Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
3548z ostatnich 7 dni
16062z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodzenia

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
PI. Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel. (71)39 60 724, fax. (71)39 60 720
izp_zap@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie I etapu ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie,
ul. Średzka14, zgodnie z przedmiarem i planem rozmieszczenia ogrodzenia.

CPV: 45.34.20.00- 6, 34.92.82.00- 0

Dokument nr: WZP 271.9-29/19

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa
Śląska; Pl. Wolności 5 lub przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska;
PI. Wolności, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9-29/19)
na e-mail izp_zap@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.04.2019r. do godz. 11:30

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
40 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II.II. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych.
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II. V. Dopuszcza się udział podwykonawców. Zamówienie nie podlega rygorom ustawy.
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. Cenę jednostkową netto i brutto oraz ofertową cenę brutto za wykonanie robót budowlanych
zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty .
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy.
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem
pkt. XII.
XI. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą
elektroniczną i zamieści na stronie internetowej.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez
podania przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 %
ceny oferty brutto.
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.
7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno
zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Środa
Śląska Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP O/Środa Śląska Nr 71
1020 5242 0000 2902 0029 2946 z dopiskiem: Wykonanie I etapu ogrodzenia przy
Szkole Podstawowej w Szczepanowie, ul. Średzka14, zgodnie z przedmiarem i
planem rozmieszczenia ogrodzenia.
10. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż pieniężna, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać
złożony w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
XVI. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:
a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, np. działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie
zamówienia w terminie umownym,
b) wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej
umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodującego niemożność wywiązania się z
umowy w jej obecnym brzmieniu;
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego
d) zmiany stawki podatku VAT
XVII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust.1 b ustawy dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to wynika z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO.
3) zdolności techniczne lub zawodowej -
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć
oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik
do ZO.
do ZO.
XVIII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
XVIII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 2 - projekt umowy
- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy, że nie jest płatnikiem VAT (jeżeli dotyczy)
- załącznik nr 5 - kosztorys ofertowy uproszczony
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Kontakt:
VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
- sprawy proceduralne: Bogusława Maliszewska - Wydział Zamówień Publicznych
tel. 71 39-60-724, email: izp_zap@srodaslaska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.