Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont holu korytarza szkolnego przed aulą

Przedmiot:

Remont holu korytarza szkolnego przed aulą

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków
powiat: Kraków
tel. 660 637 217
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont holu korytarza szkolnego przed aulą w Szkole
Podstawowej nr149 ulica Bujaka 15 w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar/ opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru
końcowego robót.

Dokument nr: MCOO.PRI.S149.4311.1.2019.MN

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r. o godz 9;00 w siedzibie Miejskiego Centrum
Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9 budynek ,,A" pok. 206.
Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Zamawiającego poda Wykonawcom informacje
o wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
7
Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie, 31- 450 Kraków, ul. Ułanów 9, Budynek ,,B ,, pok. 03 - Dziennik Podawczy

poniedziałek w godz. 7;30- 15;30,
wtorek - piątek w godz. 7;00- 15;00
2. Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2019 r. godz.7;30
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia robót; 01 lipca 2019 r.
Termin zakończenia robót / : 16 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykaz dokumentów, których wymagane jest złożenie wraz z ofertą.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie złożonych dokumentów wskazanych pkt. 1
niniejszego Rozdziału.
6
Sposób przygotowania oferty
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy - zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość
robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem
i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy - szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony
na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji
katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny - R, koszty
pośrednie - Kp i zysk - Z. Cenę końcową należy podać brutto - z podatkiem VAT ( cena
netto + podatek VAT = cena brutto ).
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być
podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób
trzecich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
oferenta.
3. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów. Zamawiający będzie żądać
przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia
za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
6. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu
z opisem.
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: Szkoła Podstawowa nr 149 ulica Bujaka 15 w Krakowie - remont holu
korytarza szkolnego przed aulą.
Nie otwierać przed 16 kwietnia 2019 r. r. godz. 9;00
8
Kryteria wyboru
Kryterium wyboru ofert - 100% cena
9
Ocena Wykonawców i złożonych ofert
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega wykonawca, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców ze
względu na jeden z poniższych punktów:
1) zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, naruszył przepisy BHP co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.
(Dz. U. z 2017 r., póz. 229 - t.j. z późn. zm.) oraz stosujących praktyki stanowiące czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
z 16 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 póz. 1503 - t.j. z późn. zm.),
przy czym rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora Centrum i nie
podlega zaskarżeniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiarem robót lub szczegółową
specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia w trakcie
weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział w postępowaniu,
że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie
ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w
sytuacji stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym
*Niewłaściwe skreślić
są wyższe od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych
materiałów.
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) została złożona przez osobę, której upoważnienia do jej złożenia nie zostało w prawidłowy
sposób wykazane,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:
1) gdy nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie złożone oferty zostały odrzucone ze
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy
zostali wykluczeni z postępowania,
2) braku minimum jednej ważnej oferty,
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
4) błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przedmiarze robót,
mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć
7. Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji
gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cele środki w planie finansowym i nie ma
możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość
ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Gerard Nowak 660 637 209

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.