Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów

Przedmiot:

Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Czempiniu
ks.Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempiń
powiat: kościański
tel. (61) 28 26 703, fax
j.michalska@ug.czempin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czempiń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Gminy Czempiń"
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Gminy
Czempiń:
a) dz. nr ewid. 31/5 obręb Piotrowo Pierwsze - pow. 1,9120 ha,
b) dz. nr ewid. 18 obręb Betkowo - pow. 3,55 ha,
c) dz. nr ewid. 1/2 obręb Sierniki - pow. 0,6671 ha,
d) dz. nr ewid. 1227/2 obręb Czempiń - pow. 0,3205 ha,
e) dz. nr ewid. 48/6 obręb Głuchowo - pow. 3,9554 ha,
f) dz. nr ewid. 320/36 obręb Borowo - pow. 3,6186 ha.
Inwentaryzacje stanu lasów należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
sporządzania planu urządzenia lasu, uproszonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji
stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302).
Przedmiotowe inwentaryzacje należy wykonać w wersji papierowej w ilości 4 egz. dla każdej
lokalizacji oraz całość w wersji elektronicznej na nośniku danych (CD lub pendrive).
Do zadań Wykonawcy należy pozyskanie wszelkich materiałów niezbędnych dla
opracowania przedmiotu zamówienia, a w szczególności map, wypisów, wyrysów etc.,
wymaganych prawem opinii, uzgodnień oraz ostatecznej decyzji starosty określającej zadania
z zakresu gospodarki leśnej na podstawie opracowanej inwentaryzacji stanu lasów.

Dokument nr: FZ.271.2.25.2019

Otwarcie ofert: Umowa zostanie zawarta niezwłocznie od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych
zawartych w ofercie.

Składanie ofert:
9.1. Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2019 r.
9.2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
należy wydrukować i podpisać. Następnie zeskanować i przesłać drogą mailową na adres
j.michalska@ug.czempin.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Wymagania stawiane Wykonawcom:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie
przedmiotu zamówienia,
d) spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu
urządzenia lasu, uproszonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1302),
e) posiadają doświadczenie tj. opracowanie co najmniej 5 inwentaryzacji stanu lasów,
uproszczonych planów urządzenia lasów lub planów urządzenia lasów w ostatnich 2
latach.
5.Kryteria oceny ofert - cena - 100%.
6.Opis sposobu obliczania ceny.
Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty brutto
Cena = x 100 pkt.
Cena badanej oferty brutto
1. Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne
do wykonania zamówienia.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu
kryterium może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
3. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
7.Warunki płatności.
7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
8.4. Oferta musi być podpisana przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

12.Inne postanowienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie
bez podania przyczyny,
 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Kontakt:
11. Kontakt w sprawie zamówienia:
j.michalska@ug.czempin.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.