Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i naprawa stacji uzdatniania wody

Przedmiot:

Konserwacja i naprawa stacji uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
d.miedlarz@ron.mil.pl
jw4198.soipyry@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa przedmiotu zapytania ofertowego:
,,Konserwacja i naprawa stacji uzdatniania wody przy ul. Leśnej w Warszawie"
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacyjna polegająca na wykonywaniu serwisowych prac z zakresu konserwacji i napraw urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody w Hydroforni oraz przepompowni ścieków i przepompowniach wód drenażowych (3 obiekty) i studni głębinowych (nr 3 i nr 2 bis) w 1.BLTr., która ma gwarantować niezawodną pracę i utrzymanie tych urządzeń w sprawności technicznej.
Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia 01.06.2019 r. do dnia
31.05.2020 r.
2. Harmonogram prac konserwacyjnych urządzeń, o których mowa w pkt.1, z podziałem na czasookresy :
I. Prace konserwacyjne do realizacji w okresie od 01.06.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.:
Stacja uzdatniania wody w Hydroforni w budynku nr 10 przy ul. Leśnej:
? przegląd urządzeń w stacji uzdatniania wody (w tym: czyszczenie sitka inżektora i inżektora - 2 szt., czyszczenie areatora wodno-powietrznego - 2 szt., czyszczenie głowic zbiorników ciśnieniowych- 2 szt.);
? przegląd urządzeń elektrycznych i automatyki w stacji uzdatniania wody (w tym:, przegląd stanu przekaźników i styczników, sprawdzenie stanu zabezpieczeń, czyszczenie czujnika poziomu wody, inicjowanie pracy wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem ,,TEST", przegląd jakości połączeń elektrycznych na zaciskach listew połączeniowych oraz aparatów, przegląd zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielnicy);
? przegląd elektryczny stanu pomp (WILO 5,5 kW - 4 szt.,) i automatyki w stacji uzdatniania wody oraz przewodów zasilających (w tym: pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-S, badanie wyłączników różnicowoprądowych) wraz z wystawieniem protokółów pomiarowych- termin następnego badania przypada na dzień 11.09.2019 r.;
? kontrola ciśnienia w membranowym zbiorniku ciśnieniowym;
? czyszczenie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej;
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania urządzeń stacji uzdatniania wody, uzupełnianie roztworu podchlorynu sodu w stacji dozującej, kontrolowanie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody uzdatnionej poparte sprawozdaniem z badań próbki wody.
Przepompownia ścieków w budynku nr 8 przy ul. Leśnej:
? czyszczenie zbiornika ścieków sanitarnych;
? celem utrzymania właściwej konsystencji płynów w zbiorniku przepompowni
ścieków Wykonawca na własny koszt zastosuje biopreparaty upłynniające
zawartość zbiornika ułatwiając biologiczny rozpad zanieczyszczeń, tym
samym ograniczając wzrost ilości osadów oraz tworzenie się
powierzchniowego ,,kożucha" bakteryjnego. Zabieg ten należy przeprowadzić
po czyszczeniu zbiornika ścieków sanitarnych;
? przegląd elektryczny stanu pomp (Grundfos SV072BH3A511, 9,4 kW - 2 szt.) i
automatyki w pompowni ścieków sanitarnych oraz przewodów zasilających (w
tym: pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-S,
badanie wyłączników różnicowoprądowych) wraz z wystawieniem protokółów
pomiarowych - termin następnego badania przypada na dzień 11.09.2019 r.;
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni ścieków
sanitarnych.
Przepompownie wód drenażowych (2 obiekty przy ul. Leśnej, 1 obiekt w
budynku nr 17 przy ul. Kajakowej 8):
? czyszczenie zbiorników wód drenażowych przy ul. Leśnej (2 szt.) i Kajakowej
(1 szt.);
? przegląd elektryczny stanu pomp przy ul. Leśnej(WILO BL 50/200 - 2 szt.,
WILO Drain TM 32, zatapialna pompa) i przy ul. Kajakowej ( zatapialna pompa
NOCCHI BIOX 350/11X5 AUT, 1,3 kW) i automatyki w pompowni wód
drenażowych oraz przewodów zasilających (w tym: pomiar skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-S, badanie wyłączników
różnicowoprądowych) wraz z wystawieniem protokółów pomiarowych- termin
następnego badania przypada na dzień 11.09.2019 r.;
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni wód
drenażowych.
Studnie (2 obiekty : nr 3 i nr 2bis) przy ul. Leśnej:
? przegląd elektryczny stanu pomp (zatapialna GALA - 2 szt.) oraz przewodów
zasilających (w tym: pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) wraz
z wystawieniem protokółów pomiarowych- termin następnego badania
przypada na dzień 11.09.2019 r.
II. Prace konserwacyjne do realizacji w okresie od dnia 01.10.2019 r. do
dnia 31.12.2019 r.:
Stacja uzdatniania wody w Hydroforni przy ul. Leśnej:
? kontrola ciśnienia w membranowym zbiorniku ciśnieniowym;
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania urządzeń stacji
uzdatniania wody, uzupełnianie roztworu podchlorynu sodu w stacji dozującej,
kontrolowanie parametrów mikrobiologicznych wody uzdatnionej poparte
sprawozdaniem z badań;
Przepompownia ścieków przy ul. Leśnej:
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni ścieków sanitarnych;
Przepompownie wód drenażowych (2 obiekty przy ul. Leśnej, 1 obiekt przy ul. Kajakowej):
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni wód drenażowych.
III. Prace konserwacyjne do realizacji w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 29.02.2020 r.:
Stacja uzdatniania wody w Hydroforni przy ul. Leśnej:
? przegląd urządzeń elektrycznych i automatyki w stacji uzdatniania wody (w tym: przegląd stanu przekaźników i styczników, sprawdzenie stanu zabezpieczeń, czyszczenie czujnika poziomu, inicjowanie pracy wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem ,,TEST", przegląd jakości połączeń elektrycznych na zaciskach listew połączeniowych oraz aparatów, przegląd zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielnicy);
? przegląd stanu pomp w stacji uzdatniania wody (WILO 5,5 kW - 4 szt.) ;
? czyszczenie głowic zbiorników ciśnieniowych - 2 kpl.;
? kontrola ciśnienia w membranowym zbiorniku ciśnieniowym;
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania urządzeń stacji uzdatniania wody, uzupełnianie roztworu podchlorynu sodu w stacji dozującej, kontrolowanie parametrów mikrobiologicznych wody uzdatnionej poparte sprawozdaniem z badań;
Przepompownia ścieków przy ul. Leśnej :
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni ścieków sanitarnych;
Przepompownie wód drenażowych (2 obiekty przy ul. Leśnej, 1 obiekt przy ul. Kajakowej):
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni wód drenażowych.
IV. Prace konserwacyjne do realizacji w okresie od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r.:
Stacja uzdatniania wody w Hydroforni przy ul. Leśnej :
? kontrola ciśnienia w membranowym zbiorniku ciśnieniowym;
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania urządzeń stacji uzdatniania wody, uzupełnianie roztworu podchlorynu sodu w stacji dozującej, kontrolowanie parametrów mikrobiologicznych wody uzdatnionej poparte sprawozdaniem z badań;
Przepompownia ścieków przy ul. Leśnej:
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni ścieków sanitarnych;
Przepompownie wód drenażowych (2 obiekty przy ul. Leśnej, 1 obiekt przy ul. Kajakowej):
? prowadzenie kontroli stanu i poprawności działania przepompowni wód drenażowych.
Dodatkowe informacje dot. urządzeń zlokalizowanych w Hydroforni:
? stacja dozująca podchloryn sodu działająca automatycznie, składająca
się z wodomierza impulsowego DN 50 (co 100l), zbiornika
roztworowego 60l na podchloryn sody i wody oraz pompy- 2 kpl.,
? system areacji na hydroforze (1000 l) - 2 szt.,
? zestaw hydroforowy WILO zawiera 4 popy WILO 5,5 kW każda,
? filtr odżelaziająco-odmanganiający EKO-OPTIMA MAGNUM360 - 4szt.
po 2 szt. w szeregu dla każdego rurociągu,
? filtr zabezpieczający i zawór priorytetu DH 300l - 2 szt. każdy na
osobnym rurociągu.

Składanie ofert:
. Ofertę należy złożyć w dowolnej formie pisemnej w terminie do dnia
15.03.2019 r. (e-mail: jw4198.soipyry@ron.mil.pl).

Wymagania:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
4. Koszt zakupu roztworu podchlorynu sodu potrzebnego do uzdatniania wody w hydroforni ponosi Wykonawca w zależności od potrzeb.
5. Po przeprowadzonych naprawach, należy przeprowadzić kontrolę podstawowych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych (bakterie grupy coli, chlor wolny, barwa, twardość ogólna, odczyn pH, przewodność, mętność i inne) wody uzdatnionej oraz regulacje parametrów pracy urządzenia.
6. Wykonawca może zapoznać się (na własny koszt) z obiektami objętymi konserwacją i zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do właściwego wykonywania umowy.
7. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się na podstawie faktur VAT. Podstawą do rozliczenia faktury będzie ,,Protokół wykonania konserwacji" zawierający zakres przeprowadzonych prac (Zał. nr 1), wykonanych zgodnie z harmonogramem pkt 2, wskazujący przy tym ewentualne usterki, które należy niezwłocznie usunąć lub kwalifikujące urządzenie do naprawy czy remontu, podpisany przez osobę z firmy konserwującej, użytkownika i przedstawicieli Zamawiającego.
8. Wykonawca uzgodni dokładnie terminy realizacji przedsięwzięcia odpowiadające obu stronom i mieszczące się w terminie zawartym w umowie.
9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
? całodobowej gotowości do usuwania awarii i usterek w ciągu 6 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń;
? realizacji przeglądu konserwacyjnego w czasie dni roboczych podczas obowiązujących godzin pracy Zamawiającego tzn. 800 - 1500, natomiast usuwanie usterek niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym zg. z ppkt. a);
? do usunięcia na własny koszt wad powstałych w wyniku źle wykonanej usługi;
? udzielenia Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na użyte, w czasie prowadzonych napraw na Zlecenie, części zamienne oraz 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy;
? realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.;
? udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na użyte w czasie prowadzonych napraw części zamienne oraz 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy.
10. Naprawy urządzeń wymagające nakładów materiałowych będą realizowane po przedstawieniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej do wartości limitu finansowego zawartego w umowie. Rozliczenie napraw odbywać się będzie na podstawie oddzielnej faktury bez kosztów robocizny i transportu z wyłączeniem napraw, które muszą być realizowane w serwisie autoryzowanym lub zakładach producentów urządzeń, gdzie wlicza się wszystkie poniesione koszty. Wykonawca musi przedstawić dowód zakupu na wbudowane elementy. Ceny części zamiennych nie mogą odbiegać od średnich cen obowiązujących na rynku.
11. Warunki płatności:
? Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie odbywało się fakturami cząstkowymi po przeprowadzonych pracach konserwacyjnych ujętych w harmonogramie (pkt 2 ,,Opisu przedmiotu zamówienia"), podstawą do rozliczenia faktury będzie protokół z wykonania konserwacji za dany okres lub oryginał protokółu odbioru prac (po naprawie serwisowej) podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Użytkownika oraz Przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury;
? zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury;
? faktura przekazana Zamawiającemu musi być zgodna z wymogami określonymi w art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
12. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
? Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
? Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zlecenia lub umowy.
? Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
? Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie zlecenia lub umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania zlecenia lub umowy, jak i po jej ustaniu.
? Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu Wykonania zlecenia lub umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
? Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie się przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
? Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.
? Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania zlecenia lub umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Uwagi:
Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku nie przydzielenia środków finansowych w 2020 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.