Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy budynków

Przedmiot:

Przeglądy budynków

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
ul. Lubelska 53
10-410 Olsztyn
powiat: Olsztyn
zamowienia@zgok.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Olsztynie
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. ,,Przeglądy budynków administrowanych
przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie:
1. roczny: stanu technicznego elementów budynku , budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowisk,
3. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
4. bram garażowych , bram wjazdowych".
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł w Części II pn. OPZ.

Dokument nr: ZGOK/ZO/15/2019

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć (lub przesłać wg postanowień Rozdziału VII pkt 3 - decyduje data i
godzina wpływu do Zamawiającego) w terminie do dnia 15 kwietnia do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszym zamówieniem w okresie do
30 września 2020 roku licząc od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. INFORMACJE WSTĘPNE:
1. W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za
odnoszące się także do liczby mnogiej.
2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZGOK/ZO/15//2019. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie ofertowym, z wyłączeniem przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U.
z 2018 r., póz. 1986 z późn. zm), na podstawie art. 4 pkt 8.
4. Ilekroć w niniejszym postępowaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie
lub Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane
niniejsze Zaproszenie lub który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie lub,
z którym została podpisana umowa.
IV. INFORMACJE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
W przypadkach określonych w Zaproszeniu, oświadczenia, wnioski i inne dokumenty
mogą być składane w formie elektronicznej, ze skutkiem prawnym.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Zamawiający z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin
składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze Zaproszenie, bez ujawniania źródła
zapytania.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zaproszenia, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich
odrzuceniem jako sprzeczne z wymaganiami niniejszego postępowania.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym
Zaproszeniu. W przeciwnym przypadku zostanie odrzucona jako sprzeczna
z treścią Zaproszenia.
3. Dopuszczone formy złożenia oferty: pisemnie na adres Zamawiającego: ZGOK
Sp. z o. o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn lub drogą elektroniczna na adres
zamowienia@zgok.olsztyn.pl (w formie skanu dokumentu lub w postaci dokumentu
opatrzonego podpisem elektronicznym).
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie
precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny;
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny;
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.3.1. Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
należycie wykonał co najmniej dwie (2) usługi polegające na
przeprowadzeniu przeglądów stanu technicznego budynków, których
powierzchnia użytkowa poddanych przeglądowi budynków w jednym
zamówieniu (roku kalendarzowym) wynosi minimum 1500 m2.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek nie podlega
sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w
sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich
indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.
1.3.2. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi wskazać dysponowanie nw. osobami, która będą
skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
a. minimum jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego, o której mowa w
art. 62 ust. 4, 5, 6 Prawa budowlanego -tj. uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez
ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz.
1278) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych
przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej),
b. minimum jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
gazowych, bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 roku, póz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na
podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane
w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej),
Zamawiający dopuszcza dysponowanie min. jedną (1) osobą, która
będzie spełniała wymagania określone w pkt a) i b)
2. Podmioty występujące wspólnie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt a. i b, Zamawiający będzie
oceniał łącznie.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. Zamawiający będzie oceniał spełnianie minimalnych warunków udziału
w postępowaniu opisanych w niniejszym Rozdziale w ust. 1 w celu
zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
Spełnienie przez Wykonawcę minimalnych warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający uzna za właściwe wykazanie zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia i oceni pozytywnie.
b. Ocena będzie dokonywana na podstawie wymaganych przez Zamawiającego
i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń,
wymienionych w Rozdziale IX IDW.
c. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia minimalne
warunki udziału w postępowaniu (o których mowa powyżej w ust. 1 niniejszego
Rozdziału) na dzień ich składania.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIE O ZAMÓWIENIE:
Wykonawcy wraz z oferta złożona na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Zaproszenia), składają następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa
w Rozdziale VIII IDW - Załącznik nr 2 do Zaproszenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, wskazujący na legitymację osoby podpisującej
ofertę to reprezentowania Wykonawcy.
3. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu Ofertowym,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym formularzu.
2. Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt realizacji zamówienia.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu
składania ofert.
3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu
związania ofertą.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.
XIII. BADANIE OFERT
1. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny (punktowej) ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku braku któregoś
z oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX niniejszej IDW, lub
w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub zawierają błędy, Zamawiający
wezwie ww. Wykonawcę do ich uzupełnienia lub do wyjaśnienia ich treści.
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 nie uzupełni wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń albo nie odpowie na wezwanie do
wyjaśnień lub będzie uchylał się od zawarcia umowy , Zamawiający będzie mógł zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XIV. OCENA OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Zamawiający będzie stosował kryterium: cena brutto oferty..
2. Zasady oceny ofert dla kryterium: Cena brutto Oferty
a. Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie Cena brutto za zrealizowanie całości
zamówienia podana w formularzu Oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej
przez Wykonawcę za kryterium cena wykorzystany zostanie wzór:
Kc = (Cminl Ci) x 100
gdzie:
Kc= liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium cena,
Cmin= najniższa oferowana cena brutto spośród Ofert nie podlegających odrzuceniu,
Ci= cena brutto Oferty badanej,
100 = waga punktowa przyznana kryterium: Cena.
b. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego to Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument, w którym poinformuje
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. rozliczenie podatku VAT z Urzędem
Skarbowym nastąpi ze strony Zamawiającego), wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskaże ich wartość bez kwoty podatku.
3. We wszystkich obliczeniach stosowanych w celu oceny ofert Zamawiający zastosuje
dokładność do drugiego miejsca po przecinku.
4. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub
mailem.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od
podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych złożonych ofert.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
5.1. umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w której Wykonawcy wskażą Pełnomocnika uprawnionego do kontaktów
z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami - w
przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5.2. aktualne uprawnienia i aktualne zaświadczenia z PUB, dla każdej uprawnionej osoby
znajdującej się w wykazie.
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej,,RODO", informuję, że:
o Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410
Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem
0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 22 188 500,00 zł.
o W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10- 410 Olsztyn, poczty
elektronicznej e-mail: rodo@zgok.olsztyn.pl lub telefonicznie: tel. 89 555 20 10.
o Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
o w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w
zakresie realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO)
o ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
o Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy - przez okres niezbędny do
podjęcia takich działań;
b) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy;
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przedawnienia
takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Administratora,
b) organy administracji publicznej;
c) podmioty, z pomocą których Strona realizuje postanowienia Umowy, w tym podmioty
świadczące usługi doradcze, prawnicze.
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, stosownie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- na podstawie art. 17 ust. 1 RODO prawo do usunięcia danych, jeżeli zachodzą
okoliczności tam opisane; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
o Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 lit. f) RODO w przyczyn związanych z Pana/Pani
szczególną sytuacją
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest
warunkiem przygotowania, a następnie zawarcia umowy o świadczenie usług.
Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia
ww. umów i czynności.
o Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem
przygotowania, a następnie zawarcia umowy o świadczenie usług. Konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia ww. umów i
czynności.

Kontakt:
Osoby do kontaktów:
w sprawach merytorycznych: Lidia Wysocka
w sprawach proceduralnych: Beata Bagińska, Agata Sowińska

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.