Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino
powiat: gryfiński
tel. 91 416 20 11 wew. 111
zamowienia.publiczne@gryfino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfino
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino".
5. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach
komunalnych takich jak:
a) lokal nr 7 przy ul Fabrycznej 4 w Gryfinie. W zakres zadania wchodzi wymiana
czterech szt. okien wraz z wymianą czterech szt. wewnętrznych parapetów PCV
w kolorze białym o wymiarach: szer. 1100 mm, wys. 200 mm i czterech szt.
parapetów zewnętrznych stalowych w kolorze brązowym o wymiarach:
szer. 920 mm, dł. 200 mm;
b) lokal przy ul. Armii Krajowej 2 w Gryfinie. W zakres zadania wchodzi wymiana
sześciu szt. okien (bez wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych);
c) lokal nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie. W zakres zadania wchodzi
wymiana pięciu szt. okien wraz z wymianą pięciu szt. parapetów wewnętrznych
z PCV w kolorze białym - wymiary parapetów wewnętrznych należy dostosować
do wymiarów okien (bez wymiany parapetów zewnętrznych);
d) lokal nr 5 przy ul. 1 Maja 11 w Gryfinie. W zakres zadania wchodzi wymiana
siedmiu szt. okien wraz z wymianą wewnętrznych parapetów PCV w kolorze
białym o wymiarach:
-1 szt. o wymiarach: szer. 1200 mm, wys. 250 mm;
- 2 szt. o wymiarach: szer. 1500 mm, wys. 250 mm;
- 2 szt. o wymiarach: szer. 600 mm, wys. 250 mm
(bez wymiany parapetów zewnętrznych ceramicznych).
e) lokal nr 3 w miejscowości Steklno 10. W zakres zadania wchodzi wymiana 2 szt.
szyb zespolonych o wymiarach: szer. 630 mm, wys. 1060 mm.
2) Wymiana obejmuje łącznie 22 szt. okien z profili PCV w kolorze białym,
jednoramowych, dwuszybowych, szklonych z szybami zespolonymi oraz wymiana
2 szt. szyb zespolonych.
3) Zakres robót obejmuje między innymi:
a) demontaż 22 szt. okien oraz montaż nowych okien (okna z lokalu przy ul. 1 Maja
11/5 w Gryfinie należy tak zdemontować, aby ich nie poniszczyć i zdeponować
je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Gryfina);
b) uzupełnienie tynków oraz malowanie obróbek przy wymianie stolarki okiennej
i parapetów, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki, w tym
stolarka okienna nie nadająca się do ponownego użytku;
c) wszelkie inne roboty nie ujęte powyżej, a które konieczne są do wykonania
przedmiotowego zadania.

Dokument nr: BZP.271.32.2.2019.AW

Specyfikacja:
4) Szczegółowe wymiary stolarki okiennej i parapetów zostały określone
w zestawieniu stolarki okiennej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - www.bip.gryfino.pl w zakładce Zamówienia
publiczne od 2016 r. - Rob 2019 - Zamówienia do 30 000 euro - Wymiana stolarki
okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta
i gminy w Gryfinie.

Składanie ofert:
22. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2019 r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy
w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 (parter).

Miejsce i termin realizacji:
13. Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
5) Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie,
celem sprawdzenia istniejących warunków i sprawdzenia rzeczywistych wymiarów
okien i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Powyższe budynki
administrowane są przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Gryfinie.
6) Wykonawca winien mieć na uwadze, że roboty budowlane prowadzone będą
w czynnych obiektach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i realizację prac
należy wykonywać w sposób niezakłócający i niezagrażający użytkownikom lokali.
7) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu harmonogram prac uzgodniony z Zamawiającym i administratorem
budynków.
8) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami oraz musi stosować
materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
9) Wykonawca musi prowadzić prace z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa
w trakcie wykonywanych prac najemcom lokalu, użytkownikom obiektu,
pracownikom, jak i osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP.
10) Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.
11) Wykonawca zobowiązany jest wycenić i wykonać wszystkie prace niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
a) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe,
b) wszelkie naprawy,
c) zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (np. zaopatrzenie w wodę,
energię elektryczną itp.),
d) dozorowanie budowy,
e) transport materiałów i rusztowań na miejsce budowy,
f) inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
12) Wykonawca celem rozliczenia zadania zobowiązany będzie dostarczyć komplet
dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze), w tym m.in. stosowne atesty,
deklaracje i certyfikaty na użyte i wbudowane materiały budowlane, stosowane
dokumenty przekazania gruzu / odpadów na wysypisko lub do odpowiedniego
zakładu utylizacji oraz oświadczenie zdeponowania okien dopuszczonych do użytku
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz oświadczenia najemców, że nie
wnoszą uwag do wykonanych i przeprowadzonych prac.
13) Płatność za wykonane prace nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wpływu prawidłowo
wystawionej i doręczonej faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada własne doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej za kwotę minimum 5 000,00 zł
brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest
do złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 2 do zaproszenia)
oraz załączenia dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane
należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty były wykonane.
8. Zamawiający przewiduje w zapisach umowy m.in. niżej wymienione kary:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
2) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, kara w wysokości 1%
brutto wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia w realizacji
zamówienia,
3) w przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający może żądać zarówno kary,
o której mowa ppkt 1, jak i kary, o której mowa w ppkt 2, o ile zaistniały przesłanki
do ich naliczenia.
9. Podstawa udzjelenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
11. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632
Kodeksu cywilnego. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego,
prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia.
Cena musi zawierać także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w umowie. Cena oferty musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania zadania.
12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
14. Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.
Wady fizyczne Przedmiotu Umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż
w ciągu 14 dni lub na wniosek Wykonawcy w innym ustalonym przez Zamawiającego
terminie, wydłużonym o czas niezbędny do usunięcia wad, jeżeli z przyczyn
obiektywnych wad nie można usunąć w terminie nie późniejszym niż 14 dni.
Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady,
jednakże nie później niż w terminie 30 dni od jej ujawnienia lub powzięcia o niej
wiadomości przez Zamawiającego. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane
przekazanie go, również faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na
adres Wykonawcy wskazany w Umowie.
15. Termin rękojmi za wady: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.
16. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny - 100%.
17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie
wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
18. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub
więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi
negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
19. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
20. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać
ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
21. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są
złożyć, na którą składa się m.in.:
a) formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do
zaproszenia,
b) wykaz wykonanych robót budowlanych zgodny ze wzorem określonym
w załączniku nr 2 do zaproszenia.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane.
3) Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej
kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino
Oferta: ,,Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino"
nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2019 r. godz. 12:00
Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną
w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
23. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
24. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
25. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji
z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany
adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Kontakt:
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie merytorycznym:
Daria Koczan - Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel. 91 416 20 11 wew. 111
2) w zakresie formalno-prawnym:
Agnieszka Wernikowska - Wydział Zamówień Publicznych
tel. 91 416 20 11 wew. 219; faks: 91 416 27 02
e-mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.