Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
274z dziś
2954z ostatnich 7 dni
15627z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu informatycznego do pracowni TIK

Przedmiot:

Dostawa sprzętu informatycznego do pracowni TIK

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Lubinie
Jana Kilińskiego 10
59-300 Lubin
powiat: lubiński
+48 (76) 74 68 151; +48 (76) 74 68 201
kbermes@um.lublin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178400
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu informatycznego do pracowni TIK w ramach projektu ,,Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w postaci urządzeń sieciowych, pamięci masowych, urządzeń podtrzymujących zasilanie do pracowni TIK w ramach projektu ,,Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Dostawą objętych będzie osiem placówek oświatowych - publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Projekt w w/w zakresie za cel główny stawia podniesienie jakości procesów kształcenia i rozbudowę oferty edukacyjnej w każdej ze szkół do końca XII.2019r., co stanowi odpowiedź na główny, zdefiniowany problem niezadowalających efektów nauczania w szkołach, ograniczonej oferty zajęć dodatkowych (wyrównawczych i rozwijających) dla uczniów i zaplecza technicznego szkół nieodpowiadającego standardom nowoczesnych szkół w zakresie TIK i nauki metodą eksperymentu.
Dostawa sprzętu w całości przeznaczona jest dla publicznych placówek oświatowych w celu realizacji zadań edukacyjno-oświatowych.
Cel zamówienia
Celem realizacji zamówienia jest podniesienie kompetencji uczniów z zakresu pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności poprzez organizację i przeprowadzenie zajęć dla uczniów kształtujących postawy/umiejętności w ramach projektu ,,Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie".
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego do pracowni TIK zlokalizowanych w szkołach podstawowych na terenie miasta Lubina. Dostawa obejmuje: urządzenia sieciowe (bramy, routery, przełączniki, punkty dostępowe), pamięci masowe (serwery NAS) oraz urządzenia podtrzymujące zasilanie (m.in. UPS). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe.
2. Wykaz ilościowy przedmiotu zamówienia:
o zintegrowana brama zabezpieczająca (3 szt.)
o router brzegowy UTM (3 szt.)
o przełącznik zarządzany (6 szt.)
o urządzenie sieciowe router/ap (3 szt.)
o router (5 szt.)
o bezprzewodowy punkt dostępowy - konfiguracja 1 (6 szt.)
o bezprzewodowy punkt dostępowy - konfiguracja 2 (4 szt.)
o bezprzewodowy punkt dostępowy - konfiguracja 3 (2 szt.)
o bezprzewodowy punkt dostępowy - konfiguracja 4 (1 szt.)
o serwer NAS z dyskami (11 szt.)
o zasilacz UPS typ montażu - rack (3 szt.)
o zasilacz UPS (8 szt.)
o listwa zasilająca POE (1 szt.)
3. Przedmiotem zamówienia są urządzenia fabrycznie nowe - nie mogą być dotychczas użytkowane ani odnawiane.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystywany w szkołach podstawowych. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie nie później niż na 2 dni przed terminem dostawy.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia transportem zakupionych urządzeń łącznie z ich rozładunkiem oraz wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczeń w szkołach podstawowych.
7. Zamawiający podczas czynności związanych z odbiorem dostawy przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia konfiguracji oraz do ewentualnego uruchomienia i sprawdzenia poprawności jego działania. Zakres sprawdzenia obejmować może całość lub też część losowo wybranego przedmiotu zamówienia.
8. Czynności opisane w pkt. 6 i 7 odbędą się w dniach i godzinach pracy szkół podstawowych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 1 do Zapytania Ofertowego.
10. Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego objętych realizacją przedmiotowego zamówienia:
o Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubinie
o Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie
o Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lubinie
o Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lubinie
o Szkoła Podstawowa Nr 9 w Lubinie
o Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie
o Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie
o Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV: 32413100-2

Dokument nr: 1178400, OK.042.6.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00.
2. Ofertę należy złożyć:
- listownie, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę sprzętu informatycznego do pracowni TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie"
lub
- osobiście, w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińs kiego 10, 59-300
Lubin, pok. 13, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę sprzętu informatycznego do pracowni TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Lubin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia zgodny z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym (pkt.3). Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjęta zostanie data podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz personelem do wykonania przedmiotu zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej
Dodatkowe warunki
o Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie BIP Zamawiającego
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl w zakładce Projekty współfinansowane przez UE
o O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl w zakładce Projekty współfinansowane przez UE oraz poprzez skrzynki pocztowe Wykonawców
niezwłocznie po zakończeniu oceny.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniająca wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym kierując się kryterium:
o cena 80 %
o skrócenie terminu realizacji zamówienia 20%
Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,cena" otrzyma oferta z najniższą ceną.
Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,skrócenie terminu realizacji zamówienia" otrzyma oferta z deklarowanym, najkrótszym terminem realizacji przedmiotu umowy dotyczącym dostawy.
Pozostałe informacje zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIEJSKA LUBIN
Adres
Jana Kilińskiego 10
59-300 Lubin
dolnośląskie , lubiński
Numer telefonu
767468100
Fax
767468267
NIP
6922253959
Tytuł projektu
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie
Numer projektu
RPDS.10.02.01-02-0080/18-00
Załączniki

Wzór umowy
Formularz oreftowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Bermes, Ewelina Ordon
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 (76) 74 68 151; +48 (76) 74 68 201

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.