Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
628z dziś
3518z ostatnich 7 dni
16032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa agregatu prądotwórczego dla firmy Piekarnia "Warowny" S.C

Przedmiot:

Dostawa agregatu prądotwórczego dla firmy Piekarnia "Warowny" S.C

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Piekarnia "Warowny" S. C. Siwek Agata, Warowny Dariusz
Długa 59
08-550 Kłoczew
powiat: rycki
601 805 684
dariuszwarowny@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16735
Województwo: lubelskie
Miasto: Kłoczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa agregatu prądotwórczego dla firmy Piekarnia "Warowny" S.C.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego. Zamówienie dokonywane jest w ramach projektu pt. ,,Innowacyjna produkcja pieczywa cukierniczego z dodatkiem preparatów błonnikowych w Piekarni Warowny S.C.", realizowanego dzięki dofinansowaniu z Działania 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wypełnienie założeń projektu pt. ,,Innowacyjna produkcja pieczywa cukierniczego z dodatkiem preparatów błonnikowych w Piekarni Warowny S.C.", realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego agregatu prądotwórczego o następujących minimalnych parametrach:
1. moc nominalna urządzenia: 200 kW
2. napięcie: 230/400 V
3. klasa wykonania agregatu min. G3
4. typ silnika: diesel
5. chłodzenie silnika: cieczą
6. panel sterowania: LCD
7. tłumik wydechu
8. integralny zbiornik paliwa
9. podgrzewanie bloku silnika
10. ładowarka baterii akumulatora
11. obudowa agregatu z blachy ocynkowanej, malowana na mokro, wygłuszona wełną mineralną
Informacje dodatkowe:
1. Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu producenta.
2. Z treści oferty musi jednoznacznie wynikać, że dotyczy ona urządzenia odpowiadającego opisanym warunkom. W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że oferowane urządzenie nie spełnia opisanych w zapytaniu warunków, odrzuca ofertę.

CPV: 31122000-7

Dokument nr: 16735, 1/3.7/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego: ul. Długa 59, 08-550 Kłoczew do dnia 16.04.2019r. do godz. 09:00. Na kopercie należy wpisać: ,,Dostawa agregatu prądotwórczego", ,,Nie otwierać przed: 16.04.2019r., godz. 09:00". Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (formularz ofertowy z oświadczeniami i załącznikami) zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określony w punkcie powyżej. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym złożeniu ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Kłoczew
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Zamówienie będzie dostarczone do siedziby firmy Zamawiającego tj. Piekarni ,,Warowny" S.C., ul. Długa 59, 08-550 Kłoczew.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
- Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
- Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek) (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
Wiedza i doświadczenie
- Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
Potencjał techniczny
- Oferent musi dysponować odpowiednim potencjał technicznym, pozwalający na poprawną realizację zamówienia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
- Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
- zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający - mimo działania z należytą starannością - nie mógł przewidzieć;
- zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony formularz ofertowy oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta (Załącznik nr 1 do zapytania).
2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania).
3. Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania).
Ponadto należy dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. Dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2. Potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia (np. karty katalogowe produktów, specyfikacja techniczna itp.)
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
Cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto realizacji przedmiotu zamówienia) - 50% kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (Cmin / Cof) * 50%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej.
Czas trwania gwarancji w miesiącach - 20% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością:
Cz = (Czob / Czn) * 20%, gdzie:
Cz - ilość punktów za czas trwania gwarancji badanej oferty;
Czn - termin najdłuższy;
Czob - termin oferty badanej.
Termin realizacji zamówienia w tygodniach od dnia podpisania umowy (przez termin realizacji zamówienia rozumie się dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego) - 5% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością:
T= (Tn / Tob) * 5%, gdzie:
T- ilość punktów za termin realizacji zamówienia badanej oferty;
Tn - termin najkrótszy;
Tob - termin oferty badanej.
Koszt przeglądów gwarancyjnych - 10% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością:
G= (Gn / Gob) * 10%, gdzie:
G- ilość punktów za koszt przeglądów gwarancyjnych badanej oferty;
Gn - koszt najtańszy;
Gob - koszt oferty badanej.
Koszt dostawy, przeszkolenia personelu i podłączenia urządzenia - 15% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością:
K= (Kn / Kob) * 15%, gdzie:
K - ilość punktów za koszt przeszkolenia i podłączenia urządzenia badanej oferty;
Kn - koszt najtańszy ;
Kob - koszt oferty badanej.
Ostateczna ilość punktów będzie liczona wg następującego wzoru: P=C+Cz+T+G+K. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie cena przedmiotu zamówienia.
Koszt przeglądów gwarancyjnych (G) oraz koszt przeszkolenia i podłączenia urządzenia (K) nie mogą stanowić wartości zerowych.
Wykluczenia
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, 1579 tj.).
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się również Dostawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania ofertowego).
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Piekarnia ,,Warowny" S. C. Siwek Agata, Warowny Dariusz
Adres
Długa 59/nie dotyczy
08-550 Kłoczew
lubelskie , rycki
Numer telefonu
601 805 684
Fax
nie dotyczy
NIP
5060058974
Numer naboru
RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18
Inne źródła finansowania
nie dotyczy
Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy z oświadczeniami
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dariusz Warowny
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
601 805 684

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.