Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
powiat: Kraków
tel. 126 142 551, faks 126 142 551
przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór Inwestorski: Pakiet 1: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych Pakiet 2: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Pakiet 3: Robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym; dla: ,,Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Pawilonu M-VIII Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudową i budową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej i hydrantowej; przebudową i rozbiórką fragmentu schodów zewnętrznych; przebudową pochylni wejściowej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie'' w ramach zadania: ,,MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PAWILONU M-VIII" w ramach projektu pn. ,,Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Nadzór Inwestorski: Pakiet 1: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych Pakiet 2: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Pakiet 3: Robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym; dla: ,,Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Pawilonu M-VIII Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudową i budową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej i hydrantowej; przebudową i rozbiórką fragmentu schodów zewnętrznych; przebudową pochylni wejściowej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie'' w ramach zadania: ,,MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PAWILONU M-VIII" w ramach projektu pn. ,,Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji w tym zwłaszcza dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej szpitala - link: http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Single-Element.148+M53e40ec9f44.0.html

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 1: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych. Wykonawca wykonywać będzie swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do niej, umową na realizację inwestycji wraz z załącznikami do niej (dokumentacja projektowa inwestycji, harmonogram rzeczowo- finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 143089,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 44
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na placu budowy/ w siedzibie Zamawiającego 20,00
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2: Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca wykonywać będzie swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do niej, umową na realizację inwestycji wraz z załącznikami do niej (dokumentacja projektowa inwestycji, harmonogram rzeczowo- finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 143089,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 44
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na placu budowy/ w siedzibie Zamawiającego 20,00
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3: Robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 3: Robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Wykonawca wykonywać będzie swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do niej, umową na realizację inwestycji wraz z załącznikami do niej (dokumentacja projektowa inwestycji, harmonogram rzeczowo- finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 160975,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 44
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na placu budowy/ w siedzibie Zamawiającego 20,00
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 534079-N-2019, DZ.271.34.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitaljp2.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny: Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie na dzienniku podawczym w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V)
Adres:
ul. Prądnicka 80; 31-202 Kraków

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 44 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Wykonawca wykaże że najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował: I. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej posiadającą: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności b. w ostatnich pięciu latach pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy lub Kierownika Robót podczas realizacji min 1 zadania obejmującego minimum roboty budowlane o wartości co najmniej 1,5 mln brutto złotych w zakresie swoich uprawnień o których mowa w podpunkcie a tego punktu, przy czym wykaże, że uczestniczyła w odbiorze końcowym tego zadania. c. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc od ogłoszenia postępowania przetargowego) na stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownik Budowy lub Kierownik Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. (Wykonawca musi wykazać, że osoba przez 3 lata faktycznie wykonywała czynności przy konkretnych robotach budowlanych) - powyższe dotyczy Wykonawców składających ofertę na Pakiet nr 1 II. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej posiadającą: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności b. w ostatnich pięciu latach pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy lub Kierownika Robót podczas realizacji min 1 zadania obejmującego minimum roboty budowlane o wartości co najmniej 1 miliona brutto złotych w zakresie swoich uprawnień o których mowa w podpunkcie a tego punktu, przy czym wykaże, że uczestniczyła w odbiorze końcowym tego zadania c. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc od ogłoszenia postępowania przetargowego) na stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownik Budowy lub Kierownik Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych. (Wykonawca musi wykazać, że osoba przez 3 lata faktycznie wykonywała czynności przy konkretnych robotach budowlanych) - powyższe dotyczy wykonawców składających ofertę na Pakiet nr 2 III. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlano - konstrukcyjnej posiadającą: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności b. w ostatnich pięciu latach pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy lub Kierownika Robót podczas realizacji min 1 zadania obejmującego minimum roboty budowlane o wartości co najmniej 4 mln brutto złotych w zakresie swoich uprawnień o których mowa w podpunkcie a tego punktu, przy czym wykaże, że uczestniczyła w odbiorze końcowym tego zadania oraz w ramach tego zadania były wykonywane prace związane z podbijaniem fundamentów. c. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc od ogłoszenia postępowania przetargowego) na stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownik Budowy lub Kierownik Robót w zakresie budowlano - konstrukcyjnym. (Wykonawca musi wykazać, że osoba przez 3 lata faktycznie wykonywała czynności przy konkretnych robotach budowlanych) - powyższe dotyczy wykonawców składających ofertę na Pakiet nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie III.1.3) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca złoży: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: w celu wykazania spełnienia zadeklarowanego w ofercie doświadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (punkt 15 podpunkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) - Wykonawca złoży: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
Pakiet 1 - 2 000 zł., Pakiet 2 - 2 000 zł, Pakiet 3 - 2 000zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na placu budowy/ w siedzibie Zamawiającego 20,00
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.