Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pracowanie dokumentacji Planów zadań ochronnych

Przedmiot:

Pracowanie dokumentacji Planów zadań ochronnych

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 43 05 211
grazyna.kaup.szczecin@rdos.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pracowanie dokumentacji Planów zadań ochronnych
III. Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest pracowanie dokumentacji Planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000: Dolina Tywy PLH320050, Wzgórza Krzymowskie PLH320054, Bukowy Las Górki PLH320062,
Ostoja Wełtyńska PLH320069, Ostoja Golczewska PLH320052, Torfowisko Reptowo PLH320056, w
ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000 (PZObis)", realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
Tab. 1. Wykaz obszarów Natura 2000, objętych przedmiotem zamówienia*
Lp. Obszar kod Całkowita powierzchnia obszaru Natura 2000 w ha Powierzchnia obszaru Natura 2000 objęta projektem w ha
1 Dolina Tywy PLH320050 3 784,86 3 784,86
2 Wzgórza Krzymowskie PLH320054 1 179,31 1179,31
3 Bukowy Las Górki PLH320062 694,6 694,6
4 Ostoja Wełtyńska PLH320069 1 470,92 1470,92
5 Ostoja Golczewska** PLH320052 845,13 40,9
6 Torfowisko Reptowo PLH320056 605,55 605,55
1) *Każdy obszar Natura 2000 traktowany jest jako odrębna część zamówienia
2) ** Powierzchnia obszaru Natura 2000 Ostoja Golczewska objęta zamówieniem nie obejmuje gruntów
Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych
(PGL LP)
2. Dokumentację do Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie:
a) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i mapy obszaru objętego projektem Planu,
dostępnego na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ)
http://natura2000.gdos.gov.pl;
b) dostępnych wyników badań i opracowań wykonanych dla obszaru, uzyskanych podczas jego wyznaczania,
inwentaryzowania, monitorowania i planowania ochrony;
c) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska (PMŚ) przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), dostępnych na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl);
d) wyników ekspertyz terenowych i materiałów zgromadzonych podczas pracy nad dokumentacją do
Planu zadań ochronnych przez Wykonawcę oraz na podstawie wiedzy ekspertów;
e) danych z cyfrowych warstw informacyjnych, kartograficznych i geodezyjnych w tym ewidencji
gruntów, form ochrony przyrody etc.;
f) innych dostępnych źródeł danych dotyczących przedmiotów ochrony obszarów, w tym ujawnionych
bądź dostarczonych przez osoby trzecie w trakcie prac nad dokumentacją do Planu zadań ochronnych;
g) aktualnych ,,Wytycznych do opracowania planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000",
opracowanych przez GDOŚ, dostępnych na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl;
h) własnych lub zespołowych obserwacji, inwentaryzacji lub weryfikacji terenowych przyrody obszaru;
i) inwentaryzacja przyrodnicza do obszaru N 2000 Ostoja Golczewska będzie dotyczyć części obszaru
leżącego poza terenem administrowanym przez Lasy Państwowe zgodnie z tabelą nr 1 w pkt III. 1.
Natomiast aktualizację SDF należy wykonać dla całego obszaru z wykorzystaniem wyników
inwentaryzacji wykonanej na potrzeby Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rokita, przekazaną przez
RDLP Szczecin.
3. Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu zadań ochronnych należy wykonać zgodnie z:
a) art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 póz. 1614 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody;
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, póz. 186 z późn. zm.), zwanym dalej
rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych;
c) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. póz. 2081 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku;
d) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. póz. 1247), zwanym dalej rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych;
e) innymi aktualnymi na dzień odbioru zamówienia aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu
zamówienia.
4. W przypadku zmiany aktów prawnych, o których mowa w ust. 3 OPZ, w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej dokumentacji do Planu zadań ochronnych.
5. Wykonawca wraz z ostateczną wersją przedmiotu zamówienia przekazuje pozyskane od Zamawiającego
materiały dotyczące obszaru objętego pracami wraz z protokołem wyszczególniającym poszczególne
materiały i oświadczeniem, że wszelkie kopie zostały usunięte w sposób trwały z dysków twardych i
wszelkich innych nośników danych.
6. Wszelka korespondencja, w tym maile, ogłoszenia, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe
wynikające z pracy nad dokumentacją do Planu zadań ochronnych muszą być oznakowane znakami
graficznymi i logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, GDOŚ, RDOŚ,
Unii Europejskiej.
FORMA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI DO PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH:
7. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji do Planu zadań ochronnych w formie elektronicznej
oraz formie papierowej podpisanej przez Wykonawcę, składającej się z:
a) dokumentacji do Planu zadań ochronnych, opracowanej według aktualnego szablonu, stanowiącego
załącznik nr 3 do Umowy, dostępnego również na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl,
w zakładce Ważne dokumenty, Wytyczne i poradniki;
b) zbioru danych przestrzennych odnoszących się do projektu planu obszaru Natura 2000 opracowanych
zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody. Wersja 3.03.01 (Łochyński M., Guzik M.,
2009), zwanym dalej Standardem Danych GIS w ochronie przyrody;
c) oryginałów wniosków, uwag, protokołów, raportów (tj. kart prac terenowych, o których mowa w ust.
20 pkt d) OPZ), sprawozdań miesięcznych oraz innych dokumentów.
8. Dokumentację do planu zadań ochronnych wraz z wykonanymi na jego potrzeby opracowaniami należy
przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w 3 egzemplarzach
zgodnie z poniższymi wymogami:
a) dokumentację zapisaną na nośniku cyfrowym - płycie CD lub DVD, należy dostarczyć w trwałych
opakowaniach (indywidualnych, standardowych pudełkach) opisanych w sposób trwały na froncie
opakowania oraz bezpośrednio na płycie podając nazwę obszaru i datę nagrania, z następującymi
zastrzeżeniami:
-- pliki tekstowe i tabele należy zapisać w dwóch formatach, tj.: Microsoft Word 2010 oraz Adobe
PDF;
-- pliki służące do wydruku map tematycznych, należy zapisać w formacie ,,jpg" oraz geoTiff,
z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi;
-- dane wektorowe należy zapisać w formacie ESRI Shapefile (format Shapefile musi zawierać
minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx. Dane atrybutowe (tabele) należy zapisać w
systemie baz danych dBase (*.dbf);
-- fotografie zapisane w formacie ,,jpg", z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi, podpisane oraz
opatrzone identyfikacją fotografowanego obiektu za pomocą GPS.

CPV: 90700000-4, 90710000-7, 90720000-0

Dokument nr: WOPN-PK.082.1.2017./pzo/GK

Składanie ofert:
W związku z tym, w ramach oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej
kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na Ofercie szacunkowej
Kalkulacja cenowa powinna być złożone do dnia 15 kwietnia 2019 r. z podaniem znaku
sprawy: ..WQPN-PK.082.1.2017./pzo/GK" za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
grazyna.kaup.szczecin@rdos.gov.pl

Wymagania:
UWAGA!!!
NINIEJSZA INFORMACJA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST
OGŁOSZENIEM W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. INFORMACJA TA MA NA CELU
WYŁĄCZNIE ROZPOZNANIE RYNKU I UZYSKANIE WIEDZY NT. KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Kontakt:
Grażyna Kaup - Planista Regionalny
tel. (91) 43 05 211
grazyna.kaup.szczecin@rdos.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.