Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowego, pogwarancyjnego przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Wykonanie okresowego, pogwarancyjnego przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu
ul. Wróblewskiego 46
45-759 Opole
powiat: Opole
261-62-51-29 fax. 261-62-60-51
sekretariat@116szpital.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okresowego, pogwarancyjnego przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Opolu,
2. Warunki jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:
a) Przeglądy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu lub aparatury.
b) Decyzję o dopuszczeniu bądź wyłączeniu urządzenia z użytkowania stanowić będzie certyfikat wystawiony przez Wykonawcę zamówienia. Jeżeli urządzenie nie zostanie dopuszczone do dalszej eksploatacji oprócz wypełnionego oświadczenia, należy także wypełnić orzeczenie (załącznik nr do zapytania ofertowego).
c) Czynności do wykonania przy przeglądzie technicznym agregatu prądotwórczego Volvo PENTA TWD 1210 G:
1. Dojazd na miejsce zlecenia.
2. Mycie agregatu wewnątrz i zewnątrz myjką wysokociśnieniową.
3. Suszenie wcześniej umytych elementów agregatu nagrzewnicą 40 KW, celem uzyskania prawidłowej izolacji.
4. Sprawdzenie wszystkich układów silnika spalinowego.
5. Wymiana płynów eksploatacyjnych.
6. Wymiana filtrów paliwa i oleju.
7. Sprawdzenie układu elektrycznego 24 V.
8. Sprawdzenie stanu prądnicy.
9. Przesmarowanie łożysk prądnicy.
10. Kontrola układu sterowania prądnicą.
11. Kontrola układu załączania automatycznego.
12. Kontrola układu sterowania silnikiem.
13. Dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.

14. Wykonanie drobnych napraw.
15. Wykonanie pomiarów.
16. Próba pracy agregatu pod obciążeniem na obiekcie szpitalnym.
17. Wystawienie certyfikatu dopuszczającego agregat do eksploatacji.
18. Wykonawca przyjmuje do wykonania niezbędne czynności serwisowe, które mogą wyniknąć w trakcie eksploatacji agregatu w okresie między przeglądowym. Czynności te będą rozliczane odrębnie na podstawie karty pracy potwierdzonej przez kierownika administracyjnego szpitala, Pana Radosława Kościuk. W przypadku zlecenie wykonania czynności serwisowych w okresie między przeglądowym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie nie dłuższym niż 2h od zlecenia telefonicznego.
d) Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu, możliwe do natychmiastowego usunięcia bez konieczności wyłączania urządzenia z użytkowania, o ile koszt naprawy nie przekroczy 300 zł netto, będą usuwane
w trakcie przeglądu po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem administracyjnego 116 Szpitala Wojskowego w Opolu, Panem Radosławem Kościuk, tel. 261 625 129.
e) Przez wykonanie naprawy rozumie się usunięcie usterki w pełnym zakresie i dokonanie wpisu do dokumentacji technicznej o dokonanych czynnościach naprawczych oraz informację czy urządzenie nadaje się do dalszej eksploatacji.
f) Wykonawca zapewnia części zamienne i udziela na nie, co najmniej 12. miesięcznej gwarancji na robociznę, począwszy od daty wpisu w paszporcie o dopuszczeniu do dalszego użytkowania.
g) W przypadku braku możliwości dokonania przeglądu i/lub naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca dokona przeglądu/naprawy w serwisie Wykonawcy, dokonując transportu urządzenia do serwisu na swój koszt. Po wykonanym przeglądzie/naprawie urządzenie zostanie odesłane do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Urządzenie znajduje się w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Opolu

Składanie ofert:
8. Wypełniony i podpisany formularz oferty prosimy o przesłanie pisemnie na adres 116 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, 45-759 Opole ul. Wróblewskiego 46 sekretariat p. 32 , faksem
na nr 261-62-60-51 lub mailem na adres sekretariat@116szpital.opole.pl w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Przewidywana data zawarcia umowy - 2.04.2019 r.
Miejsce wykonania: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole.

Wymagania:
W przypadku:
-gdy pierwotnie wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania kolejnej najkorzystniejszej oferty.
4. Wartość brutto:
.......................................... zł (słownie................................................ zł).
Wartość netto:
............................................ zł (słownie .............................................. zł).
a) sposób wyliczenia ceny:
-oferta musi zawierać cenę wyrażoną w złotych polskich, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów prawa sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym;
-wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + podatek VAT;
-ostateczna cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza;
-cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
-cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie i formularzu cenowym;
-prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym;
-jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Ocena ofert: 100% cena

6. Zasady zapłaty:

a) podstawą wystawienia faktury będzie podpisana przez zamawiającego karta pracy, stanowiąca załącznik do faktury
b) rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich,
7. Oświadczamy, że:
-zapoznaliśmy się warunkami zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do wykonania zamówienia;
-w cenę oferty wliczone są wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia;
-uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni;
-projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
-przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w zapytaniu ofertowym,
-w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się dołączyć oryginały dokumentów wskazanych we wzorze umowy lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem jako załączniki do umowy.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. treści zapytania ofertowego, najpóźniej do dnia 13.03.2019r. Godziny pracy Administracji Szpitala 730 - 1505. Zamawiający dopuszcza składanie zapytania faksem, mailem oraz pisemnie. Odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą stanowić integralną część postępowania.
10. Zamawiający, zgodnie z §8 pkt 7 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne
w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, przewiduje negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, do jego odwołania na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
12. Wykaz załączników:
Wzór orzeczenia o stanie technicznym urządzenia (załącznik nr 1)
Podpisany projekt umowy (załącznik nr 2).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik 3)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.