Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski
powiat: żniński
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Janowiec Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe Dotyczące zadania pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski".
II. Zadanie, którego dotyczy zlecenie:
,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski". Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2. Zakres usługi:
2.1 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub tylko transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2.2 zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac:
- właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
- właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
- właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Kopie dokumentów należy przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.
2.3 ustalenie z właścicielami obiektu szczegółowego harmonogramu prac dot. odbioru odpadów zawierających azbest - minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót. Szczegółowy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu celem zatwierdzenia.
2.4 demontaż należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając m. in. następujące wymagania wobec prowadzonych prac:
a. izolowanie wnętrza budynku od strefy prac
b. izolowanie gruntu wokół budynku od strefy prac
c. oznakowanie i przygotowanie strefy prac zgodnie z wymaganiami dla prac związanych z usuwaniem azbestu
d. wyznaczenie i przygotowanie tymczasowego magazynu/miejsca na odpady
e. podczas demontażu należy stosować narzędzia ręcznie napędzane, nie stosować łamania, kruszenia, rzucania i innych form destrukcji uwalniającej pyły.
f. Wyroby demontowane należy opakowywać na miejscu, niezwłocznie po zdemontowaniu. Odpady powinny być usunięte z miejsca ich tymczasowego
magazynowania najpóźniej w przeciągu kilku dni i przetransportowane na składowisko.
g.Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obrazującą stan zastany oraz wszystkie etapy prac, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia i zastosowanych zabezpieczeń miejsca prac, środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących prace oraz miejsca magazynowania i sposobów zabezpieczenia powstałych odpadów zawierających azbest.
2.5 Wykonawca zapewni odpowiednie przygotowanie wyrobów do załadunku czyli złożenie na paletach, ofoliowanie oraz załadunek wyrobów zawierających azbest, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.
Przed transportem odpady podlegają ważeniu. Wykonawca zawiadomi o przewidywanym terminie i godzinie ważenia Zamawiającego oraz właściciela/zarządcę nieruchomości, którzy mają prawo być obecni przy tej czynności. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności winien zostać sporządzony protokół odbioru, potwierdzający właściciela nieruchomości, miejsce odbioru odpadów, rodzaj oraz ilość usuniętych odpadów zawierających azbest. Protokół powinien zawierać oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego ( wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego).
Przed transportem ładunek odpadów powinien być umieszczony na paletach i zabezpieczony przed przemieszczaniem się. Wykonawca dokona załadunku i mocowania odpadów w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się. Transport zostanie dokonany przy użyciu środków transportu przystosowanych do transportu odpadów o kodach: 17 06 05* 17 06 01*.
Wykonawca przekaże odpady na składowisko uprawnione do przyjmowania tego typu odpadów, które potwierdzi przyjęcie odpadów na karcie przekazania odpadów.
2.6 dostarczenie Zamawiającemu następujących dokumentów:
- oryginały protokołów odbioru robót podpisanych przez właściciela posesji, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy, po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającego miejsce, rodzaj oraz ilość zdemontowanego pokrycia dachu lub ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest- protokół powinien określać powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów; protokół powinien zawierać oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego)
- oryginały karty przekazania odpadu na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.
Po zakończeniu zadania zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego zadania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Karty przekazania odpadu oraz protokoły końcowego odbioru robót będą stanowić załącznik do protokołu końcowego odbioru zadania. 3. Oferent powinien podać w ofercie:
- stawkę jednostkową wyrażoną w zł/Mg odrębnie dla usługi demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i odrębnie dla usługi transportu i unieszkodliwiania azbestu.
- określać planowaną wartość usługi ustaloną w formie iloczynu stawki przez planowaną do unieszkodliwiania ilość azbestu (tj. stawka za demontaż, transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu+ stawka za transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu).
Zapłata zostanie dokonana jedynie do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania firma musi przygotować harmonogram realizacji zamówienia po ustaleniu z mieszkańcami oraz z Zamawiającym. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy niż do dnia 19.08.2019 r.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj.:
- nieruchomości na których dokonany ma zostać demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
- nieruchomości z których dokonany ma zostać transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Wyszczególnienie Liczba nieruchomości Łączna powierzchnia pokrycia dachowego/elewacji m2 Łączny szacunkowy ciężar azbestu (Mg)
Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu 4 4860,00 9,720
Transport i unieszkodliwianie azbestu 42 40 160,00 80,32
RAZEM 46 45 020,00 90,04

Dokument nr: IN 271.2.9.2019

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferta powinna być przesłana za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski do dnia 15 kwietnia 2019 r., do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Oferenta oraz tytuł zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski".

Miejsce i termin realizacji:
IV. Wymagany termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia- do 19.08.2019 r.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę w terminie 5 dni od zawiadomienia zobowiązany jest przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
2.1 kopię decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami wydaną przez Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego;
2.2 kopię decyzji na transport odpadów niebezpiecznych wydaną przez Starostę;
2.3 kopię aktualnej umowy z odpowiednim składowiskiem uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest; Umowa powinna zawierać aktualne oświadczenie ze składowiska o gotowości przyjęcia odpadów od wykonawcy;
2.4 wykaz co najmniej 3 wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z kopią dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie - załącznik nr 1;
2.5oświadczenie o posiadaniu: wystarczającego zaplecza finansowego, bazy transportowej, odpowiedniej ilości przeszkolonych pracowników;
2.6 wykaz stosowanych środków ochrony osobistej pracowników;
2.7 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania ofert;
2.8 aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania ofert;
2.9 kopię polisy ubezpieczeniowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.