Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa naturalnego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa naturalnego

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Kamionce
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka
powiat: lubartowski
tel. 818 527 039, faks 818 527 058
sekretariat@ugkamionka.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kamionka
Wadium: 3 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych w ramach realizacji środków Funduszu Sołeckiego, prowadzonego przez Gminę Kamionka
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm przeznaczonego do warstw podbudowy zasadniczej na drogach o kategorii ruchu KR1, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242 lub równoważnej oraz aktualnych wymagań technicznych WT-4 lub równoważnych oraz grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm, spełniający wymagania normy PN-EN 13043:2004. 1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. 1.3. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje zakup, dostawę i rozładunek do 1600 ton kruszywa frakcji 0-31,5mm oraz grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm w ilości 60 ton według zasad i na warunkach wskazanych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.4. Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji obejmuję zakup, dostawę i rozładunek 1400 ton kruszywa oraz 30 ton grysu bazaltowego według zasad i na warunkach wskazanych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.5. Prawo opcji realizowane będzie pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zabezpieczenia środków finansowych. 1.6. Dostawa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji rozpocznie się w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę ewentualnego pisemnego zawiadomienie od Zamawiającego. 1.7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji do dnia 16.12.2019 r. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym uważa się za dochowany, jeżeli w ostatnim dniu terminu Zamawiający nada pisemne zgłoszenie. 1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy o której mowa w ust. 2.4 w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z całości lub części prawa opcji. 1.9. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji: 1) Zamawiający żąda kruszywa naturalnego powstającego wskutek mechanicznej przeróbki skały Dewońskiej lub równoważnej. Wyrób musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości które należy każdorazowo dołączyć do dokumentu WZ. 2) Zamawiający nie dopuszcza kruszyw i grysu bazaltowego: sztucznych (kruszywo pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację (np. żużle, keramzyt)), oraz z recyklingu (kruszywo czy grys powstające w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie). 3) Kruszywo i grys bazaltowy powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. Kruszywo czy grys nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np.: azbest popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (np.: metale, szkło). 4) Zamawiający nie dopuszcza mieszania kruszywa i grysu bazaltowego z tzw. niesortem. Kruszywo i grys musi być bez domieszek gliny i piasku. 5) Zamawiający żąda kruszyw i grysu naturalnych, czyli: kruszyw, grysu pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji z kopalnią/zakładem eksploatacji kruszyw co do jakości Zakupywanego kruszywa i grysu bazaltowego. 7) Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia, 8) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne: a) szkody na osobie, b) szkody lub uszkodzenia urządzeń, - znajdujących się na miejscu dostaw i rozładunku kruszywa powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę dostaw; 9) Wykonawca zapewnieni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osób postronnych; 1.10. Szczegółowe wymagania związane z dostawą przedmiotu zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji: 1) Strony uzgadniają, że dostawy realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o pisemne zapotrzebowanie Zamawiającego, przesłane Wykonawcy w sposób określony w § 10 ust. 4 wzoru umowy, określające: a) ilość kruszywa, grysu bazaltowego (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie większa niż 200 ton i nie mniejsza niż 20 ton), b) miejsce dostawy, rozładunku kruszywa, grysu - rozplanowanie (dostawa na określone drogi i/lub zwałki na terenie Gminy Kamionka), c) sposób rozładunku kruszywa, grysu tj.: punktowo (we wskazanym miejscu na hałdę) i/lub ciągle (z rozciągnięciem na całej długości wskazanego odcinka), d) osobę upoważnioną do odbioru kruszywa, grysu i podpisania dokumentu WZ. 2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Kamionka. 3) Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów o ładowności do 30 ton, w dni od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 15:30. 1.11. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 1.12. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2 Kruszywo 60.12.21.30-9 Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem

CPV: 14212200-2,60122130-9

Dokument nr: 535034-N-2019, RI.271.9.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kamionka.pl https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres Gmina Kamionka ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, pokój 8.
Adres:
Gmina Kamionka ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - nadal wykonuje w sposób należyty minimum dostawy kruszywa o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ. 5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w cel wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 5.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
5.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: ? referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ? oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.