Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace konserwacyjno-remontowe ostróg wyspy

Przedmiot:

Prace konserwacyjno-remontowe ostróg wyspy

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 609027227
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1.
Tytuł zamówienia
Prace konserwacyjno-remontowe ostróg wyspy Chełminek
2.
Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

Dokument nr: PO-II.3791.62.19, DBM-II.63250.2.19.AM

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 8 dni kalendarzowych liczonych od
dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu, do godziny
15:00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: (oferta na prace konserwacyjno-
remontowe ostróg wyspy Chełminek)
(tytuł zamówienia)

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
3.
Warunki udziału w postępowaniu*
Zamawiający w celu dokonania oceny tego warunku żąda wykazu min. 2 robót
budowlanych dotyczących morskich budowli hydrotechnicznych o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101 poz. 645) o wartości min. 80 tys. zł,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy na których Urząd Morski w Szczecinie
nałożył kary umowne w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
4.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena
Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
okres gwarancji* - 12 miesięcy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatnościj) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy*.
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

Kontakt:
Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Aleksandra Miklas, tel. 609027227

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.