Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
347z dziś
3027z ostatnich 7 dni
15700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa łamanego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa łamanego

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mszczonów
pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
powiat: żyrardowski
tel. 468 582 840, faks 468 582 843
zamowienia.publiczne@mszczonow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mszczonów
Wadium: 4000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów w 2019 roku
1. Przedmiot zamówienia: a) Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy zasadnicze - dolomity z okresu dewońskiego. b) Frakcja kruszywa: 4-31,5 mm. c) Ilość: maksymalnie 4500 ton, nie mniej niż 3500 ton. d) Kruszywo to musi spełniać normę PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 lub PN-EN 13242+A1:2010. e) Kruszywo to będzie wykorzystane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonanie podbudowy dróg, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni. f) Wymagany kolor materiału: biały lub szary. Ze względu na zastosowanie zamawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu różowym czy pomarańczowym posiadającym znaczne domieszki tlenku żelaza i magnezu. Sposób dostawy: a) Dostawy mają być realizowane w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mszczonów. b) Dostawy mają być realizowane w dniach roboczych w godz. 7.00-14.00. c) Każdy żądany przez zamawiającego pojedynczy transport obejmować będzie tylko i wyłącznie pełne załadunki pojazdu o ładowności min. 24 ton, przy czym z uwagi na konieczność dojazdu wykonawcy na wskazane miejsce po drogach gruntowych, w przypadku ładowności 24 ton i wyższych, wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie uzgodnić trasę dojazdu z zamawiającym. d) Wykonawca zobowiązany będzie dysponować min. 4 pojazdami do transportu materiału, tak aby zamawiający miał możliwość otrzymania jednorazowo (w jednym dniu roboczym) 4 pełnych załadunków pojazdów w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mszczonów. e) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do każdej dostarczonej partii materiału dokument (np. wydruk z wagi elektronicznej poświadczony przez wykonawcę) określający jego rodzaj i ciężar. Dokument ten musi potwierdzać stan faktyczny, tj. rodzaj i ciężar dostarczanego materiału

CPV: 14212300-3

Dokument nr: 534953-N-2019, RG.271.2.4.2019.KT

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.mszczonow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-13

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100 tys. zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówieniem polegającym na dostawie kruszywa łamanego na drogi o łącznej wartości zamówienia wynoszącej minimum 250 tys. zł brutto. b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia min. 4 pojazdy samowyładowcze o ładowności min. 24 ton, dopuszczone do ruchu drogowego w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. b) wykazu dostaw (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
a) cena wykonania zamówienia 60,00
b) czas każdorazowej dostawy 30,00
c) termin płatności 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.