Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani

Przedmiot:

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Santok
Gorzowska 59
66-431 Santok
powiat: gorzowski
095 728 75 19
mariusz.nowak@santok.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16308
Województwo: lubuskie
Miasto: Santok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II.
Cel zamówienia
Wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z kontrolą nad realizacją robót, raportowaniem, rozliczeniem oraz zarządzaniem całością zadań mających za cel prawidłową realizację robót budowlanych dotyczących budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II w następującym zakresie:
1. Zadanie nr 1: Budowa przystani dla jednostek pływających w km 225, 550 rzeki Noteć w miejscowości Santok, na działkach o nr ewid. 411, 369, 627/2 położonych w obrębie 7 - Santok, obiekt kategorii XXI.
Zakres inwestycji obejmuje budowę:
- Basenu portowego,
- Grobli ochronno - komunikacyjnej wokół basenu portowego,
- Pomostu pływającego.
Szczegółowa dokumentacja dostępna na stronie internetowej (załącznik nr 8):
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3654
lub bezpośrednio pod linkiem:
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF582C AF6B20DADZ/.Zalacznik_nr_8_dokument acje_techniczne_____dot._zamow ienia_czesciowego_nr_1.zip
Decyzja pozwolenia na budowę nr 956/07 z dnia 23.10.2007 r, nr 990/08 z dnia 20.11.2008 r.
2. Zadanie nr 2: Zagospodarowanie terenu przy przystani wraz z zapleczem turystycznym i budynkiem na sprzęt wodny, zapleczem sanitarnym i technicznym na działce nr ewid. 627/2 położonej w obr. Santok w Santoku.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) przebudowa istniejącego budynku (nr 1) magazynu na sprzęt wodny z zapleczem sanitarnym i technicznym. Istniejący budynek jest parterowy i niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papą. Okna nowe pcv, wrota wejściowe drewniane. Budynek pełni funkcję magazynu na sprzęt wodny.
b) budowa czterech budynków:
- budynek nr 2 - budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję domku turystycznego dla turystów - wędkarzy.
- budynek nr 3 - budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję domku turystycznego dla turystów - wędkarzy.
- budynek nr 4 - budynek parterowy i niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję magazynu sprzętu wędkarskiego i turystycznego.
- budynek nr 5 - budynek parterowy i niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek będzie posiadał funkcję informacji turystycznej,
- budynek nr 2, 3, 4, 5: wykonanie białego montażu w łazience.
c) budowa wiaty rekreacyjnej (nr 6) wraz z zagospodarowaniem działki oznaczonej numerem 627/2, w obrębie 7 Santok, gm. Santok.
Szczegółowa dokumentacja dostępna na stronie internetowej (załącznik nr 9):
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3654
lub bezpośrednio pod linkami:
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF 82CAFCDC649Z/.Zalacznik_nr_9_dokumentacje_techniczne_____dot._zamowienia_czesciowego_nr_2_-_1a.zip
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF582 CAFB1D81C8Z/.Zalacznik_nr_9_dokumentacje_techniczne_____dot._zamowienia_czesciowego_nr_2_-_1b.zip
Decyzja pozwolenie na budowę nr 710/16 z dnia 09.12.2016 r.
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3194

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 16308, RRG.7011.3.2019.MN

Otwarcie ofert: 16/04/2019 12:15

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę cenową proszę przedstawić w terminie do dnia 16.04.2019 r. godz. 12:00 w wersji papierowej na adres:
Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z napisem oferta na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki II".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Miejscowość: Santok
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji usług dla w/w zadań.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:
- okres realizacji robót budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robót wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego,
- okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy Robót, który wyniesie maksymalnie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, (termin ten ustalony zostanie postępowaniem przetargowym).
2. Przewidywany termin rozpoczęcia robót kwiecień 2019 roku.
O terminie rozpoczęcia robót Zamawiający powiadomi Nadzór Inwestorski pisemnie.
3. Planowany termin zakończenia robót: 28.02.2020
4. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 3 ulega przedłużeniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku skrócenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 3 ulega skróceniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Wiedza i doświadczenie
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru na minimum 2 inwestycjach konstrukcyjno - budowlanych polegających na budowie budynków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
Potencjał techniczny
W zakresie potencjału technicznego - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia:
1. Stanowisko: Koordynator/Kierownik zespołu pełniącego Nadzór Inwestorski-Inspektor konstrukcyjno - budowlanej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz pełniła funkcję Inspektora Nadzoru robót budowlanych przy realizacji minimum 2 zakończonych zadań inwestycyjnych polegających na budowie budynków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
2. Stanowisko: Inspektor branży hydrotechnicznej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.
3. Stanowisko: Inspektor branży elektrycznej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Stanowisko: Inspektor branży sanitarnej. Wymagana liczba osób (minimum): 1. Wymagania dotyczące osób: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego dla dwóch lub więcej specjalności uprawnienia oraz doświadczenie.
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję koordynatora/kierownika zespołu pełniącego nadzór inwestorski i inspektorzy nadzoru posiadały uprawienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnościach dla poszczególnych branż objętych zakresem zamówienia.
W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób złożonego na druku stanowiącym Załącznik do formularza ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków.
Warunki zmiany umowy
Istotne zmiany umowy znajdują się w zapytaniu ofertowym (rozdział V) stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca składa ofertę na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz załącznikami do formularza ofertowego (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 15% zamówienia podstawowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium - Cena oferty brutto - waga 100%
Punkty za cenę obliczane według wzoru:
K = C min / Cn x 100 pkt
gdzie:
K - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego ,,n".
Wykluczenia
Informacja o zakazie powiązań kapitałowych:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa II stopnia lub powinowactwa II stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Santok
Adres
ul. Gorzowska 59/
66-431 Santok
lubuskie , gorzowski
Numer telefonu
95 7287510
Fax
95 7287511
NIP
5991012158
Numer naboru
PLSN.04.01.00-IP.01-00-BRA/15
Inne źródła finansowania
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 - 2020, tytuł projektu: ,,Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze EPEV", nr wniosku 85016186, umowa o dofinansowanie projektu z dnia 8 sierpnia 2018 r.
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - wersja edytowalna

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mariusz Nowak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
095 728 75 19

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.