Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja pomieszczeń i obiektów

Przedmiot:

Modernizacja pomieszczeń i obiektów

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wągrowiec - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
ul. Janowiecka 98A,
62-100 Wągrowiec,
powiat: wągrowiecki
Tel, fax - 067 262 14 62
gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :
zadanie pt.: ,,Modernizacja pomieszczeń i obiektów zarządzanych i administrowanych
przez GZGKiM w Wągrowcu
- wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku GZGKiM w Wągrowcu
na pomieszczenie Serwerowni"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane w pomieszczeniu budynku GZGKiM
w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98A, polegające na robotach budowlanych w zakresie
rozbiórki posadzki i wymiany stolarki drzwiowej. Wykonanie naprawy i uzupełnienia tynków,
obsadzenie stolarki drzwiowej i otwieralnych krat wewnętrznych na oknach. Wyrównanie masą
samopoziomującą posadzki oraz ułożenie płytek posadzkowych wraz z cokołem. Montaż
podwieszanego sufitu z płyt gipsowych dźwiękochłonnych. Wykonanie prac malarskich farbą
emulsyjną lub akrylową w kolorze jasnym z ługowaniem farby olejnej na lamperii
i wykonaniem gładzi gipsowej ścian. Demontaż i montaż nowej instalacji elektrycznej wraz
z osprzętem oraz w zakresie niskich prądów włączenie się do systemu alarmowego budynku
z oddzielnym dostępem do remontowanego pomieszczenia. W ramach przedmiotu
wymienionych prac wykonawca z sieci wewnętrznej zakładu doprowadzi do remontowanego
pomieszczenia przyłącze internetowe na kablu światłowodowym.
Szczegółowy zakres prac oraz powierzchnie pomieszczeń zostały określone
w załączniku nr 3 - przedmiar robót.
Przedmiar robót, dołączony do niniejszego rozeznania cenowego, jest wyłącznie dokumentem
informacyjnym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
Materiały z rozbiórki do wywiezienia bądź utylizacji po stronie Wykonawcy.

Dokument nr: GZGKiM.3330.6.19.ZM

Składanie ofert:
7. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, pok. 7 - Sekretariat
Wykonawca dostarczy ofertę pod adresem e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl (proszę o potwierdzenie
wpływu oferty), lub w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i oznaczonym:
OFERTA - ,, Modernizacja pomieszczeń i obiektów zarządzanych i administrowanych
przez GZGKiM w Wągrowcu"
- wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku GZGKiM w Wągrowcu
na pomieszczenie Serwerowni"
Wykonawca umieści na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres.
8. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 marca 2019 r. do godz. 15;00.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 12.04.2019 r.

Wymagania:
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie
2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:
Wynagrodzenie wynikać będzie z ceny zaoferowanej przez Wykonawcę jako wynagrodzenie ry czałtowe.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.
W druku oferty należy podać wartość zamówienia.
Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w druku oferty, która stanowi załącznik nr 1 do
zaproszenia.
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen)
oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
6. WARUNKI ROZLICZENIA:
Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wystawienie 1 faktury. Podstawą wystawienia
faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy wraz z opisanymi deklaracjami zgodności i atestami
higienicznymi na wbudowane materiały. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
9. PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ:
1. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: - cena
2. Waga kryterium: -100%
10. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
1) Wypełniony druk oferty - załącznik nr 1
2) Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 2
11. POZOSTAŁE INFORMACJE
Kontaktowanie się z Zamawiającym może być dokonywane w formie:
1) pisemnej - dostarczyć lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego,
2) faxu - Nr faxu (0-67) 262 14 62,
3) elektronicznej - adres email do kontaktu z Zamawiającym: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl
12. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCY POINFORMUJE
TELEFONICZNIE.
13. PODPISANIE UMOWY:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.
14. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY TREŚCI NINIEJSZEGO
ROZEZNANIA CENOWEGO DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT. JEŻELI
ZMIANY BĘDĄ MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA TREŚĆ SKŁADANYCH OFERT,
ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻY TERMIN SKŁADANIA OFERT. DOKONANE ZMIANY
PRZEKAZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE WSZYSTKIM OFERENTOM, DO KTÓRYCH
ZOSTAŁO WYSTOSOWANE ROZEZNANIE CENOWE I JEST ONO DLA NICH WIĄŻĄCE.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA BEZ UZASADNIENIA, A TAKŻE DO POZOSTAWIENIA
POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: mgr Gabriel Makowiecki tel. 0-67 262 14 62, lub 48 605 051 949

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.