Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
2984z ostatnich 7 dni
15656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPEWNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedmiot:

ZAPEWNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach
wymaganych przy realizacji zadania pn. ,,Rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej",
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie
kwalifikacje i uprawniania budowlane.
3) Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonywaniem wszystkich czynności opisanych w przetargu
będącym podstawą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dokumentacja przetargowa (w tym
SIWZ z wyjaśnieniami, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót, audyt energetyczny, wytyczne Zamawiającego i inne) znajduje się na stronie internetowej
Zamawiającego, odpowiednio:
http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl/index.php?id=59.o.o.0.1.980

Dokument nr: ZFP.271.2.15.2019

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 12:05 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola
Krzysztoporska.

Składanie ofert:
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz. 12:00
- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 11)
- pocztą
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Oferta powinna zawierać opis - ZAPEWNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI
,,REWALORYZACJA PARKU W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ "
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót budowlanych ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r.
5. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z
protokołem odbioru.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował:
A. Inspektorem nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, który jednocześnie będzie pełnił funkcję
kierownika zespołu inspektorów.
Kierownik zespołu - inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien posiadać
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz powinien przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. póz. 2067 ze zm.).
Spełnienia powyższych wymagań potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk
zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające o udziale w tych pracach, badaniach lub
robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na
rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem
były wykonywane, w tym np. zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym
instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków
(zgodnie z art. 37g Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,).
B. Inspektorem nadzoru ds. zieleni, który powinien spełniać warunki określone w art. 37 b ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tj. posiadać ukończone
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub
grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu
studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich,
przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich
prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych
pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
Spełnienia powyższych wymagań również potwierdzone zostanie stosownymi dokumentami.
C. Pozostali inspektorzy nadzoru powinni posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych w danej specjalności.
2) UWAGI co do stawianych warunków
A. Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
B. Przed zawarciem umowy, wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu:
o dane osób, które pełnić będą funkcje inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej
(kierownika zespołu inspektorów) oraz inspektora nadzoru ds. zieleni wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że osoby te spełniają wymagania określone w podpunkcie 1) litery A. i B.
niniejszego ogłoszenia.
C. W przypadku, gdy osoby wskazane przez wykonawcę do pełnienia ww. funkcji nie będą spełnić
wymagań, umowa z wykonawcą nie zostanie zawarta.
D. Zmiana inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru ds. zieleni
na etapie realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Osoba zastępująca musi
spełniać wymagania Zamawiającego.
4. Termin wykonania zamówienia: termin świadczenia usługi jest tożsamy z planowanym terminem
realizacji zamówień na roboty budowlane, wykonanie usługi nadzoru nastąpi wraz z ostatecznym
odbiorem robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - waga 100%.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego
postępowania.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola
Krzysztoporska.
4) AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :
- na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia
umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji.
5) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji. Osoba, której
dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania - podaje dane dobrowolnie, chcąc wziąć udział
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD :
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 póz. 1764) jak również podmioty
obsługujące systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, podmioty
świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu Gminy.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- przez cały okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego/realizacji zamówienia, oraz
zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat od końca
roku, w którym zakończy się realizacja zamówienia) oraz czas potrzebny na zniszczenie
dokumentów.
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
o dostępu do swoich danych osobowych,
o sprostowania swoich danych osobowych,
o do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
o sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
o żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego,
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Kowalska - tel. (0-44) 61 63 972.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.