Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
2913z ostatnich 7 dni
15586z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu, poczekalni, rejestracji i sanitariatu

Przedmiot:

Wykonanie remontu, poczekalni, rejestracji i sanitariatu

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8
01-637 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 832 22 58,
oferty@spzzlo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu, poczekalni, rejestracji i sanitariatu w pracowni RTG w przychodni przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie
zgodnie z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu zamówienia).

Dokument nr: SPZZLO - Ż/LZ/M /0490/2019

Składanie ofert:
6. Termin złożenia oferty - do dnia 16.04.2019 r. do godz. 12:00
7. Ofertę należy przesłać:
a) w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją - ,,Oferta na remont RTG" pocztą na adres Zamawiającego - SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa albo
b) w formie elektronicznej na adres: oferty@spzzlo.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia - 80 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena - 80 %, wg wzoru
cena = cena najniższa/ cena badana x 80 pkt
W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
2) okres gwarancji - 20 %
Wymagany okres gwarancji - min. 36 miesięcy
Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie okresu gwarancji:
- co najmniej 48 miesięcy - 10 pkt
- co najmniej 60 miesięcy - 20 pkt
W kryterium okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotę budowaną o wartości 50 000 zł. (łącznie)
b) skieruje do realizacji zamówienia kierownika robót budowalnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającego minimum trzy letnie doświadczenie (rozumiane jako staż pracy) w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi.
2) ocenie podlegać będą tylko oferty Wykonawców spełniających warunki określone w pkt 3. 1)
3) Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
4. Termin związania ofertą - 25 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) cenę brutto w PLN.
2) termin realizacji.
3) oświadczenie o terminie związania ofertą
4) informacje stanowiące podstawę do oceny ofert, o których mowa w ust. 2 i 3,
5) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (np. referencje) złożone wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
9. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.
10. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.
11. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami, (w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert .

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Renata Konarzewska, Danuta Jaskulska, tel. 22 832 22 58, e-mail: zp@spzzlo.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.