Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
338z dziś
3018z ostatnich 7 dni
15691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Ligonia 46
40-037 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 77 40 018, 77 40 024
inwestycje@slaskie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn ,,Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu - internat" oraz ,,Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu - szkoła"
Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn ,,Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu - internat" oraz ,,Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu - szkoła".
Zamówienie obejmuje:
1) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy wind wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano- montażowych w formule projektuj-buduj.
3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji technicznej i realizacją robót budowlano- montażowych.
Planowana inwestycja będzie realizowana w dwóch sąsiadujących budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu - budynku internatu i budynku szkoły.

CPV: 71242000-6, 71247000-1, 71248000-8

Dokument nr: IR-IR.272.1.2019

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - adres jak niżej - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem dużymi literami:
- POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Prowadzone przez Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego
Nr sprawy: IR-IR.272.1.2019
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice,
ul. Ligonia 46
Kancelaria Ogólna, pok. 164
Ofertę można również przesłać na adres:
inwestycje@slaskie.pl
Wiadomość e-mail powinna zawierać skany dokumentów w formacie PDF oraz być opatrzona tytułem: ,,POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Prowadzone przez Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego
Nr sprawy: IR-IR.272.1.2019
UWAGA: Oferta Wykonawcy winna zawierać: wypełniony i podpisany druk oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
- Wykonanie PFU - w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót:
- przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzeni treści SIWZ - w terminie 7 dni od dnia zatwierdzeni przez zamawiającego pfu
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - do 31 maja 2019 r.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego - w okresie realizacji robót budowlano-montażowych, jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2019 r.

Wymagania:
3. Warunki stawiane Wykonawcom:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.)
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przygotował i przeprowadził co najmniej 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości min. 500 tys. zł
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, w tym:
- 1 osobę posiadającą ww. uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- 1 osobę posiadającą ww. uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- 1 osobę posiadającą ww. uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. uprawnień przez jedną osobę.
4. Kryteria oceny ofert.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za zrealizowanie całego zakresu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą;
- w sprawach merytorycznych: Edmund Świgoń tel. 32 77 40 018 - Wydział Inwestycji
Krzysztof Piotrowski tel. 32 77 40 018 - Wydział Inwestycji
- w sprawach proceduralnych: Malwina Osswald tel. 32 77 40 024 - Wydział Inwestycji

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.