Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
2913z ostatnich 7 dni
15586z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa odcinków chodników

Przedmiot:

Budowa odcinków chodników

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 95 735 57 13
kancelaria@um.gorzow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: ,,Budowa odcinków chodników ul. Kazimierza
Wielkiego", zgodnie z załączonym w TER wyszczególnieniem elementów rozliczeniowych
Zakres robót budowlanych wchodzących w skład inwestycji jest następujący:
- Roboty przygotowawcza
- Podbudowy, korytowanie, podłoże
- Budowa chodnika z kostki betonowej
- Elementy ulic: krawężniki i obrzeża
- Mała archtektura
1. Wyszczególnienie robót zawiera Projekt zagospodarowania terenu i Projekt wykonawczy, Tabela
Elementów Rozliczeniowych i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do
zapytania cenowego.
2. Szczegółowy zakres robót i technologię wykonania określają: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt
wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, będące integralną częścią do zapytania
cenowego. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające
i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu
należytej staranności.

Dokument nr: WDR-II 1.271.7.2019.ZB

Składanie ofert:
Ofertę cenową prosimy przekazać:
poczta na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Dróg, ul. Myśliborska 34,66-400 Gorzów Wlkp. (kancelaria - parter
budynku)
Ofertę cenową należy złożyć do dnia: 12.04.2019 r. do godz.12;00, w zamkniętej kopercie zatytułowanej:
,,Oferta w zapytaniu cenowym WDR-III.271..2019.ZB na
,,Budowa odcinków chodników ul. Kazimierza
Wielkiego".

Miejsce i termin realizacji:
Termin i sposób realizacji zamówienia:
Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
Czas realizacji zamówienia: 30 czerwca 2019 r.

Wymagania:
3. Zamawiający określił warunki umowy w projekcie umowy, który jest załącznikiem do zapytania cenowego.
4. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Cenę oferty stanowi cena, wynikająca ze starannie wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów
Rozliczeniowych (TER) stanowiącej załącznik do formularza oferty.
7. Okres rękojmi i gwarancji: Okres rękojmi i gwarancji jakości dla robót objętych umową wynosi 60
miesięcy i biegnie od daty odbioru końcowego robót.
8. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty stanowi cena, wynikająca ze starannie wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów
Rozliczeniowych (TER). Zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny
z zakresem robót określonym w Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej Załącznik do Formularza
oferty. Tabela Elementów Rozliczeniowych powinna być odczytywana w powiązaniu
z Zapytaniem cenowym. Projektem zagospodarowania terenu. Projektem wykonawczym, Projektem
umowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Wykonawcy zabrania się modyfikacji Tabel Elementów Rozliczeniowych poprzez zmianę kolejności lub
dopisywanie nie ujętych robót bez zgody Zamawiającego. Ewentualne rozbieżności Wykonawca
powinien zgłosić Zamawiającemu.
11. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone na
podstawie TER - ryczałtowych cen jednostkowych robót i ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych
robót zgodnie z obmiarem.
12..Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym.
dodatkowe informacje:
13.0pis sposobu przygotowania oferty
a. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z treścią Zapytania cenowego i wszystkich załączników
do Zapytania cenowego.
b. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania cenowego.
c. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d. Każdy Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej.
e. Wykonawca złoży ofertę poprzez wypełnienie Formularza oferty oraz załączy Tabelę Elementów
Rozliczeniowych -załącznik do Formularza oferty.
f. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać przy realizacji robót z podwykonawców - wskaże w danej ofercie
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
g. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane w Zapytaniu cenowym. Dokumenty
sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
h. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w
inny sposób.
i. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku
polskim.
j. Zaleca się by wszystkie strony oferty (tj. strony zapisane lub zadrukowane) były ponumerowane oraz
spięte w trwały sposób, a liczbę stron stanowiących ofertę należy wpisać w Formularzu Oferty.
k. Formularz Oferty i wszystkie załączniki zostaną podpisane, przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
l. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego).
m. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby/
podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. Nie dopuszcza się zmian i skreśleń w wartościach
cenotwórczych oferty. Wszystkie formularze zawarte w niniejszym Zapytaniu cenowym, a w szczegól-
ności Formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w Zapytaniu
cenowym. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - należy wpisać
"nie dotyczy".
n. Wykonawca umieści ofertę (Formularz oferty wraz z załącznikami) w zamkniętej kopercie zatytułowanej:
Oferta w zapytaniu cenowym WDR-III.271.7.2019.ZB na ,,Budowa odcinków chodników ul. Kazimierza
Wielkiego".
Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia w nw. kolejności:
o. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący załącznik do Zapytania cenowego.
p. Wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych stanowiącą załącznik do Formularza oferty.
q. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
r. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert.
s. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
t. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację przedmiotu umowy.
Istotne warunki przyszłej umowy:
Zobowiązania Wykonawcy związane z umową
14. Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Zapytania cenowego.
15. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom.
16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

Uwagi:
Kryterium oceny ofert: 100% cena.

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Zdzisław Badora (tel. 95 735 57 13)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.