Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
powiat: gorzowski
tel. 095 728-75-19
mariusz.nowak@santok.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Santok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swoich ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I. Opis i charakterystyka przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający powierza, a Nadzór Inwestorski zobowiązuje się pełnić zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym funkcję Nadzoru Inwestorskiego polegającą na świadczeniu usług nadzoru, kontroli nad realizacją robót, raportowania i rozliczania, zarządzania całością zadań mających za cel realizację robót budowlanych określonych jako przedmiot zamówienia dla zadania:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej"
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzów Wlkp. tytuł projektu: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej", nr projektu RPLB.03.03.02-08-0002/18, umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.03.02-08-0002/18-00 z dnia 29.06.2018 r.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) Przebudowę drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 2 084m.
2) Przebudowę drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy oświetlenia drogi.
3) Budowę dwóch rowów infiltracyjnych na działce nr 13/13 w obrębie Wawrów zbierających wody opadowe z drogi powiatowej nr 1406F.
Szczegółowa dokumentacja dostępna na stronie internetowej (załączniki nr 9.1 i 9.2):
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3656
lub bezpośrednio pod linkami:
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF5835A1997379DZ/Zalacznik_nr_9.1_dokumentacje_techniczne.zip
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF5835A193F9D7CZ/Zalacznik_nr_9.2_dokumentacje_techniczne.zip
3. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności faktyczne i prawne należące do Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego szczegółowo zostały określone w niniejszym zapytaniu oraz we wzorze umowy.
5. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi Inwestorskiemu pomieszczeń biurowych ani żadnych elementów zaplecza budowy na czas robót. Nadzór Inwestorski, jeżeli uzna że jest taka potrzeba, winien zorganizować we własnym zakresie pomieszczenie biurowe na okres trwania realizacji inwestycji, zlokalizowane na terenie Gminy Santok lub bliskim sąsiedztwie (powiat gorzowski), wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Koszty urządzenia i utrzymania pomieszczenia biurowego oraz wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego wraz z wszystkimi ewentualnymi kosztami związanymi z dojazdami, dietami i noclegami winny być uwzględnione w cenie ofertowej.
6. Żaden sprzęt/wyposażenie/urządzenia do pomiarów nie może być zakupiony przez Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia ani scedowany na Zamawiającego po wykonaniu niniejszego zamówienia.
7. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zagwarantować obecność w trakcie wykonywania robót, w miejscu ich realizacji, wszystkich wskazanych w ofercie osób realizujących zamówienie.
8. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany tak organizować pracę swego personelu, by Nadzór Inwestorski mógł wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a w szczególności z obowiązków opisanych w § 4 umowy.
9. W sytuacjach wyjątkowego natężenia realizowanych robót oraz w sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego zagrożenia - zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie pracował stosownie do okoliczności i konieczności wynikających z zaistniałych zdarzeń zapewniając wystarczającą liczbę personelu.
10. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu:
1) Organizację całego zespołu Nadzoru Inwestorskiego biorącego udział w realizacji zamówienia
z czytelnym podziałem ról i zakresem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w tym m.in. w zakresie rozliczeń i ewentualnych roszczeń.
2) Sposób komunikacji i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu oraz sposób koordynacji zespołu przez Koordynatora.
3) Zastępowalność personelu Nadzoru Inwestorskiego (na czas choroby, urlopu, itp.).
11. Zamawiający wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezpośredniej obecności na placu budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych w nagłych przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zdarzeniu.
UWAGA:
Zaleca się, aby Oferenci dokonali wizji lokalnej terenu i jego otoczenia. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania ofert.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: RRG.7011.4.2019.MN

Otwarcie ofert: 9. Termin otwarcia ofert: 16.04.2019 r. godzina 12:20 w Urzędzie Gminy Santok, w Sali nr 14 (piętro I). Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Składanie ofert:
8. Oferty cenowe należy złożyć do dnia: 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) do godz. 12:00 (godzina i data dostarczenia do Urzędu Gminy Santok), w następujący sposób:
W wersji papierowej ofertę prosimy przesłać na adres:
Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok.
Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z napisem:
Oferta na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej"

Miejsce i termin realizacji:
II. Planowany termin realizacji usług dla w/w zadań.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:
- okres realizacji robót budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robót wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego,
- okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy Robót, który wyniesie maksymalnie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, (termin ten ustalony zostanie postępowaniem przetargowym).
2. Przewidywany termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2019 roku.
O terminie rozpoczęcia robót Zamawiający powiadomi Nadzór Inwestorski pisemnie.
3. Planowany termin zakończenia robót: 18.11.2019
4. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 3 ulega przedłużeniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku skrócenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 3 ulega skróceniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie niżej wymienionych warunków:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że inspektorzy wskazani do realizacji:
inspektor branży drogowej - w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) pełnił w sposób należyty nadzór inwestorski nad realizacją co najmniej 2 inwestycji drogowych o odcinkach min. 500m
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do jego realizacji, a także przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:
Stanowisko
Wymagana liczba osób (minimum)
Wymagania dotyczące osób
Koordynator/Kierownik zespołu pełniącego Nadzór Inwestorski-Inspektor branży drogowej
1
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz pełniła funkcję Inspektora Nadzoru robót budowlanych przy realizacji minimum 2 zakończonych zadań inwestycyjnych w branży drogowej o długości min. 500m w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Inspektor branży elektrycznej
1
Osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Inspektor branży sanitarnej
1
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego dla dwóch lub więcej specjalności uprawnienia oraz doświadczenie.
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję koordynatora/kierownika zespołu pełniącego nadzór inwestorski i inspektorzy nadzoru posiadały uprawienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnościach dla poszczególnych branż objętych zakresem zamówienia.
W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób złożonego na druku stanowiącym Załącznik do formularza ofertowego.
IV. Kryterium wyboru oferty.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium - Cena oferty brutto - waga 100% Punkty za cenę obliczane według wzoru: K = C min / Cn x 100 pkt gdzie: K - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego , Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego ,,n".
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania umownej ceny (wynagrodzenia ryczałtowego), która musi spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu umownej ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Podana w ofercie umowna cena za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia jest stała na czas trwania realizacji zamówienia. 2. Sposób oceny ofert. 1) Oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2) Jeżeli dwie lub więcej ofert w postępowaniu zostanie złożonych z taką samą liczbą punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie mogą być wyższe niż pierwotne.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. W ofercie należy podać osoby/osobę, które będą wykonywały nadzór inwestorski w poszczególnych branżach oraz posiadają wymagane uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego.
5. Wykonawca składa ofertę na załączonym formularzu ofertowym. (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami do formularza ofertowego. (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)
6. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.
7. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela
Wykonawcy
10. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Uwagi:
V. Uwagi:
1. Zamawiający może odstąpić od realizacji zadania, bądź części zadań w razie wystąpienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego obecnie nie można przewidzieć.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20% zamówienia podstawowego.
5. Informacja o zakazie powiązań kapitałowych
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa II stopnia lub powinowactwa II stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Mariusz Nowak - (tel. 095 728-75-19); e-mail: mariusz.nowak@santok.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.