Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa ,,chemii basenowej"

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa ,,chemii basenowej"

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ
ul. Potocka 1
01-652 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 832 46 00, 22 832 45 50
sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa ,,chemii basenowej"
na potrzeby
stacji uzdatniania wody w 2019 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.
4. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego
b) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
c) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 15 marca 2019 r.
do godziny 12:00, ( w jeden lub więcej z niżej wymienionych sposobów):
a) pisemnie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, adres:
ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa;
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy
Żoliborz, adres: ul. Potocka 1, Warszawa, I piętro - sekretariat;
c) drogą elektroniczną: e-mail. sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2019 r.
lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust.
1 umowy przed dniem 31 grudnia 2019 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy
Żoliborz, ul. Potocka 1, Warszawa.

Wymagania:
5. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać następujące warunki :
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców,
którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) należycie wykonali1 (tj. zakończyli) lub należycie wykonują2 co najmniej
jedno zamówienie polegające na dostawie ,,chemii basenowej" o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00złotych brutto.
UWAGA!
Za wykonane zamówienie Zamawiający uzna taką dostawę, której przedmiot
został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się zamówieniem, które jest w toku
realizacji tzn. nadal trwającym, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert wartość już dostarczonej ,,chemii
basenowej" jest nie mniejsza niż 50 000,00 brutto.
b) Posiadają aktualne na dzień składania ofert pozwolenie na obrót produktami
biobójczymi zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach
biobójczych (t. jedn. - Dz. U. Z 2018 r., póz. 2231 z późn. zm.) - obejmujące co
najmniej produkty określone w pkt 1, 4 oraz pkt 5 wiersz 5 i 6 opisu przedmiotu
zamówienia.
7. Na potwierdzenie spełniania powyżej wskazanych warunków należy wraz z ofertą
przedłożyć następujące dokumenty i/lub oświadczenia*:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o którym mowa
w pkt 6 a) Zapytania ofertowego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania
b) poświadczone za zgodność z oryginałem i aktualne na dzień składania ofert
pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane zgodnie z ustawą z dnia
9 października 2015 r. (t. jedn. Dz. U. Z 2018 r., póz. 2231 z późn. zm.)-
obejmujące co najmniej produkty określone w pkt 1,4 oraz pkt 5 wiersz 5 i 6
opisu przedmiotu zamówienia.
8. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego;
b) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy- załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego;
c) oświadczenie o którym mowa w pkt 7a) Zapytania ofertowego
d) pełnomocnictwo - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty -
zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie
pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do
podpisania oferty
e) pozwolenie o którym mowa w pkt 7b) Zapytania ofertowego
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny brutto wraz z podatkiem
należnym Wykonawcy w PLN (z VAT ) należy sporządzić w języku polskim. Do
oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty, w tym
Dokumenty o których mowa w pkt 8 Zapytania. Całość oferty wraz z załącznikami
należy wysłać w sposób wskazany w pkt 10 Zapytania ofertowego. Kopertę lub
maila należy opatrzeć podpisem:
OFERTA na
" Sukcesywną dostawę ,,chemii basenowej" na potrzeby stacji uzdatniania
wody w 2019 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Żoliborz. "
nr sprawy
Termin złożenia oferty do dnia 15marca 2019 r. d godz. 12:00
UWAGA:
> Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie;
> Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie
LUB
w przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę
dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do
zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych
przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub
udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie;
> Oferty, których cena będzie znacząco odbiegać od średniej złożonych ofert,
bądź od wartości szacunkowej, a w ocenie zamawiającego będzie nierealna
i może zagrażać prawidłowej realizacji zamówienia, będą odrzucone;
> Oferty złożone przez wykonawców, którzy w ostatnich trzech latach przed
dniem składania ofert, nienależycie wykonywali lub wykonali zamówienie
na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, świadczoną na rzecz Miasta
Stołecznego Warszawy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, nie
będą oceniane;
> Pytania do opisu przedmiotu zamówienia należy składać najpóźniej do
godz. 12:00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
> Odpowiedzi na pytania wraz z pytaniami będą publikowane na stronie
internetowej.
> Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na
każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje
uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej
wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.