Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
3390z ostatnich 7 dni
16063z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa podzespołów regulacyjnych, sterujących i wykonawczych automatyki ciepłowniczej

Przedmiot:

Dostawa podzespołów regulacyjnych, sterujących i wykonawczych automatyki ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków
powiat: Kraków
Fax: (12) 64 65 436
Joanna.Bajak@mpec.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów regulacyjnych, sterujących i wykonawczych automatyki
ciepłowniczej.
Zamówienie składa się z trzech części i obejmuje dostawę:
Część 1: Układów regulacji pogodowej,
Część 2: Termostatów,
Część 3: Regulatorów bezpośredniego działania - reduktorów i regulatorów różnicy ciśnień

Dokument nr: IZ/R/26/2019

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert: 15.04.2019 r. godz.: 12:00
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie al. Jana Pawła II 188,
30-969 Kraków, sala nr 13

Specyfikacja:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: -
www.mpec.krakow.pl, zakładka ,,Przetargi".

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 15.04.2019 r. do godz.: 11:30
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie al. Jana Pawła II 188,
30-969 Kraków, pok. 337 III p.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymaga się wykonania przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie 18 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny przyjętym przez Zamawiającego jest najniższa cena.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków,
o których mowa w § 6 Regulaminu, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
§ 10 ust. 1 i 3 Regulaminu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) zdolności zawodowej lub technicznej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę
i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech @ lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał odpowiednio:
- dla Części nr 1 - dostawy układów regulacji pogodowej co najmniej na łączną kwotę brutto
700 000,00 PLN
- dla Części nr 2 - dostawy termostatów co najmniej na łączną kwotę brutto 150 000,00 PLN
- dla Części nr 3 - dostawy regulatorów bezpośredniego działania reduktorów i regulatorów różnicy
ciśnień co najmniej na łączną kwotę brutto 450 000,00 PLN
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy są zobowiązani do łącznego spełnienia
takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawca występujący
samodzielnie.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6, według zasady ,,spełnia-nie spełnia".
5. Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do
treści § 10 Regulaminu.
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2,
wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) wykaz dostaw (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5) wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy dostawy te zostały wykonane należycie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie § 10 ust. 1 i 3
Regulaminu, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1) składają oni łącznie (na jednym druku),
w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 5.2, albo odrębnie, jeżeli wykonawca składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielne
wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
2) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2) IDW składa ten lub ci z wykonawców, który lub którzy
wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których dokumenty dotyczą.
3) oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 składa każdy z tych wykonawców.
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium dla każdej części
z osobna w wysokości:
Część 1 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
Część 2 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
Część 3 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

Uwagi:
Termin związania ofertą: wykonawca jest związany ofertą przez 45 dni, a bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami są:
w zakresie merytorycznym: p. Wiesław Szostak - telefon: telefon: 12 64 65 278
w zakresie proceduralnym: p. Joanna Bajak - telefon: 12 64 65 433

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.