Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonanie remontu budynku szkół

Przedmiot:

,,Wykonanie remontu budynku szkół

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków
ul. Śląska 9
25-328 Kielce
powiat: Kielce
tel. 041/ 366-47-91, fax. 041/ 366-39-26,
eflorek@zdz.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 15 000,00 złotych
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZATWIERDZAM
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na:
,,Wykonanie remontu budynku szkół ZDZ w Radomiu przy ulicy Saskiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach"
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku szkół ZDZ w Radomiu przy ulicy Saskiej 4/6
2) Zakres robót został ujęty w przedmiarze załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d oraz specyfikacji technicznej załącznik 2a, 2b, 2c, 2d

CPV: 45 000000-7

Dokument nr: 32/ZK/2019/D

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi 15.04.2019 roku o godzinie 10.15 w pokoju 114 ul. Śląska 9 Kielce.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zarządu ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godziny 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia
a) Protokolarne przekazanie placu budowy - w trzecim dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez Kierownika Zespołu ds. administracyjnych ZDZ w Kielcach, Tel: 41/3664791 wew. 320
b) Termin rozpoczęcia robót - 14.05.2019 roku
c) Termin zakończenia robót - 20.08.2019 roku.

Wymagania:
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w oparciu o zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych Dziennik Urzędowy UE (2006/C 179/02) w trybie otwartym ,,PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO" Zamawiający informuje, że prowadzonym postępowaniu posiłkuje się ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu,
b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. złożą oświadczenie załącznik nr 3 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji zamówienia i braku podstaw do wykluczenia oraz spełniają warunki, dotyczące:
-posiadania wiedzy i doświadczenia:
wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że;
W tym w okresie wykonał należycie min. jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia czyli remont istniejących obiektów o wartości minimum 200 000,00 zł brutto
Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca przedłoży do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 zaś wygrany wykonawca na wezwanie zamawiającego przed podpisaniem umowy przedłoży załącznik nr 6 oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 4.
-Wykonawca musi dysponować jednym Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi związanych z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń, posiadający doświadczenie w kierowaniu minimum jedną zakończoną robotą budowlanymi o wartości minimum 200 000,00 zł brutto. Wymagane informację w zakresie doświadczenia i kwalifikacji należy wskazać w wykazie osób stanowiącym załącznik do ofert
-Jeden Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych
o Jeden Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Wygrany wykonawca na wezwanie zamawiającego przed podpisaniem umowy przedłoży załącznik nr 7 (wykaz osób) oraz dołączyć oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Uwaga 1
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności
-sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN.
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 4.
Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przed podpisaniem umowy na wezwanie zamawiającego przed podpisaniem dołączy kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy.
- Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 650 000,00 zł własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 4.
Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą na wezwanie zamawiającego przed podpisaniem umowy przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) nie podlegają wykluczeniu.
1) Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania:
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do Zaproszenia.
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1) b), składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.
6. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych warunków.
8. Informacje dotyczące warunków składania ofert.
1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Oferta musi zawierać:
Oświadczenie woli
1
-Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - załącznik nr 3 do zaproszenia

Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT jeśli chodzi o branże hydrauliczną, elektryczną i wentylację ( przedmiar z załącznika nr 1 A, 1B, 1D) oraz na podstawie kosztorysu powykonawczego jeśli chodzi o branże budowlaną (przedmiar załącznik 1C). Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy ustalenia ceny ryczałtowej tylko i wyłącznie w branży budowlanej. W branży elektrycznej, hydraulicznej i wentylacji przedmiar stanowi podstawę do ustalenia cen jednostkowych.
Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
Wykonawca z najkorzystniejsza ofertą na wezwanie zamawiającego przed podpisaniem umowy w układzie zgodnym z przedmiarem robót przedstawi kosztorys szczegółowy (L.p. oraz pozycja katalogu z przedmiaru) należy wskazać nazwy materiałów, urządzeń i montowanego sprzętu, wskazując dla nich nazwy producentów oraz typ stosowany na rynku lub inne cechy podawane dla tych produktów na rynku które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować materiał, urządzenie i sprzęt oraz dla każdego produktu należy wskazać cenę jednostkową netto. Wykaz będzie stanowił podstawę żądania od wykonawcy użycia wskazanych materiałów, urządzeń i sprzętu na etapie realizacji inwestycji.
Powyższy wymóg, należy zrealizować przez załączenie prze zagranego wykonawcę kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową w którym zostaną uwzględnione wymogi wskazane powyżej.

Kosztorysy szczegółowej maja być wykonane osobno dla każdej branży.

2
podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załączniku nr 4 do zaproszenia
3
Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie zamawiającego przed podpisaniem umowy:
- załącznik nr 6 oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
załącznik nr 7 (wykaz osób) oraz dołączyć oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
- kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy.
- informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych (650 000,00 złotych) lub zdolności kredytowej Wykonawcy na kwotę 650 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
X
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
1
Oświadczenie (załącznik nr 5)
2
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w ust. 5 pkt. 2) b) 1) zaproszenia
3
Potwierdzenie wpłacenia wadium

2) Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 9. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
4) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.
5) Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
6) Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w punkcie I niniejszego zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.
2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia należy kierować na adresy email wskazane w pkt I Zaproszenia w godz. od 08:00 do 15:30 lub pod numerem telefonu 41/ 366-47-91 wew. 130 lub 131 - Elżbieta Florek
2) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
13. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga wpłaty wadium.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
15 000,00 złotych ( piętnaście tysięcy złotych 00/100)
i. pieniądzu,
ii. poręczeniach bankowych,
iii. gwarancjach bankowych,
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych,
v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek:
BGŻ S.A o/Kielce 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240
Wymagania dotyczące zabezpieczenia
14. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
,,Wykonanie remontu budynku szkół ZDZ w Radomiu przy ulicy Saskiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach"
Numer sprawy: 32/ZK/2019/D
Nie otwierać przed 15.04.2019 r. godz. 10:00
5) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
16. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania dostawy, koszt nakładów i prac nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
cena brutto- maksymalnie 70 punktów
70%
2
Termin realizacji zamówienia- maksymalnie 30 punktów
30%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.
-Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzoru:
Nr kryt.
Wzór
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 70
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
2
Termin realizacji zamówienia:
Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie
-Do 20.08.2019 roku Wykonawca otrzyma 0 punktów
-Do 15.08.2019 roku Wykonawca otrzyma 10 punktów
-Do 10.08.2019 roku Wykonawca otrzyma 20 punktów
-Do 05.08.2019 roku Wykonawca otrzyma 30 punktów

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia , ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
19. Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Uwagi:
4. Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach
-inspektorem ochrony danych osobowych w ZDZ jest Pan Maciej Jastrzębski, e-mail: iod@zdz.kielce.pl, tel. 41/ 366-47-91 w. 123.
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
1) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia należy kierować na adresy email wskazane w pkt I Zaproszenia w godz. od 08:00 do 15:30 lub pod numerem telefonu 41/ 366-47-91 wew. 130 lub 131 - Elżbieta Florek
2) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.