Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury,...

Przedmiot:

Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, wypełnienie drewnianych rabat żyzną ziemią oraz wykonanie ogrodzenia wraz z furtką

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Miejskie - Warszawa
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 612-25-60, faks 22 610-38-29
suska@lasymiejskie.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, wypełnienie drewnianych rabat żyzną ziemią oraz wykonanie ogrodzenia wraz z furtką na potrzeby leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie przy ulicy Rydzowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, wypełnienie drewnianych rabat żyzną ziemią oraz wykonanie ogrodzenia wraz z furtką zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz szczegółowym wykazem roślin do nasadzeń na potrzeby leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie przy ulicy Rydzowej. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część 1: Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury na potrzeby leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie przy ul. Rydzowej. Część 2: Wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, wypełnienie drewnianych rabat żyzną ziemią oraz wykonanie ogrodzenia wraz z furtką na potrzeby leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie przy ul. Rydzowej

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury na potrzeby leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie przy ul. Rydzowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załącznik nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany etap B.1; Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych etap B.1 Z wyżej wymienionej dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wyłącza następujące elementy: o ogrodzenie typu 2 - płotek drewniany pikietowy wys. 50 cm o ławki; o kosze na odpadki; o szałas i tunele z wikliny żywej; o tabliczki do gry terenowej; o tablicę informacyjno-edukacyjną; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw o tablicę z regulaminem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 37535200-9, 45262311-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości (min. 24 mies 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2: Wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, wypełnienie drewnianych rabat żyzną ziemią oraz wykonanie ogrodzenia wraz z furtką na potrzeby leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie przy ul. Rydzowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załącznik nr 2 Projekt architektoniczno-budowlany etap B.2 Załącznik nr 2a Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych etap B.2 Załącznik nr 2b Szczegółowy wykaz roślin wraz z terenami nasadzeń i ilością sztuk
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233200-1, 45342000-6, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości odnośnie wybudowanego ogrodzenia wraz z furtką (min.24 mies) 20,00
okres gwarancji jakości na przeprowadzone nasadzenia(min.12 miesięcy) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45100000-8,45262311-4,37535200-9,45233200-1,45342000-6,45112710-5

Dokument nr: 534458-N-2019, LM-W.ZP.260.5.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lasymiejskie.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Lasy Miejskie -Warszawa Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w części I zamówienia: - zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę i montaż urządzeń do zabawy i elementów małej architektury na potrzeby placu zabaw, o wartości minimum 70 000,00 zł brutto (powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku nr 4) w części II zamówienia: - zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno nasadzenie drzew, krzewów lub bylin o wartości minimum 30 000,00 zł brutto. (powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku nr 5) UWAGA: W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 2. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO 2.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla I części zamówienia: w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), II części zamówienia: w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 110). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu LM-W.ZP.260.5.2019" 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3., przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.