Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubenia
Lubenia 131
36-042 Lubenia
powiat: rzeszowski
tel. /17/ 85 03 916, /17/ 85 03 917
b.baran@lubenia.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubenia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Lubenia ".
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca :
- demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 20,925 Mg;-
w ramach robót wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transport wyrobów
zawierających azbest z miejsca zbiórki ( nieruchomość na której był demontaż) do miejsca
unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) - karta
przekazania odpadu;;

- zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 84,390 Mg. -
w ramach robót wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z
miejsca zbiórki (nieruchomość na której był składowany) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i
zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) - karta przekazania odpadu.
Uwaga! Wyżej określona ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa i służy do wyliczenia
wartości zamówienia, ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie
ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od
właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na
składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu
rzeczowego robót i usług ?50%. Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie odpady azbestowe
odebrane z posesji wskazanych w załączniku do zapytania ofertowego będą rozliczne wg cen
jednostkowych wskazanych w ofercie. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.
Wykaz nieruchomości wraz z danymi właścicieli określający dokładną lokalizację posesji, z których
należy usunąć wyroby zwierające azbest Wykonawca otrzyma po zawarciu umowy. Wykonawca na
postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz.926 z późn. zm.) zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż udostępnione dane osobowe,
wykorzysta jedynie i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione tj. realizacji
zamówienia publicznego.
Dane dt. posesji i miejsc demontażu i zbiórki lub zbiórki odpadów azbestowych wskazano w załączniku.
Ponadto wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
1) sporządzenia protokołu potwierdzającego należyte wykonanie demontażu i ilości
zdemontowanych /odebranych wyrobów zawierających azbest dla każdej posesji wg wzoru
stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. Protokół winien podpisać właściciel
nieruchomości. Protokół musi zawierać również oświadczenie wykonawcy o prawidłowości
wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu ze skrawków i z pyłu azbestowego z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
2) sporządzenia zestawienia częściowego/końcowego kart przekazania odpadów wg wzoru
stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
3) zabezpieczenia obiektów i terenu wokół obiektów przed dostępem osób postronnych oraz
rozprzestrzenianiem się pyłów azbestowych;
4) transportu wyrobów zawierających azbest odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi
pojazdami uprzednio oczyszczonymi z elementów mogących uszkodzić opakowanie w trakcie
transportu;
5) naprawienia uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu w
przypadku ich uszkodzenia spowodowanego prowadzeniem robót;
6) wykonania demontażu w terminach ustalonych z właścicielami nieruchomości;
7) zabezpieczenia połaci dachowej i pomieszczeń przed zalaniem przekazanymi przez właściciela
nieruchomości plandekami podczas demontażu pokryć dachowych, po zakończeniu demontażu
i opuszczeniu przez Wykonawcę posesji za zabezpieczenie połaci dachowej odpowiada właściciel
nieruchomości;
8) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu
zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac z nimi związanych.

CPV: 90.65.00.00.8, 45.26.26.60-5, 90.51.20.00.9

Dokument nr: ZP.271.M.4.2019

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2019 r. o godz. 0910w siedzibie
Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131, pok. nr 3 - Sala Narad

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania oferty
Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu
zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lubenia, 36-042
Lubenia 131, pok. nr 2- Sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2019 o godz. 0900. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
4.1. rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
4.2. zakończenie: 13.09.2019 r.
5. Miejsce realizacji usługi:
Gmina Lubenia, miejscowości : Lubenia, Siedliska, Sołonka, Straszydle

Wymagania:
2.3. Zamawiający posiada Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Lubenia przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr L/214/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ,
Uchwałą Rady Gminy Lubenia Nr III/15/2014/ z dnia 22 grudnia 2014 r. i Uchwałą Rady Gminy
Lubenia Nr XVIII/94/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. , uchwałą XXXIII/173/2017 z dnia 13 lutego
2017 r.
2.4. Usługę wraz z robotami należy wykonywać siłami własnymi ,w systemie generalnego
wykonawstwa, lub z udziałem podwykonawców
2.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga
aby wykonawca przedstawił, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawcami ,
wskazał firmę podwykonawcy, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i
zaniechania własne.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia rejonu wykonywanych usług oraz w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników, zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
2.7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami prawa w tym zakresie tj:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn.zm.);
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn.
zm.);
3) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (
Dz.U. 2017 poz. 2119 z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Dz.U. 2019
poz. 382.);
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
(Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824);
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest ( Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649);
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 );
8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973)
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31);
10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.);
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
12) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia przyjęty Uchwałą
Rady Gminy Lubenia Nr L/214/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 2013 ,, i Uchwałą Rady Gminy
Lubenia Nr III/15/2014/ z dnia 22 grudnia 2014 r. i Uchwałą nr XVIII/94/2016 w sprawie
zmiany uchwały przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Lubenia i Uchwałą nr XXXII/173/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubenia"
13) ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu" przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca
2009 r.;
14) Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki
odpadami 2022);
2.8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę
i nadzór z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką. Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania zmiany pracowników jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji zlecenia
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności
koncesji, zezwolenia lub licencji;
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca przedłoży (kopia
za zgodność z oryginałem::
- aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach , o którym mowa w art. 49 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(Dz.U. z 2018 r, poz. 992 z późn. zmianami) prowadzonego przez Marszałka
Województwa w zakresie wytwarzania odpadów
- aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach , o którym mowa w art. 49 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(Dz.U. z 2018 r, poz. 992 z późn. zmianami) prowadzonego przez Marszałka
Województwa w zakresie transportu odpadów
- decyzję otrzymana przez zarządzającego składowiskiem na którym będą deponowane
odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie lub decyzję zezwalającą
na przetwarzanie odpadów zawierających azbest i umowa z podmiotem prowadzącym
składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewiedzianej
ilości odpadów (jeżeli wykonawca nie ma własnego składowiska)
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824) przez osoby wskazane
w ofercie do realizacji zamówienia
3.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie - w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu
jest:
Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże , że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje:
- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ciągu roku
kalendarzowego w ilości minimum 20 Mg (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie).
6. Przygotowanie oferty, Kryteria wyboru oferty
Kryterium wyboru oferty jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
maksymalną brutto. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców (którzy złożyli oferty w
wyznaczonym terminie) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej
na:
Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia"
oraz
,,Nie otwierać przed dniem 16.04.2019 r. godz. 0910."
Liczy się termin otrzymania oferty, a nie termin wysłania jej przez Wykonawcę. Oferty, które
wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
. Osoba do kontaktów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje będą przekazywane pisemnie lub faksem lub
drogą elektroniczną - b.baran@lubenia.pl
Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Sławomir Szkoła /17/ 85 03 917 - sprawy techniczne, Bożena Baran tel. /17/ 85 03 916 spawy
proceduralne - od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.