Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych

Przedmiot:

Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Grunwaldzka
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
tel. 0-89 6462414, faks 896 421 762
stroda@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie"
1.,,Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie" z podziałem na części: Część Nr 1: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Część Nr 2: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Część Nr 3: Zakup gruzu betonowego kruszonego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w § 18 SIWZ opis części zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Założenia techniczne: 1)Zamówienie realizowane w ilości 2 000 ton, 2)Sprzedający dostarczy materiał po uzgodnieniu szczegółów z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie na plac składowy Obwodu Drogowego Nr 1, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda w ilości 200 ton oraz na następujące drogi: a)Dr Nr 1224 N Rumienica - Lewałd Wielki- Dr Nr 1255 N ( Dąbrówno) m. Odmy 300 ton; b)Dr Nr 1260 N Dr Nr 1253 N- (Pacółtowo)- Olsztynek m. Pacółtówko 300 ton; c)Dr Nr 1268 N Lewałd Wielki- Dr Nr 1255 N m. Okrągłe 400 ton; d)Dr Nr 1957 N Dr woj. Nr 537- Jagodziny- Lewałd Wielki m. Elgnowo Kolonia 300 ton; e)Dr Nr 1258 N Elgnowo- Dr Nr 1257 N m. Stare Miasto 300 ton; f)Dr Nr 1257 N Dr Nr 1235 N- Marwałd- Jabłonowo m. Janowo 200 ton. 3)termin dostawy: od podpisania umowy do 31.10.2019 r.; 4)do dostarczonej partii towaru należy dołączyć dokument stwierdzający jakość towaru (aprobata techniczna, atest, certyfikat lub deklarację zgodności); 5)warunki płatności: 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury; 6)kruszywo 0/31,5 zgodne z normą EN- 13242:2007 + A1: 2007; 7)stopień przekruszenia C 50/30 (50% min ziaren przekruszonych, 30% max ziaren zaokrąglonych) 8)Wykonawca dostarczać będzie materiał sukcesywnie, wielkość nie mniej niż 100- 150 ton/dziennie- transportem wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji dostawy w terminie ............... dni- zgodnie z ofertą wykonawcy. 9)Zamawiający zgłaszać będzie zapotrzebowanie na dostawę materiału pisemnie/e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie; 10)O przygotowaniu dostawy materiału Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostaw; 11)Dostawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym (rozładunku materiału) nie powodując wyłączenia dróg z użytkowania; 12)Każdorazowo pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie będzie potwierdzał datę i ilość dostarczonego materiału przez Wykonawcę na dokumencie WZ, którego jeden egzemplarz będzie pozostawiał Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza płatności po każdej dostarczonej partii materiału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14211000-0, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1)cena 60,00
2)termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Założenia techniczne: 1)Zamówienie realizowane w ilości 2100 ton, 2)Sprzedający dostarczy materiał po uzgodnieniu szczegółów z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu na plac składowy Obwodu Drogowego Nr 2, ul. 3 Maja 11, 14-300 Morąg w ilości 500 ton oraz na następujące drogi: a) Dr Nr 1190 N Mazanki - Plękity - Liksajny m. Dziśnity 300 ton; b) Dr Nr 1193 N dr P 1162N- Warkałki - dr W 528 m. Warkałki 300ton; c) Dr Nr 1183 N Godkowo - Strużyna - Niebrzydowo Wlk - dr P 1180N m. Gulbity 400 ton; d) Dr Nr 1223 N dr P 1221N - Gubity - Kozia Góra - dr nr P 1203N ( Ględy) m. Gubity 200 ton; e) Dr Nr 1168 N Miłakowo-Wapnik m. Klugajny 200 ton; f) Dr Nr 1401 N dr W593 - Raciszewo - Kalisty - Gołogóra m. Wojciechy 200 ton. 3)termin dostawy: od podpisania umowy do 31.10.2019 r.; 4)do dostarczonej partii towaru należy dołączyć dokument stwierdzający jakość towaru (aprobata techniczna, atest, certyfikat lub deklarację zgodności); 5)warunki płatności: 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury; 6)kruszywo 0/31,5 zgodne z normą EN- 13242:2007 + A1: 2007; 7)stopień przekruszenia C 50/30 (50% min ziaren przekruszonych, 30% max ziaren zaokrąglonych); 8)Wykonawca dostarczać będzie materiał sukcesywnie, wielkość nie mniej niż 100- 150 ton/dziennie- transportem wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji dostawy w terminie ............... dni- zgodnie z ofertą wykonawcy. 9)Zamawiający zgłaszać będzie zapotrzebowanie na dostawę materiału pisemnie/ e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie; 10)O przygotowaniu dostawy materiału Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostaw; 11)Dostawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym (rozładunku materiału) nie powodując wyłączenia dróg z użytkowania; 12)Każdorazowo pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie będzie potwierdzał datę i ilość dostarczonego materiału przez Wykonawcę na dokumencie WZ, którego jeden egzemplarz będzie pozostawiał Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza płatności po każdej dostarczonej partii materiału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14211000-0, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena 60,00
2) termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zakup gruzu betonowego kruszonego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Założenia techniczne: 1)Zamówienie realizowane w ilości 650 ton, 2)Sprzedający dostarczy materiał po uzgodnieniu szczegółów z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu na plac składowy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3 - go Maja 11, 14-300 Morąg; 3)Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.; 4)warunki płatności: do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury; 5)Wykonawca dostarczać będzie materiał sukcesywnie, wielkość nie mniej niż 200- 250 ton - transportem wykonawcy na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji dostawy w terminie ............... dni -zgodnie z ofertą wykonawcy; 6)Zamawiający zgłaszać będzie zapotrzebowanie na dostawę materiału pisemnie/ e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie; 7)kruszywo łamane frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu z twardego betonu, bez domieszek z gazobetonu, cegły, zbrojenia, odpadów budowlanych; 8)O przygotowaniu dostawy materiału Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostaw; 9)Dostawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym (rozładunku materiału) nie powodując wyłączenia dróg z użytkowania; 10)Każdorazowo pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie będzie potwierdzał datę i ilość dostarczonego materiału przez Wykonawcę na dokumencie WZ, którego jeden egzemplarz będzie pozostawiał Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza płatności r każdej dostarczonej partii materiału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena 60,00
2) termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 14210000-6,14211000-0,14212200-2

Dokument nr: 535002-N-2019, DT.2610.5.2019.BŻ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zdp.ostroda.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda pok. nr 7.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe brak
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe brak
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1)dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz); 2)wypełniony i podpisany formularz cenowy - zał. Nr 1a, 1b, 1c. 3)oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, w przypadku: a)wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; b)ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1)cena 60,00
2)termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.