Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 552353536, faks 552393334
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga
1. Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.41-9 Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni: a) bitumicznych, b) betonowych, c) tłuczniowych, d) kamiennych, e) gruntowych, 2) remonty cząstkowe nawierzchni chodników: a) betonowych b) kamiennych c) bitumicznych 3) konserwację wpustów kanalizacji deszczowej, 4) konserwację i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia został określony w WYCENIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do ZdN oraz w ogólnych specyfikacjach technicznych: 1. D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2. D-03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI) Warszawa X 2001 3. D-03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI) Elbląg 2007 4. D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ Warszawa 2003 5. D-05.01.00a NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH Warszawa 2004 6. D - 05.01.03b NAPRAWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ Warszawa 2004 7. D-05.02.01a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ Warszawa 2004 8. D-05.02.02a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ Warszawa 2003 9. D-05.03.01a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ Warszawa 2003 10. D-05.03.03a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH Warszawa 2003 11. D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2015 r. 12. D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH Warszawa X 2001 13. D-05.03.18 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BETONOWYCH Warszawa X 2001 14. D-05.03.23b REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Warszawa 2003 15. D - 06.01.01b REMONT CZĄSTKOWY OBRUKOWAŃ SKARP, ROWÓW I STOŻKÓW Warszawa 2005 16. D-06.03.02 NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH Warszawa X 2001 17. D-06.04.01 ROWY 18. D-08.01.01a PRZESTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW Warszawa 2005 19. D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH Warszawa 2003 Zamawiający informuje, że ogólne specyfikacje techniczne stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do ZdN. 4. Zakres, o którym mowa w pkt I. ppkt 3. ZdN stanowi kluczowe części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać. 5. Szczegółowy opis oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji licząc od daty odbioru poszczególnych zleconych robót konserwacyjnych, na okres minimum 24 miesięcy na remonty cząstkowe nawierzchni. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 1) obsługa maszyn i urządzeń technicznych, 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 wzoru Umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług. 2) zmiana terminu a) w przypadku wystąpienia przeszkód atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację robót w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca może wystąpić o wydłużenie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem udokumentowania tych przeszkód. b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy

Dokument nr: 550049226-N-2019, DZP.271.14.2019.KI

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki: Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) poprzez dodanie pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych w innym trybie, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności, w trybie z wolnej ręki. Gmina Miasto Elbląg jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki, tj.: a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto Elbląg, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki, b) ponad 90% działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został ustalony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnione są łącznie przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , , ul. Szańcowa 1, 82-300, Elbląg, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.