Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz montaż lampy solarnej

Przedmiot:

Dostawa oraz montaż lampy solarnej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
powiat: aleksandrowski
tel.: (54) 272 41 00, faks: (54) 272 40 54, tel. (054) 272 41 00 wew. 46.
zam-pub.badkowo@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bądkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:
Dostawa oraz montaż lampy solarnej w gminie Bądkowo.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż jednej jednoramiennej lampy solarnej w
gminie Bądkowo:
- w miejscowości Antoniewo: 1 szt.
3. Minimalne parametry techniczne lampy solarnej:
- źródło światła: oprawa LED
- moc żarówki LED: 50 W
- strumień świetlny: 5250 Im
- wysokość źródła światła: 6m / słup 6m
- czas autonomii: do 4 dni
- przybliżony czas pracy: 6-12 h
- moc panela: 1 x 260W-poli
- typ akumulatora: żelowy
- pojemność akumulatora: 1 x 150 Ah
- moc turbiny oś pozioma: 90W
- tryb załączenia: czujnik zmierzchowy
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty dokument
potwierdzający parametry techniczne lampy wycenionej w złożonej ofercie.
4. Dodatkowe wymagania:
- Przedmiot zamówienia obejmuje kompletną lampę, w tym również 1 słup do lampy o
wysokości 6 m.
- Wykonawca zobowiązany jest do montażu dostarczonej lampy we wskazanej przez
Zamawiającego miejscowości.
5. Sposób wykonania robót montażowych:
Montaż bezpośrednio do gruntu poprzez wkopanie kompletnej lampy z gotowym
prefabrykowanym fundamentem betonowym i akumulatorem.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił co najmniej 5
lat gwarancji na słupy i elektronikę oraz co najmniej 2 lata gwarancji na akumulatory.
7. Po realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca
zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów itd. Zamontowanej
lampy.

Dokument nr: 6 / 2019

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):
Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska
82, 87-704 Bądkowo, w pokoju nr 9 w terminie do dnia 15.04.2018 r. do godz. 08:00 .
Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:
Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego /54/ 272 40 54
w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 08:00 .
Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: zam-pub.badkowo@wp.pl
w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 08:00 .

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
Maksymalnie 31.05.2019 r.

Wymagania:
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenia oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do WZ.
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
a) Cena -100 %.
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8
tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych
upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem
od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz
cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty", stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem oferty oraz
przeprowadzeniem wizji lokalnych ponosi Wykonawca.
3. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
4. W cenie brutto wskazanej w ofercie uwzględnić należy również koszty dostawy (transportu)
oraz montażu.
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty".
2. Oświadczenie wykonawcy (dot. pkt. IV WZ).
3. Zaakceptowany wzór umowy.
4. Dokument potwierdzający parametry lampy - wycenionej przez Wykonawcę w złożonej
ofercie.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólny
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia, bądź unieważnienia
zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o
zawarcie umowy.
XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (właściwepodkreślić) składania ofert częściowych.

Kontakt:
8. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest
Pani Marlena Szczerbiak, pokój nr 7, tel. (054) 272 41 00 wew. 46.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.