Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: "WOOD POL" Michał Chrzan
Julianpol 44
46-325 Rudniki
powiat: oleski
535 889 588
biuro@domkiletniskowe.org
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174362
Województwo: opolskie
Miasto: Rudniki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu komputerowego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy zakupu nowego sprzętu informatycznego, tj.: (szczegółowy opis parametrów został określony w poszczególnych załącznikach)
a) serwera z zasilaczem UPS, szafą do serwera i systemem bezpieczeństwa -1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d),
b) mobilnej stacji roboczej - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 2),
c) laptopa (15cali ) - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 3)
d) laptopów (15 cali) - 2 szt. (opis parametrów - załącznik nr 4)
e) komputer stacjonarny - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 5)
f) laptop VR - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 6)
h) pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c, d, e (opis parametrów - załącznik nr 7)
i) Zrzut ze strony z wynikami testów PassMark Performance Test - dot. kart graficznych(załącznik nr 8)
j) Zrzut ze strony z wynikami testów Passmark CPU Mark - dot. procesorów (załącznik nr 9)
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.
Cel zamówienia
Pozyskanie ofert na dostawę sprzętu komputerowego.
Przedmiot zamówienia
Zamówienie dotyczy zakupu nowego sprzętu informatycznego, tj.: (szczegółowy opis parametrów został określony w poszczególnych załącznikach)
a) serwera z zasilaczem UPS, szafą do serwera i systemem bezpieczeństwa -1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d),
b) mobilnej stacji roboczej - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 2),
c) laptopa (15cali ) - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 3)
d) laptopów (15 cali) - 2 szt. (opis parametrów - załącznik nr 4)
e) komputer stacjonarny - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 5)
f) laptop VR - 1 szt. (opis parametrów - załącznik nr 6)
h) pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c, d, e (opis parametrów - załącznik nr 7)
i) Zrzut ze strony z wynikami testów PassMark Performance Test - dot. kart graficznych(załącznik nr 8)
j) Zrzut ze strony z wynikami testów Passmark CPU Mark - dot. procesorów (załącznik nr 9)
Oferowane parametry mogą być lepsze niż te wskazane w w/w załącznikach.
Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i technologii przywołane w Specyfikacji technicznej do zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne rozumiane jako rozwiązania wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą systemu pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne.

CPV: 30214000-2, 48823000-3, 48000000-8, 30200000-1

Dokument nr: 1174362, 2/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 26.03.2019 r.
Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do biura zamawiającego lub datę wpływu na skrzynkę elektroniczną zamawiającego.
Jako datę wpływu oferty nie można traktować daty jej nadania czy sporządzenia oferty.
Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego, kurierem lub osobiście w biurze zamawiającego pod adresem:
Miejsce składania ofert:
,,WOOD POL" Michał Chrzan
Julianpol 44,
46-325 Rudniki
e-mail: biuro@domkiletniskowe.org
biuro czynne w godzinach: 8-16

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Julianpol
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdego elementu podany jest osobno. Wskazana ilość dni kalendarzowych liczona jest od momentu podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana w przeciągu 30 dni od momentu podpisania protokołu z wyboru dostawcy. Wykaz dostaw :
a) Serwer z zasilaczem awaryjnym UPS, szafą i systemem bezpieczeństwa - 21 dni
b) Mobilna stacja robocza - 180 dni
c) Laptop 15 cali (1 szt.) - zgodny z opisem zał. nr 3- 21 dni
d) Laptop (2szt) - zgodny z opisem zał. nr 4 - 21 dni
e) Komputer stacjonarny - zgodny z opisem zał. 5 - 180 dni
f) Laptop VR - 180 dni
g) Pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c, d, e - 21 dni
Za niedotrzymanie wskazanych terminów Zamawiający może nałożyć kary umowne w wysokości do 5% wartości netto całego przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Sporządzili ofertę zgodnie z pkt. VII i X niniejszego zapytania.
2. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
o cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub cena oferty jest niższa o co najmniej 30 % od kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie),
i/lub
o treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma (pismo będzie wysłane na adres mailowy wskazany w ofercie) nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Na ofertę składają się następujące załączniki:
1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami- wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 10 do przedmiotowego Zapytania.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składają się następujące załączniki:
1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami- wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 10 do przedmiotowego Zapytania.
1. Przygotowanie oferty:
1) Oferta musi być złożona na wzorze formularza ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu w obrocie gospodarczym. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku sporządzenia oferty w języku obcym musi zostać złożone tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Oferenta. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
2) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferty przygotowane z innej formie niż ta opisana powyżej będą powodowały wykluczenie.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1 - Cena: 100 pkt.
Ocenie podlega cena łączna netto zamówienia zgodnego ze specyfikacją. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 100 pkt.
Brak podania ceny netto lub możliwości jej wyliczenia powoduje odrzucenie oferty.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów przydzielonych w ramach wyżej wymienionych kryteriach.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
,,WOOD POL" MICHAŁ CHRZAN
Adres
46-325 Julianpol
opolskie , oleski
Numer telefonu
889429540
NIP
5761506017
Tytuł projektu
Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie WOOD POL
Numer projektu
RPOP.02.01.02-16-0001/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamil Fuss
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
535 889 588

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.