Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej

Przedmiot:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. ul. Tadeusza Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
powiat: sępoleński
tel. 523 894 210, faks 523 894 220
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na jeziorze Sępoleńskim
1. Ogólny zakres robót obejmuje m. in.: 1. Rozbiórkę istniejącego pomostu, 2. Budowę nowego pomostu o konstrukcji stalowo-drewnianej na działce nr 193/5 obręb Dziechowo stanowiącej jezioro Sępoleńskie. Zestawienie powierzchni: 1.Długość całkowita pomostu - 140,00 m, 2.Szerokość całkowita pomostu - 2,20 m, 3.Powierzchnia całkowita - 308,00 m2, 4.Stanowisko dla ratowników 4,00 x 5,00 m o powierzchni - 20,00 m2, 5.Stanowisko z wieżą 4,00 x 6,00 m o powierzchni - 24,00 m2, 6.Łączna powierzchnia pomostu ze stanowiskami F=352,00 m2, 7.Dwa wejścia o konstrukcji drewnianej (2,20 x 3,00) x 2 - 13.20 m2, 2. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1)zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 2)uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy i terenów przyległych do stanu pierwotnego, 3)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 4)ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 5)usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 6)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 7)pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z przedłożeniem Zamawiającemu 4 egz. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zadania, 8)Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz w tygodniu, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego powołani Zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz wymienieni w umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 9)Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. 10)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11)Zamawiający wymaga uwzględnienia w organizacji i prowadzeniu robót pełnego dostępu do drogi prowadzącej do terenu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia

CPV: 45200000-9, 45420000-7, 45240000-1

Dokument nr: 550049254-N-2019, Irg.271.7.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzji dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w takim sam sposób (Powiązanie natury organizacyjnej); b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej, dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a (Powiązanie natury gospodarczej), c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ad. a) Powiązanie natury organizacyjnej Wymóg kontroli przewidziany w przepisach prawa polskiego ma na celu zagwarantowanie, że podmiot powierzający danemu podmiotowi zadanie sprawuje nad nim rzeczywistą kontrolę. Kontrola ta powinna się rozciągać zarówno na cele strategiczne podmiotu, jak i na ważne decyzje. Innymi słowy instytucja zamawiająca musi byś w stanie sprawować strukturalną i funkcjonalną kontrolę nad tą jednostką. Niezbędne jest również by kontrola ta była skuteczna (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie C-182/11 i C-183/11 Econord SpA, ECLI:EU:C:2012:758, pkt 27). W oparciu o właściwe orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: - Gmina posiada całość kapitału zakładowego spółki, której udzielona zamówienia (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04 Carbotermo SpA, ECLI:EU:C:2006:308, pkt 37), - Zarząd Spółki składa się z osoby wyznaczonej przez Gminę działającą jako Zgromadzenie Wspólników (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia13 listopada 2008 r. w sprawie C-324/07 Coditel Brabant, ECLI:EU:C:2008:621, pkt 41.), - Została dokonana zmiana aktu założycielskiego spółki oraz reorganizacja jej działalności w ten sposób, że obszar działania Spółki został ograniczony do obszaru Gminy, natomiast przedmiot działania został ograniczony co do zasady do zadań spoczywających na Gminie jako zadania własne (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r. w sprawie C-573/07 Sea Srl, ECLI:EU:C:2009:532, pkt 73-76), - Wysokość wynagrodzenia uiszczanego na rzecz Spółki z tytułu realizowanych przez nią zamówień został ograniczony (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2009 r. w sprawie C-295/05 Asemfo, ECLI:EU:C:2007:227, pkt 50) - Gmina działająca jako Zgromadzenie Wspólników posiada prawo do decydowania o zaciąganiu zobowiązań i rozporządzenia prawem o wartości powyżej 500.000 zł, - Dodatkowa działalność, wykraczająca poza usługi w interesie publicznym jest ograniczona i ma charakter akcesoryjny (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r. w sprawie C-573/07 Sea Srl, ECLI:EU:C:2009:532, pkt 79-80). Obowiązujące obecnie postanowienia aktu założycielskiego Spółki jasno wskazują, że z jednej strony Gmina posiada decydujący wpływ na całokształt jej działalności, a z drugiej strony, że działania Spółki nie są zorientowane na rynek, lecz na zaspokajanie potrzeb Gminy. Ad. b) Powiązanie natury gospodarczej Wymóg by działalność danego podmiotu była skoncentrowana na realizacji zadań na rzecz podmiotu go kontrolującego tworzy więzi zależności ekonomicznej. Jest to o tyle istotne, że jak stwierdzono w doktrynie: przesłanka zależności ekonomicznej jest równie istotna jak możliwość sprawowania kontroli - prowadzenie działalności na rzecz zamawiającego powoduje, iż jednostka uzależnia swoje istnienie od realizacji umów świadczonych na rzecz zamawiającego i nie może poprzez zyski z rynku konkurencyjnego usamodzielnić się, ograniczając skutki kontroli organizacyjnej. Omawiana przesłanka potwierdza również, że dana jednostka została utworzona lub funkcjonuje faktycznie (niezależnie od nabytej osobowości prawnej) jako oddział lub jednostka organizacyjna zamawiającego, a jej celem nie jest prowadzenie działalności na rynku konkurencyjnym w sposób uprzywilejowany. Zależność ekonomiczna nie wyklucza działalności rynkowej w wąskim zakresie, co w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw nastawionych na realizację zadań gospodarczych może być nie do uniknięcia. (Sołtysińska, Aleksandra. Art. 12. W: Komentarz do dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer, 2016.) Z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) p.z.p. wynika, że aby spełnić przedmiotową przesłankę ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej, dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a W dalszych przepisach p.z.p. ustawodawca wyjaśnił, że do obliczenia wskazanego powyżej procentu uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia (art. 67 ust. 8 p.z.p.) W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności o którym mowa w przywołanym powyżej przepisie ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych (art. 67 ust. 9 p.z.p.). Przywołany unormowania p.z.p. umożliwiają zatem posłużenie się prognozami handlowymi w sytuacji, gdy ze względu na przeprowadzoną reorganizację działalności dotychczasowe dane dotyczące działalności Spółki nie są adekwatne. Reorganizacja taka może polegać na np. przekształceniu podmiotowym, reorganizacji struktury właścicielskiej, zmiany zakresu działalności (Takie stanowisko zajął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w opinii pn.: ,,Współpraca publiczno-publiczna w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych", str. 14.). Co ważne zmiana polegająca na reorganizacji nie musi powodować, że sytuacja nowo zorganizowanego podmiotu będzie zbliżona do sytuacji nowo powstałego podmiotu . Jak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza: (...) nie można się zgodzić z twierdzeniem wnoszącego odwołanie wykonawcy, że intencją ustawodawcy było aby reorganizacja o której mowa w art. 67 ust. 9 ustawy Pzp w swoich skutkach była porównywalna do sytuacji podmiotu nowopowstałego. Zdaniem Izby, jednym ze sposobów reorganizacji jest zmiana zakresu działalności jednostki (..._) - Wyrok KIO z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 96/17. W niniejszej sprawie zmiany dokonane w Spółce przez Gminę spełniają przesłankę reorganizacji - na skutek uchwały nr 2/2017 zostały wszak wprowadzone następujące zmiany: - nastąpiła zmiana przedmiotu działalności Spółki i jego koncentracja na działaniach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy, - ograniczenie obszaru działalności co do zasady do obszaru Gminy, - umożliwienie świadczenia dodatkowych usług jedynie na zasadzie akcesoryjności, - ograniczenie wynagrodzenia przysługującego Spółce z tytułu prowadzonej działalności. Takie zmiany w Spółce powodują, że dotychczasowe dane obrazujące skalę działalności Spółki nie są adekwatne do oceny tego, czy spełniona została jedna z przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p. Ze względu bowiem na wprowadzone zmiany modyfikacji ulegną dane finansowe Spółki, w tym zmianie ulegnie struktura przepływów finansowych. Warto w tym miejscu przytoczyć pogląd Krajowej Izby Odwoławczej, która stwierdziła: (...) że reorganizacja to proces ze swojej istoty, z założenia raczej długofalowy, a w przypadku reorganizacji działalności, decydujące znaczenie ma wpływ dokonanych zmian na dane finansowe podmiotu, w tym na zmianę struktury przepływów finansowych. W związku z tak obiektywnie rozumianą reorganizacją działalności Spółki i zmianą w zakresie jej działalności polegającej na skoncentrowaniu wykonywanej działalności na rzecz Gminy Tarnów - Izba podzieliła pogląd strony zamawiającej, że dane finansowe z poprzednich trzech lat nie są danymi adekwatnymi do sytuacji obecnej (Wyrok KIO z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 96/17) W związku z powyższym procent działalności ustalono za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych (art. 67 ust. 9 p.z.p.), - prognoza wyniku finansowego za okres od III do XII 2019 - wynosi - 94%, za okres od 2020 do 2021 - wynosi - 93% oraz na okres od I do II 2022 - wynosi - 93%. Ponadto przychód za okres od VII -do XII 2017 wyniósł 93%, za okres 2018 wyniósł 92% oraz za okres od I do II 2019 wyniósł 94%. Ad c) Udział kapitału prywatnego Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym Gmina Sępólno Krajeńskie posiada 648 udziałów w Spółce o łącznej wartości 648 000 zł. W ten sposób cały kapitał Spółki jest w posiadaniu Gminy, a co za tym idzie brak możliwości udziału w nim kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o., , ul. Baczyńskiego 6, 89-400, Sępólno Krajeńskie, kraj/woj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.