Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel.: (34) 3682515 tel.: (34) 3682499
sekretariat@zgrn-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IŁ Przedmiot zamówienia:
,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Gaczkowskiego 15a w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Gaczkowskiego 15a w Częstochowie wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Szczegółowy opis technologii oraz zakres prac jakie należy wykonać w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszego zaproszenia i Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do
niniejszego zaproszenia.

Specyfikacja:
3. W celu sporządzenia oferty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW
24, 42-200 Częstochowa, udostępnia do wglądu projekt budowlany w dni robocze w godz.
8:00-14:00.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2019 godz. 15;00,
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić:
nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Gaczkowskiego 15a w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2019r.

Wymagania:
4. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji jak również złożenia dla tych
materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania
w budownictwie).
6. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek,
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych robót polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
o wartości ogólnej co najmniej 300 000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy zł). Wykaz -
załącznik nr 2 winien zawierać: terminy realizacji robót, rodzaj wykonywanych robót,
adresy obiektów na których wykonywane były roboty, nazwy i adresy inwestorów, wartość
robót netto. Do wykazu powinny być dołączone dowody potwierdzające, że roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w sposób należyty i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres
zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót netto
zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi), a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Wykaz winien być sporządzony przez
Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., póz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte winnych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. nr 63 póz. 394 ze zm.);
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię uprawnień
budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
dotyczących kierownika robót.
7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty został załączony inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy,
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione na spółkę, jak i na każdego
z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
8. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 6 i 8 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/^ do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokument wymieniony w pkt V.7 może być złożony w formie kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za
zgodność z oryginałem lub w formie oryginału.
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3, Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do
kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Zawadzki - tel. 34 323 20 33, informacje techniczne, OE VI,
2. Jarosław Niezgoda - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.