Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3862z ostatnich 7 dni
15355z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajęcie, montaż i demontaż sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego i ekranów wraz...

Przedmiot:

Wynajęcie, montaż i demontaż sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego i ekranów wraz z osprzętem

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy
ul. Rozbrat 26
00-429 Warszawa,
powiat: Warszawa
tel. 22 162 72 00., sekretariat 22 162 72 09. faks 22 162 72 39
zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Wynajęcie, montaż i demontaż sprzętu nagłośnieniowego,
multimedialnego i ekranów wraz z osprzętem oraz jego bieżąca obsługa podczas
imprez biegowych organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA
WARSZAWA w 2019 r."
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia
zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania.

Dokument nr: SCSAW-DAP.2520.27.2019. ASA

Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego, do dnia 15.03.2019 r. do godziny 15;00
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
a) pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Rozbrat 26, 00-
429 Warszawa w pokoju nr 209 (Sekretariat);
b) faksowej - ofertę należy przesłać na nr faksu Zamawiającego
nr 22 16 27 239;
c) elektronicznej - ofertę należy przesłać na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty
określonemu przez Zamawiającego.

Wymagania:
2. Wszelkie warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony jest
w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do Zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym
etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu
podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki
zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną
w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
6. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania
z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę.
8. Powiadomienie o zmianie musi być złożone według takich samych zasad jak
składana oferta z dopiskiem: ,,zmiana".
9. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad
jak składana oferta z dopiskiem: ,,wycofanie".
10. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
11. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę
oferty, jeżeli:
a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów
dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym, że Zamawiający może uwzględnić
ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się
parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
d) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu,
e) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki
pisarskiej oraz omyłki rachunkowej,
f) Wykonawca złożył niezgodne z prawdą informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
g) Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub
jego notarialnie potwierdzonej kopii.
12. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest
niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego
w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do
Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym
terminie.
13. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
14. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria oceny
ofert.
15. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału
na wartości zależne od wielkości zamówienia i powinna zawierać wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do
Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze
oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być
skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
19. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez obie strony,
tj. Zamawiającego oraz Wykonawcę.
20. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
21. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień dodatkowych.
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kontakt:
18. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Karol Gozdur tel. 22 16 27 244

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.