Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż stojaków rowerowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż stojaków rowerowych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel: 59 84 88 300
zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż 88 sztuk stojaków rowerowych dla szkół biorących udział,w kampanii Rowerowy Maj
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż 88 sztuk stojaków rowerowych dla
szkół biorących udział w kampanii Rowerowy maj.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do zaproszenia.
3. Określenia w Załączniku Nr 1 do zaproszenia stanowią minimalne wymagania zamawiającego,
jakie musi spełniać dostarczony przez wykonawcę sprzęt.
4. Dokładne lokalizacje stojaków zostaną wskazane przez Zamawiającego. Z odbioru przedmiotu
zamówienia strony sporządzą protokół. W protokole należy zapisać wszystkie poczynione ustalenia,
wymienić ujawnione w czasie odbioru wady i usterki wraz z terminami ich usunięcia.
5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemne gwarancje jakości na przedmiot
zamówienia udzielone przez producenta sprzętu zgodnie ze złożoną ofertą.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do zaproszenia.
7 Nazwy własne, które występują w opisie przedmiotu zamówienia określają wyłącznie wymagany
minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń i można zastąpić je materiałami lub
urządzeniami równoważnymi o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż
określone w treści zaproszenia.

Dokument nr: ZP.271.1.8.2019

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 roku o godz. 11.30 w siedzibie
zamawiającego, pokój 119.

Specyfikacja:
1. Niniejsze zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na stronie
internetowej zamawiającego http://bip.um.slupsk.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-30-tys-euro/ i
pobierane jest samodzielnie przez wykonawców.

Składanie ofert:
Rozdział X
Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu pokój nr 6
w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godziny 11.00

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje:
I etap przedmiotu zamówienia czyli dostawę i montaż 78 szt. stojaków najpóźniej do dnia
6.05.2019 r
II etap przedmiotu zamówienia czyli dostawę i montaż 10 szt. stojaków najpóźniej do dnia
31.07.2019 r

Wymagania:
2. Na stronie internetowej zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje,
wyjaśnienia, zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
3. Wykonawca winien zapoznać się z treścią zaproszenia do składania ofert i na bieżąco
monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę zamawiający
zamieści na stronie internetowej.
6. Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-mail wskazany
przez wykonawcę w zapytaniu lub w Ofercie.
7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział Va
Przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układziew postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycielowi przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U z 2017 r. poz. 1508 oraz i 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub
którego upadłości ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629)
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział VI
Wymagane dokumenty
1. Oferta z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (może zostać złożony w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
4.Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Rozdział VII
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku
polskim.
2. Zamawiający i wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy przez to rozumieć
środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r., poz. 650).
3. Porozumiewanie się wykonawcy z zamawiającym odbywa się drogą pisemną przez przesłanie
zapytania na adres zamawiającego ujęty w rozdziale I zaproszenia. Istnieje możliwość kierowania
zapytania poprzez pocztę elektroniczną: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje środkami komunikacji elektronicznej - wtedy każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej przez
zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę - zamawiający uzna, że
pismo wysłane przez zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się wykonawcy z treścią pisma.
6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki w
godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w
piątki w godzinach od 7.30 do 14.30 .
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania jak również informacje i
zawiadomienia należy kierować na adres zamawiającego: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-
200 Słupsk z dopiskiem: ,,Dostawa i montaż 88 sztuk stojaków rowerowych dla szkół biorących
udział,w kampanii Rowerowy Maj" w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
7.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do
składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosków,
o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
9.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej, bez
ujawniania źródła zapytania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 7.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę treści zaproszenia zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
Rozdział VIII
Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział IX
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść
oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
cena podana winna zawierać wszystkie należne składki (w tym na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy), które zamawiający, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić.
3. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert i na bieżąco monitorować
zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią Załącznik Nr 2 do zaproszenia i złożona wraz z
wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, w języku polskim, pismem czytelnym z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Umocowanie (pełnomocnictwo)
do podpisania złożonej oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych
dokumentów załączonych do oferty. Podpis powinien umożliwiać identyfikację osoby, która go
złożyła, tj. powinien być czytelny lub gdy jest nieczytelny winien być potwierdzony imienną
pieczątką.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
7. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami informacji zaleca
się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie
uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub
liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować i datować własnoręcznie
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
13. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
dla oferty, z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone określeniem ,,ZMIANA
OFERTY". Dla wycofania oferty wystarczy złożenie pisma w tej sprawie. Do zmiany lub
wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentów stwierdzających, że osoba podpisująca
zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
15. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
17. Wykonawca nie może zastrzec takich informacji jak: nazwa oraz adres wykonawcy, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności.
Zastrzeżone informacje należy wskazać w Ofercie (Załącznik Nr 2 do zaproszenia) oraz złożyć w
oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". W przypadku
nie zabezpieczenia przez wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych, wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania jej w Kancelarii Urzędu),
3. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem
oferty w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w
przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
4. Oferty złożone po terminie podanym w pkt 1 zostaną zwrócone bez ich otwierania.
5. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz
opatrzona napisem:
OFERTA:
Dostawa i montaż 88 sztuk stojaków rowerowych dla szkół biorących udział,w kampanii
Rowerowy Maj
(ZP.271.1.8.2019)
Nie otwierać przed dniem 15 kwietnia 2019 roku godz. 11.30
6. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
można było odesłać ją bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym przez
zamawiającego.
Rozdział XI
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Ofercie sporządzonej wg
wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2 do zaproszenia - łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
zamówienia.
2.W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (opłaty
handlowe, upusty, rabaty itp., jak również koszty transportu do miejsca dostawy i rozładunku).
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
Cena*: należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) tj. wartość
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
wykonawca, składając ofertę, jest zobligowanypoinformować zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Rozdział XII
Kryterium oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
- cena (waga 100%)
2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Punkty obliczane będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
liczba punktów = ........................................................................... x 100 pkt
cena badanej oferty
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom zaproszenia do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
ww. kryterium oceny ofert.
5. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych, których cena nie może być wyższa niż zaoferowana pierwotnie.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert;
b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Rozdział XIII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Rozdział XIV.
Ogólne warunki umowy
Wzór przyszłej umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 3 do
zaproszenia
Rozdział XV.
Wysokość zwrotu kosztów postępowania
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy ponoszą
wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia i złożenia oferty.

Uwagi:
Rozdział XVI.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO",informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska, Plac
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Słupsku:
iod@um.slupsk.pl, telefon 59 84 88 360;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, numer
ZP.271.1.8.2019;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO.

Kontakt:
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Piotr Kowalski
2) Zbigniew Chudko

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.