Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zagospodarowanie działek gminnych

Przedmiot:

,,Zagospodarowanie działek gminnych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJEWÓDZTWO: świętokrzyskie
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
Telefon (4841) 2713033, 2713011
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:

Część I: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Mirzec-Poddąbrowa, polegające na wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót dla części I przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: IN.271.20.2019

Składanie ofert:
Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 10.04.2019 godzina 10:00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec - sekretariat (pokój 220) - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem - Oferta na wykonanie zadania, pn. ,,Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I" - część I.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do - 30.06.2019r.
VI. Miejsce wykonania robót - Gmina Mirzec:

- część I- działka gminna nr 381/2 w miejscowości Mirzec-Poddąbrowa.

Wymagania:
Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową
posiadać datę sporządzenia
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Formularza ofertowego.
Parafowany projekt umowy.
Posiadanych poświadczeń (referencji) dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót dla części I.
VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Magdalena Maśny- Stompor, Sławomir Płaneta.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), kosztorysu ofertowego - będą odrzucane.
Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn: ,,Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I, z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.