Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2680z ostatnich 7 dni
15352z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa urządzeń elektromechanicznych

Przedmiot:

Naprawa urządzeń elektromechanicznych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10 A
70-231 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 261 45 48 39 / faks: 261 45 23 98, tel.: 261 452 319., tel. 261 454 928
w.prajzendanc@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie na części zamówienia publicznego na usługę
pn. ,,Naprawa urządzeń elektromechanicznych, tj. bram, szlabanów, kolczatek, furtek zainstalowanych w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG",

Dokument nr: 15WOG.SZP.2712.74.2019

Otwarcie ofert: 2) Odczytanie ofert nastąpi w dniu 10.04.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Narutowicza 10A, budynek nr 19 pok. 1.
3) Odczytanie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, w terminie do dnia 10.04.2019 r., do godziny 10:00, faksem na numer wskazany w nagłówku zaproszenia lub w kancelarii jawnej: budynek 18,
pok. nr 5 z dopiskiem na kopercie:

,,Naprawa urządzeń elektromechanicznych, tj. bram, szlabanów, kolczatek, furtek zainstalowanych w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG."

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 15.12.2019 r.

Wymagania:
3. Zasady prowadzenia postępowania

1) Wykonawca może w terminie do dnia 08.04.2019 r., zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej www.15wog.wp.mil.pl., oraz wykonawcę, który skierował zapytanie.
2) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej www.15wog.wp.mil.pl. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
4) Zamawiający wzywa wykonawców, który w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5) Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
6) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu;
c) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;
f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
g) zawiera rażąco niską cenę;
h) wykonawca na pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.
8) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9) Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
cena najniższa
------------------------------ x 100 pkt.
cena oferty ocenianej

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania innych kryteriów oceny ofert niż o których mowa w pkt. 9.
11) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.
12) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
bez podawania przyczyn.
13) O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
4. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie na załączniku nr 1 do zaproszenia
tj. Formularzu Ofertowym, części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw (firm) podwykonawców
Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi wykonawca, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
3) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami posiadającymi określone poniżej doświadczenie i kwalifikacje:
a) co najmniej 2 osoby wykonujące usługę posiadające świadectwo kwalifikacyjne E1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie kontrolno - pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 uzyskanych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828)
b) co najmniej 1 osobę wykonującą usługę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno - pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 uzyskanych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828)
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia wymagań dla łącznych stanowisk.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
5) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
(załącznik nr 1 ), oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
z wykonawcami:
a) pisemna;
b) za pomocą faksu;
c) elektroniczna (e-mail: w.prajzendanc@ron.mil.pl).
2) Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
3) W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu, każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić na żądanie którejkolwiek stron fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
4) Dane kontaktowe zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
4) Podczas odczytania ofert zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
8. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1, do Zaproszenia) cenę brutto za 1 roboczogodzinę wykonania naprawy awaryjnej.
2) Cena powinna być wyliczona według następującej zasady:
a) Cenę za naprawy awaryjne należy określić, jako cenę brutto jednej roboczogodziny (rbh). Cena ta powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją naprawy, w tym: ocenę stanu technicznego, sporządzeniem kosztorysu naprawy, wytworzeniem dokumentacji, demontażu i montażu, gwarancję, standardowe materiały montażowe (normalia), koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów, ubezpieczenie, podatek od towarów i usług VAT i inne opłaty. W cenie za naprawę (jednej roboczogodziny) nie uwzględnia się wartości użytych do naprawy części zamiennych lub zakupu nowego urządzenia. Tak wyliczona cena brutto 1 roboczogodziny stanowi podstawę oceny oferty w kryterium cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych.
3) Łączna wartość brutto za wykonanie napraw awaryjnych zostanie określona w umowie przez Zamawiającego do wysokości środków posiadanych w planie finansowym na 2019 rok.
4) Cena musi być podana za realizację zamówienia w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
6) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
3) Przed zawarciem umowy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca złoży Oświadczenie o zatrudnianiu przy realizacji zamówienia cudzoziemców (stanowiący załącznik nr 9 do umowy),
4) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
5) Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do Zaproszenia.

Uwagi:
. Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający informuję, że z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej: rozporządzenie RODO.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w niniejszym postępowaniu o udzielnie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych odpowiedzialnym za prawidłowość przetwarzania danych osobowych u administratora, którym mowa w pkt 1) jest Pani Kamila Cierebiej, tel. 261 454 917
3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odpowiedzialne za ocenę oferty oraz przechowywanie dokumentacji;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnego postępowania na wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz w zgodzie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z warunków udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Ponadto zamawiający informuje, że na wykonawcy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ciąży obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w zakresie procedury zamówienia:
Pani Wioletta Prajzendanc, tel. 261 45 48 39 / faks: 261 45 23 98
e-mail: w.prajzendanc@ron.mil.pl
b) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Pan Waldemar KAWIŃSKI, tel.: 261 452 319.
Pani Irena ZIELASKOWSKA, tel. 261 454 928

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.