Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich

Przedmiot:

Awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice
powiat: Katowice
tel. (32)6061 301 fax (32)6061 302
cuw@cuw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na zadanie pn.: Awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich w Zespole
Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka przy ul. Staszica 2 w Katowicach
1. Przedmiotem zamówienia jest pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm
wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku szkoły z cegły klinkierowej.
Zestawienie planowanych do wykonania robót zawiera: przedmiar robót (w
załączeniu).
Uwaga! Przedmiar robót Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje wyłącznie w
celach pomocniczych dla skalkulowania ceny oferty.

Dokument nr: ZP/196/2019

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert
nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r., o godz.
10;30, w pokoju III.

Specyfikacja:
Formularz oferty, załączniki - do otrzymania w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w
Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, pok. III lub na stronie internetowej:
www.cuw.katowice.pl

Składanie ofert:
15. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem
Wykonawcy, należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, w kancelarii
pok. nr 10, do dnia 16.04.2019 r. do godziny 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie
spełniają żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1986).
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
ani ofert wariantowych.
5. Składając ofertę należy wypełnić jej formularz (załącznik nr 1), dołączając:
5.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2);
5.2. dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu:
5.2.1. Dotyczy papy termozgrzewalnej:
5.2.1.1. Karta techniczna papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o
parametrach min.:
1. Grubość 5,2 mm +/- 0,2 mm;
2. Wkładka poliestrowa 200 g/m2;
3. Modyfikowana elastomerami termoplastycznymi SBS;
4. Giętkość - 20° C;
5. Wytrzymałość na rozciąganie 900/900 +/- 300 N/50
mm wzdłuż i w poprzek.
Papa termozgrzewalna musi posiadać wypływkę na
całej długości zgrzewanej powierzchni o szerokości 0,3
- 1,0 em.
6. Wykonawca rozszerzy uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na
wykonane roboty na okres 36 miesięcy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako
ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez
niego oferty.
8. Wykonawca zobowiązany będzie:
a. zapewnić, aby każda z osób działająca w jego imieniu dla wykonania umowy,
w tym podwykonawcy, posiadała identyfikator osobisty, z nazwą Wykonawcy;
b. dostarczyć Zamawiającemu - przed przystąpieniem do wykonywania umowy
- listy wszystkich osób, które działać będą w imieniu Wykonawcy na terenie
jednostki oświatowej, jako osób uprawnionych;
c. do odnotowywania obecności na terenie jednostki oświatowej osób
działających w imieniu Wykonawcy - wpisem na imiennej liście;
d. Zamawiający zastrzega, że niezastosowanie się do wyżej określonych reguł
porządkowych może skutkować tym, że Wykonawca, jego lub podwykonawcy
pracownicy, doznają ograniczeń wstępu na teren jednostki oświatowej, jako
osoby nieuprawnione, lub wstęp ten w ogóle nie będzie możliwy.
9. Dokumenty obce, nie wystawiane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie
kopii kserograficznej, podpisanej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.
11. Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:
> Cena oferty - 100 %
Ocena porównawcza. Liczbę punktów P wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie
z poniższym wzorem:
Cn (najniższa cena)
PI =...........................- x 100
Cob (cena oferty badanej)
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
12. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie suma punktów uzyskanych
w powyższym kryterium oraz ocena wymaganych dokumentów wymienionych w
pkt. 5. Ocena ich spełnienia dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero-
jedynkowym, tj. ,,spełnia-nie spełnia"); niespełnienie chociażby jednego z
postawionych warunków (brak wymaganych dokumentów lub ich niezgodność z
opisanymi wymaganiami Pełnomocnika Zamawiającego), spowoduje odrzucenie
oferty Wykonawcy.
13. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega, że w przypadku braków formalnych
badanej oferty najkorzystniejszej, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może
wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez
siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.
14. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród
oferty najkorzystniejszej, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji
niniejszego zamówienia.
16. O wyborze oferty Pełnomocnik Zamawiającego powiadomi niezwłocznie uczestników
postępowania za pomocą faksu, e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikach
przetargu dostępna również będzie na stronie internetowej Pełnomocnika
Zamawiającego.
17. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego może zmienić treść
,,Ogłoszenia o zamówieniu" w każdym czasie, przed upływem terminu do składania
ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
18. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Pełnomocnika Zamawiającego
za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert.

Uwagi:
Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka
Adres do korespondencji: ul. Staszica 2, 40 - 230 Katowice
REGON: 724270
Telefon: 32 255 20 84
Postępowanie w sprawie udzjelenia zamówienia prowadzi:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w imieniu i na rzecz
Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Jerzego
Ziętka w Katowicach.
Adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 7, 40 - 040 Katowice.
REGON: 271521223
20. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
20.1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
20.1.1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług
Wspólnych z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40 - 040
Katowice, e-mail: sekretariat@cuw.katowice.pl, tel. 32 606 13 01.
20.1.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail:
iod@cuw.katowice.pl; tel. 32 606 13 28.
20.1.3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o
udzjelenia zamówienia publicznego o numerze referencyjnym
ZP/196/2019, pn.: ,,Awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek
blacharskich w Zespole Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka przy
ul. Staszica 2 w Katowicach".
20.1.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po
zakończeniu roku obrachunkowego w którym zakończona została
realizacja postępowania.
20.2. Informuje o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie do
ich sprostowania, usunięcia oraz prawie do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawie do przenoszenia
danych.
20.3. Informuje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż
przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
20.4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, a ich
niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Kontakt:
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia
jest Wojciech Ponikiewski, tel. 32 494 06 44 dni robocze od 7;30 do 15;30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.