszego terminu gwarancji. Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma 30 pkt. Oferta o najkrótszym terminie gwarancji otrzyma 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najdłuższej.
Sposób wyliczania punktów:
- jeżeli oferta jest najmniej korzystna - otrzymuje 0 pkt.
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem okresu (długości) trwania gwarancji - otrzymuje maksymalną liczbę punktów
- jeżeli wszystkie oferty są równe - wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią - jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W = (Tx/Tmax)*30 pkt
W - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium okres (długość) trwania gwarancji
Tmax - najdłuższy termin trwania gwarancji zadeklarowany w złożonych ofertach
Tx - termin realizacji zadeklarowany w ocenianej ofercie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.