Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kotła

Przedmiot:

Modernizacja kotła

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Logistyki Zakupów WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
powiat: Katowice
t.slabon@weglokokenergia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 35 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem postępowania jest:
,,ZCP.18.4.11. Modernizacja kotła WLM-5/4 Ciepłowni Halemba
2.1 Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana przez Zamawiającego:
,,ZCP.18.4.11. Modernizacja kotła WLM-5/4 Ciepłowni Halemba"
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest modernizacja kotła WLM-5/4
w Ciepłowni Halemba, której celem jest obniżenie mocy do mocy pomiędzy 2,0-3,5 MW w celu
dostosowania do pracy w okresie letnim.
2.2 Zakres rzeczowy
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji kotła,
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,
uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, o ile będzie to
wymagane,
wykonanie modernizacji kotła i przeprowadzenie prób odbiorowych,
wykonanie pomiarów odbiorowych (emisji zanieczyszczeń i energetycznych),
przeprowadzenie badań UDT i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację,
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
przekazanie gotowego do użytkowania urządzenia wraz z dokumentacją powykonawczą i
eksploatacyjną.
Szczegółowy zakres prac określa:
a) Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy ,,Modernizacja Kotła WLM-
5/4 w Ciepłowni Halemba", dalej zwany: ,,PF-U" lub ,,Program Funkcjonalno-Użytkowy".
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ - ,,Projekt Umowy".
Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:
1) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w Projekcie Umowy;
2) Przeprowadzenie odbioru jakościowego wykonanych prac i zrealizowanych dostaw.
Odbioru dokonywać będą upoważnieni pracownicy stron;
3) Podpisanie przez upoważnionych pracowników stron protokołu końcowego przedmiotu
zamówienia, którego celem jest stwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia
lub spisanie zastrzeżeń;
4) Odbiór całości przedmiotu zamówienia uważa się za dokonany, gdy stosowny protokół
odbioru końcowego, stwierdza niewadliwe i bez zastrzeżeń wykonanie przedmiotu
zamówienia;
5) Podpisane protokoły odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowić będą podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
2.3 Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje ewentualnego poszerzenia zakresu prac.
2.4 Zasady współpracy i obowiązki stron
Prawa i obowiązki stron określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Zapoznania się z się z obowiązującymi w WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
,,Wymaganiami w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska", oraz z Zasadami dla
Dostawców/Wykonawców wykonujących prace/usługi na terenie WĘGLOKOKS ENERGIA
ZCP sp. z o.o., które stanowią załącznik nr 4 do Projektu Umowy. Wykonawca zobowiązany
będzie do ich przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przekazania Zamawiającemu dokumentów w języku polskim, o których mowa w Projekcie
Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

CPV: 45000000-7, 71320000-7

Dokument nr: WEZCP/PNZN/30/2019

Specyfikacja:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie, gdzie mają być
prowadzone prace, stanowiące przedmiot zamówienia oraz uzyskał informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty. Miejsce realizacji prac stanowiących przedmiot zamówienia
można oglądać w godz. 8:00 - 14:00 po wcześniejszym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej
z osobami wskazanymi w pkt 6.2 ppkt. 2) SIWZ.

Składanie ofert:
9.1 Miejsce i termin składania ofert
Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:
Przetarg na realizację zadania pt.:
,,ZCP.18.4.11. Modernizacja kotła WLM-5/4 Ciepłowni Halemba"
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/PNZN/30/2019
z dopiskiem: ,,NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT"
należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29,40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.
Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2019r. do godziny 10:00.
Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez
Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ (nie wlicza się dnia składania ofert).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Zadanie inwestycyjne pod nazwą: ,,ZCP.18.4.11. Modernizacja kotła WLM-5/4 Ciepłowni
Halemba", będzie realizowane w Ciepłowni Halemba, ul. Kłodnicka 54, Ruda Śląska (41-706)
należącej do WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka z Grupy
Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA).
3.1 Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w następujących terminach:
a) rozpoczęcie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego placu
budowy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zobowiązuje się przekazać plac budowy w terminie
09.09.2019r.,
b) do dnia 10.12.2019r. - zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu umowy.

Wymagania:
INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Informacje o Spółce jako Zamawiającym.
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, KRS 00001811417, NIP: 641-100-64-44,
REGON: 272661854
www.weglokoksenergia.pl/zcp/
www.weglokoksenergia.pl/
1.2 Podstawy formalnoprawne przeprowadzenia przetargu.
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do przygotowania
i przeprowadzenia Postępowania Zakupowego (Organizator Postępowania) w imieniu i na rzecz
Spółki wskazanej powyżej na mocy Porozumienia Spółek Grupy Kapitałowej WE (,,GK WE") z dnia
1 lipca 2015r. oraz zawartej w jego wykonaniu umowy gwarancji jakości świadczonych usług
wsparcia - wewnątrzgrupowe usługi wspomagające działalność operacyjną Zleceniodawcy (dalej:
,,Umowa SLA").
Do udzjelenia zamówienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) - tekst jednolity, zwanej dalej ,, ustawą Pzp " lub ,, Pzp ",
nie stosuje się.
Przeprowadzenie przetargu i jego rozstrzygnięcie nastąpi na podstawie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej zwana ,,SIWZ") oraz ,,Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki
GK WE", który stanowi załącznik nr 8 do ,,Polityki Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS
ENERGIA ZCP sp. z o.o.", obowiązującym u Zamawiającego zgodnie z Uchwałą nr 76/17 z dnia
14.12.2017r.
1.3 Tryb postępowania zakupowego
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami,
z zachowaniem zasad określonych w ,,Regulaminie Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE",
który stanowi załącznik nr 8 do ,,Polityki Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS ENERGIA
ZCP sp. z o.o.", obowiązującym u Zamawiającego zgodnie z Uchwałą nr 76/17 z dnia 14.12.2017r.
Procedura przetargowa obejmuje:
1) Ogłoszenie o przetargu,
2) złożenie przez Oferentów ofert, zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
dalej ,,SIWZ",
3) wyłonienie najkorzystniejszej dla Spółki oferty zgodnie z SIWZ,
4) zatwierdzenie wyniku postępowania zakupowego zgodnie z ,,Regulaminem"
5) poinformowanie Oferentów o wynikach przetargu zgodnie z SIWZ.
6) zawarcie umowy zakupowej.
1.4 Oferty częściowe i wariantowe
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych ani wariantowych.
Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również podmioty występujące wspólnie.
4 WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU
ZAKUPOWYM
4.1 Warunki ogólne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wymagane jest przedstawienie uprawnień, zaświadczeń kwalifikacyjnych itp.
wymaganych przepisami prawa, w szczególności wydanymi na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne - dotyczy posiadania przez co najmniej jedną
osobę zaświadczenia kwalifikacyjnego "D" i jednej osoby posiadającej zaświadczenie
"E", o którym mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. (póz. 828) w zakresie grupy II, niezbędnym do prowadzenia
rozruchu i ruchu próbnego kotła - dotyczy również nadzoru;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca,
co najmniej 2 podobne zamówienia, polegające na budowie lub modernizacji lub
remoncie kotła wodnego o wydajności nominalnej min. 10 MWt wraz z podaniem
zakresu, jego wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów
określających, czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały
prawidłowo ukończone (wymagane np. protokoły odbioru końcowego bez uwag lub
referencje);
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub
będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania
przedmiotu umowy, osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawi pisemne
oświadczenie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.
d) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
- posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności,
- dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej
złożonej przez siebie oferty (np. informacja z banku wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki
powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą ,,spełnia - nie
spełnia".
Zamawiający dopuszcza możliwość występowania konsorcjum, jako Oferenta. W tym jednak
przypadku, wymaga od każdego z członków Konsorcjum dokumentów wykazanych w SIWZ,
oprócz tego również należy przedłożyć umowę konsorcjalną podpisaną przez osoby uprawnione,
zgodnie z reprezentacją określoną w KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEDDG).
Szczegółowy wykaz dokumentów składających się na ofertę ujmuje opisany w pkt. 5 ppkt 5.2 SIWZ.
5 OKREŚLENIE WYMOGÓW FORMALNYCH DLA OFERT
ORAZ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
5.1 Wymogi formalne
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu zakupowym. Jeżeli Oferent złoży więcej niż
jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Oferentami, wszystkie złożone przez niego oferty
zostaną odrzucone.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dodatkowo każda z ofert musi spełniać następujące warunki formalne:
1) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny i napisany/drukowany nieścieralnym
tuszem.
2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być podpisany przez Oferenta i opatrzony jego
imienną pieczątką. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej
treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
złożone, jako część oferty i musi być w oryginale.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4) Dokumenty dotyczące właściwości Oferentów wymienione poniżej (w pkt. 5 ppkt 5.2 SIWZ),
winny być złożone w formie oryginału, kopii poświadczonej przez umocowanego przedstawiciela
firmy lub radcę prawnego.
5) Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez
Oferenta. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Oferenta.
6) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone (np.: zbindowane) i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
7) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Oferent winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,
trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje wymienione w SIWZ podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w opisanych, trwale zamkniętych kopertach w sposób uniemożliwiający
odczytanie iei zawartości bez jej otwierania. Koperta winna być oznaczona nazwa (firma), adresem
Oferenta oraz zabezpieczona przed otwarciem przez osoby nieupoważnione i opisana zgodnie
z pkt. 9.1.SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Konsorcjum jako Oferenta, skład Konsorcjum, ti. lider, członek
(członkowie) winni być wymienieni na kopercie z ofertą.
5.2 Zawartość oferty
Oferta składana w Postępowaniu zakupowym powinna zawierać następujące elementy:
1) OFERTĘ - Formularz cenowy oferty, zgodna z treścią Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym m.in.:
Cenę ryczałtową za wykonanie zakresu prac określonego w PF-U, o którym mowa w Załączniku
nr 1 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Projekcie Umowy w sprawie zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Poświadczenie o dokonanej wizji lokalnej, o której mowa w pkt 6.3 SIWZ;
3) Wstępny Harmonogram Realizacji przedmiotu zamówienia sporządzony na cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia;
4) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich branżach;
5) Wykaz uprawnień, zaświadczeń kwalifikacyjnych itp. w zakresie niezbędnym do spełnienia
warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania opisanego w 4.1 pkt 1 lit. a) SIWZ.
Wymagane jest przedstawienie uprawnień, zaświadczeń kwalifikacyjnych itp. wymaganych
przepisami prawa, w szczególności wydanymi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne - dotyczy posiadania przez co najmniej jedną osobę zaświadczenia
kwalifikacyjnego "D" i jednej osoby posiadającej zaświadczenie "E", o którym mówi
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (póz.
828) w zakresie grupy II, niezbędnym do prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego kotła - dotyczy
również nadzoru
6) Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia opisanego w 4.1 pkt 1 lit. b) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, polegające na budowie lub modernizacji lub remoncie kotła wodnego o
wydajności nominalnej min. 10 MWt wraz z podaniem zakresu, jego wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane w
sposób należyty oraz czy zostały prawidłowo ukończone (wymagane np. protokoły odbioru
końcowego bez uwag, referencje). Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
7) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
opisanego w 4.1 pkt 1 lit. c) SIWZ - wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
8) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
9) Dowód wniesienia wadium.
10) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z ze strony internetowej Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
(CEIDG).
11) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
12) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11), składa:
a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13) Dokumenty w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia opisane w 4.1 pkt 1
lit. d) SIWZ tj.:
a) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
b) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do
wykonania przedmiotu zamówienia (w wysokości co najmniej złożonej oferty), wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14) Oświadczenie o akceptacji informacji i wymogów określonych w SIWZ, w tym Projektu Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ.
15) Oświadczenie o akceptacji 40 dniowego terminu związania ofertą zgodnie z pkt. 8. SIWZ.
6 OKREŚLENIE SPOSOBU KOMUNIKACJI Z OFERENTAMI
6.1 Określenie sposobu komunikacji z oferentami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy
Organizatorem Postępowania i Wykonawcą/Wykonawcami mogą być przekazywane w formie
pisemnej, lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu. W przypadku
wykorzystania e-maila Organizator Postępowania żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
2. Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przekazania: wezwań do uzupełnienia
dokumentów, wezwań do wyjaśnień treści złożonych ofert, informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania drogą elektroniczną oraz wymaga od
Wykonawcy potwierdzenia ich otrzymania, w przypadku wyboru przez Organizatora
Postępowania takiej drogi przekazania informacji.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji wysłanych przez Organizatora
Postępowania w sposób określony w pkt.l i pkt. 2, Organizator Postępowania domniemywa,
iż Wykonawca otrzymał korespondencję wysłaną na e-mail przez Organizatora Postępowania
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator Postępowania udostępnia na stronie
internetowej Zamawiającego: www.weglokoksenergia.pl/zcp/pl/.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Organizatora Postępowania zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
6. Organizator Postępowania udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków wpłynął do Organizatora Postępowania nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Organizator Postępowania może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
7. W uzasadnionych przypadkach Organizator Postępowania może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Każda wprowadzona przez Organizatora Postępowania zmiana stanie się częścią SIWZ.
Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
www.weglokoksenergia.pl/zcp/pl/.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. Prowadzenie korespondencji odbywać się będzie w języku polskim.
10. Pytania należy kierować do osoby wskazanej w pkt 6.2 ppkt 3) SIWZ.
7.1 Wysokość i forma wniesienia
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium, w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści
pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania oferty:
a) pieniężnej, wpłaty na konto Zamawiającego,
nr rachunku 88 1600 1055 1841 3006 1000 0004;
b) gwarancji bankowej;
c) gwarancji ubezpieczeniowej;
d) poręczenia bankowego.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, musi być złożone na rzecz
Zamawiającego, w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. obejmować okres
40 dni kalendarzowych, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Oferent, który nie wniesie wadium w powyższej wysokości i formie zostanie wykluczony z
postępowania. Wadium nie jest oprocentowane.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Oferent powinien załączyć do oferty przelew.
W takim przypadku stwierdzenie, czy Oferent wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu
składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu
składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym Organizator
Postępowania, posiada rachunek bankowy, potwierdzającego uznanie rachunku bankowego
wskazanego przez Organizatora Postępowania kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek
bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
Z wniesionego wadium w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Oferenta złożoną
do Sygnatury Postępowania zakupowego Nr: WEZCP/PNZN/30/2019.
7.2 Warunki zwrotu wadium
Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie:
1) po upłynięciu terminu związania ofertą, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, jeżeli było wymagane,
2) unieważnieniu Postępowania przez Zamawiającego,
3) na wniosek Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofał Ofertę przed upływem terminu
składania Ofert.
Wadium wniesione w formie pieniężnej zwracane jest Wykonawcy w wysokości w jakiej zostało
wniesione bez odsetek.
Zamawiający może na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
w sytuacji kiedy wniósł on wadium w formie pieniężnej, zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy zakupowej.
7.3 Utrata wadium
Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy
zakupowej, albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej,
albo zawarcie Umowy zakupowej stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie wynosi 40 dni
kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10.2 Negocjacje
Po sprawdzeniu zgodności ofert z postawionymi przez Zamawiającego wymaganiami, Wykonawcy,
którzy nie zostali wykluczeni oraz złożyli Oferty nie podlegające odrzuceniu, Zamawiający dopuszcza
możliwość ich zaproszenia - pisemnie lub w formie mailowej, do udziału w negocjacjach. Organizator
Postępowania wyznacza do tego celu termin oraz miejsce. Niestawienie się na negocjacje
w wyznaczonym terminie oznacza podtrzymanie zapisów zawartych w ofercie wstępnej, która zyska
wówczas status oferty ostatecznej, chyba że oferent prześle informację o zmianie oferowanej ceny
w formie pisemnej (e-mail, kurierem lub dostarczy osobiście) przed wyznaczonym terminem
negocjacji. Zmiana ceny na etapie negocjacji może polegać jedynie na obniżeniu oferowanej ceny,
tj. Wykonawcy zaproszeni do udziału w negocjacjach, w ofertach ostatecznych, nie mogą zaoferować
ceny ostatecznej wyższej niż zaoferowana cena wstępna w złożonych ofertach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że w wyniku
negocjacji zostały złożone oferty o takiej samej cenie ostatecznej, Organizator Postępowania wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach ostatecznych.
Ceny po negocjacjach są ostateczne, z zastrzeżeniem, iż: warunkiem zakończenia postępowania
i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód organów Spółki, jeżeli takie zgody nie zostały
udzielone przed publikacją ogłoszenia, a także akceptacja treści umowy wraz z załącznikami przez
Zamawiającego.
Negocjacje dotyczące warunków Zamówienia zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora
Postępowania: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach, ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice. Ostateczny termin negocjacji zostanie przekazany niezwłocznie po rozpatrzeniu
złożonych ofert wstępnych.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione
w niniejszym Zaproszeniu oraz otrzyma największa liczbę punktów w kryterium ,,Cena" - spośród
rozpatrywanych ofert.
10.3 Warunki odrzucenia oferty
1. W Postępowaniu zakupowym, Kierownik Zamawiającego na wniosek Komisji Przetargowej
może zdecydować o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
b) Oferta Wykonawcy zawiera Rażąco niską cenę wykonania przedmiotu zamówienia,
c) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
d) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
e) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty
na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
f) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów,
g) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

z dwóch elementów:
a) oceny binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu
zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może
skutkować wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania zakupowego,
b) oceny punktowej spełnienia ustalonych warunków podmiotowych.
2. W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Komisji Przetargowej
może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych
wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE
lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,
c) Wykonawca wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE
nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,
d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy
wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego Postępowania zakupowego.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.
10.5 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców (mailowo), którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Informacje wskazane powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.weglokoksenergia.pl/zcp/,www.weglokoksenergia.pl/.
11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym na kwotę
stanowiącą 10% (dziesięć procent) przysługującego Wykonawcy całkowitego wynagrodzenia brutto
wynikające z umowy, w następujących formach (do wyboru):
o gotówce, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
o gwarancjach bankowych,
o poręczeniu bankowym,
o gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia najpóźniej przed dniem zawarcia umowy
z Zamawiającym.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:
a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu/wygaśnie w ciągu 30 dni od
daty podpisania przez Strony protokołu potwierdzającego rozliczenie Inwestycji,
przygotowanie przekazania środków trwałych oraz przekazanie kompletnej dokumentacji
budowy, związanych z realizacją Inwestycji)
b) 30% pozostałego zabezpieczenia zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu / wygaśnie
w terminie 30 dni po upływie terminu najpóźniej kończącego się okresu gwarancji lub rękojmi
za wady i uznaniu przez Zamawiającego niniejszej Umowy w tym zakresie za należycie
wykonaną.
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest nieoprocentowana.
Przykładowy ,,Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad" Organizator
Postępowania określił w Załączniku nr 7 do SIWZ. Organizator Postępowania dopuszcza wniesienie
gwarancji sporządzonej wg innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia
zawarte w przedstawionym wzorze (Załącznik nr 7). W przypadku modyfikacji wzoru gwarancji
w opisanym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy uzgodnić treść
gwarancji z Organizatorem Postępowania.
12 INFORMACJE KOŃCOWE
12.1 Informacje dodatkowe
1) Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwość płatności etapami za wykonane prace na
podstawie dwustronnie podpisanych protokołów potwierdzających stopień zaawansowania robót.
Szczegółowe zasady płatności określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia
brakujących, bądź błędnych dokumentów, lub oświadczeń będących elementem Oferty lub
wyjaśnienia ich treści.
3) Zamawiający wymaga / nie wymaga* zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 11 SIWZ jako
niezbędnego do zawarcia umowy zakupowej po wyborze Wykonawcy.
4) Wymagane / nie wymagane* jest dokonanie przez oferentów wizji lokalnej przed złożeniem ofert.
5) Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwość przeprowadzenia w toku Postępowania
zakupowego negocjacji dotyczących złożonych Ofert, w tym także ceny Oferty, oraz możliwość
żądania przez Zamawiającego złożenia w wyznaczonym terminie Oferty uzupełniającej,
uwzględniającej przebieg negocjacji.
6) Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwość przeprowadzenia w toku Postępowania
zakupowego aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że wynik aukcji nie musi przesądzać
o wyniku Postępowania zakupowego.
7) Zamawiający dopuszcza / nio dopuszcza* możliwość rozstrzygnięcia Postępowania zakupowego
również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.
12.2 Kary umowne i inne zapisy w umowie
Wysokość i zasady naliczania kar umownych określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2
do SIWZ.
12.3 Unieważnienie postępowania zakupowego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania,
bez podania przyczyn. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyjaśniania oferentom powodów
faktycznych i prawnych unieważnienia przetargu. Unieważnienie przetargu przez Zamawiającego
nie skutkuje prawem oferentów do dochodzenia roszczeń o zwrot wszelkich kosztów uczestnictwa
w unieważnionym postępowaniu przetargowym. O unieważnieniu danego postępowania
przetargowego Zamawiający zawiadamia oferentów, ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym
przetargu.
12.4 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą:
a) przed zawarciem umowy składa:
o pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
o umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (o ile dotyczy),
o kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku jej
braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności oraz przedłoży do wglądu oryginał tej polisy, oraz ogólne warunki
tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tych
ogólnych warunków ubezpieczenia,
o dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
6.2 Osoby do komunikacji z oferentami
Zamawiający informuje, iż z jej strony, do wszelkich kontaktów z Oferentami, oddelegowane zostały
następujące, niżej wymienione osoby:
1) Informacje w zakresie technicznym:
- Tadeusz Słaboń, e-mail : t.slabon@weglokokenergia.pl;
- Stanisław Żuk, e-mail: s.zuk@weglokokenergia.pl;
- Adam Niemaszyk, e-mail: a.niemaszyk@weglokoksenergia.pl;
w godzinach 8:00 - 14:00 w dni robocze (poniedziałek - piątek)
2) Sprawy związane z organizowaniem wizji lokalnej:
- Tadeusz Słaboń, e-mail.t.slabon@weglokokenergia.pl;
- Adam Niemaszyk, e-mail: a.niemaszyk@weglokoksenergia.pl,
w godzinach 8:00 - 14:00 w dni robocze (poniedziałek - piątek)
3) Informacje w zakresie ogólnym procedury przetargowej:
- Piotr Broniszewski, e-mail: p.broniszewski@weglokoksenergia.pl
w godzinach 8:00 - 14:00 w dni robocze (poniedziałek - piątek)
Wymieniona w ppkt 3) powyżej osoba jest w szczególności odpowiedzialna za przyjmowanie pytań
od Oferentów, dotyczących treści SIWZ.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.