Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie wiat rekreacyjnych

Przedmiot:

Doposażenie wiat rekreacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowogrodziec
ul. Rynek 1
59-730 Nowogrodziec
powiat: bolesławiecki
fax. 75 731 64 16, tel. 75 738 06 68
j.mrozinska@nowogrodziec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowogrodziec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na realizację zadania: ,,Doposażenie wiat rekreacyjnych w Kierżnie i Zabłociu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie wiat rekreacyjnych w Kierżnie i Zabłociu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
a) Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Kierżnie poprzez wyłożenie 48m2 podłoża kostką brukową.
W skład prac wchodzi:
-wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
-wykonanie warstwy odsączającej,
-ułożenie szarych obrzeży betonowych o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
-wykonanie podbudowy z kamienia łamanego frakcji 0/31,
-wykonanie podsypki,
-ułożenie nawierzchni z szarej kostki brukowej, betonowej o gr. 6 cm.,
b) Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Zabłociu poprzez wyłożenie 64,2m2 podłoża kostką brukową.
W skład prac wchodzi:
-wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
-wykonanie warstwy odsączającej,
-ułożenie szarych obrzeży betonowych o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
-wykonanie podbudowy z kamienia łamanego frakcji 0/31,
-wykonanie podsypki,
-ułożenie nawierzchni z czerwonej kostki brukowej, betonowej o gr. 6 cm.,
-montaż (zakupionych w tamtym roku) 2 stołów i 4 ławek do kostki za pomocą kotew.
3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do zmian w wykonanym przedmiocie umowy o ile są one wynikiem działań Wykonawcy.
4. Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek uporządkować (przed odbiorem) teren gdzie prowadzone były prace.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niedokładność przedmiotu umowy i w tym zakresie jest zobowiązany do wyrównania zaistniałej szkody po stronie Zamawiającego powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe dotyczy całego etapu procesu budowy.
6. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia,
a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2019 r. godz. 10:30.
2. Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form:
a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój 11),
b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec,
c) faksem - nr: 75 7316416,
d) drogą elektroniczną: j.mrozinska@nowogrodziec.pl.

Miejsce i termin realizacji:
III. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (UMOWY)
1 Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy,
2. Miejsce realizacji zamówienia: Zabłocie dz. nr 118/16 - przy boisku oraz dz. nr 139 Kierżno - obok placu zabaw

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają kompetencje/uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
V. KRYTERIA OCENY OFERT, WAGI PROCENTOWE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia stosując poniżej podane kryterium i przypisane mu znaczenie (wagę).
2 Dla dokonania oceny ofert waga w kryterium oceny określona w procentach zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi.
3. Oceniane będą wyłącznie oferty:
a) kompletne,
b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,
c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
d) niepodlegające odrzuceniu,
e) złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto - 100%.
5. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
Pi (C) = o 100
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
Cena brutto oferty "i";
100
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
(zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym zapytaniu.
7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
VII. SPOSÓB ROZLICZENIA I ZAPŁATA
1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane jednorazowo po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na jego rachunek bankowy. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
VIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały procesowi oceny. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
6. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu w którym upływa termin ich składania.
7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, w szczególności gdy
w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.
8. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie takiej informacji na swojej stronie internetowej - BIP oraz na Tablicy Ogłoszeń.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
a) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
b) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
c) Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
d) Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;
e) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IV Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.
XII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.
2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację dla Wykonawców na swojej stronie podmiotowej - BIP oraz Tablicy Ogłoszeń.
4. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w zakresie poszczególnych jego części bez podania przyczyn.
6. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na swojej stronie podmiotowej - BIP oraz Tablicy Ogłoszeń.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w stosunku do treści oferty, w szczególności w przypadku stwierdzenia w złożonej ofercie rażącej niskiej ceny.

XIII. ZAWARCIE UMOWY
1. W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
2. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie
o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy
w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu oraz godzinie.
3. Zamawiający będzie uważał również za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie
o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę, w przypadku braku dostarczenia do wyznaczonego dnia przez Zamawiającego, podpisanych przez wykonawcę oryginałów umów.
4. W sytuacji odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę oraz w sytuacji określonej w ust. 2 i 3, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych - bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie konieczność unieważnienia postępowania.

XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XV. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec;
-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowogrodziec jest Pan Roman Krawczyński, kontakt: iod@nowogrodziec.pl;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. ,,Doposażenie wiat rekreacyjnych w Kierżnie i Zabłociu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan prawo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.